Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa (200 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.PRDY.NM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0721) Przetwórstwo żywności Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa (200 godz.)
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy: Dietetyka, 2 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRAKTYKI

Celem praktyki jest pogłębienie wiedzy związanej z funkcjonowaniem różnorodnych

instytucji/firm działających w obszarze ochrony zdrowia i sektora żywnościowego oraz

doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie planowania/organizacji żywienia

indywidualnego i zbiorowego.

W trakcie trwania praktyki student powinien również rozwinąć w sobie świadomość znaczenia

zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

ROK STUDIÓW/SEM.: pierwszy/I

CZAS TRWANIA: 200 godz.

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI:

1. Praktyka w poradni dietetycznej / szpitalu dla dorosłych na oddziale

szpitalnym, w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia / w domu opieki społecznej

- 100 godz.

2. Praktyka w: szpitalu dziecięcym na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej i

niemowlęcej / w żłobku / przedszkolu - 100 godz.

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

Praktyka dyplomowa A (100 h) - w poradni dietetycznej

WIEDZA - zna i rozumie:

PDA_a_W1 zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania poradnią dietetyczną

PDA_a_W2 zasady związane z pracą z klientem dietetycznym

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PDA_a_U1 przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

PDA_a_U2 w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

PDA_a_U3 wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach; Przewiduje skutki podejmowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PDA_K1 świadomego ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz poufność niektórych działań związanych z odbywaną praktyką

Praktyka dyplomowa A (100 h) - w szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia

WIEDZA - zna i rozumie:

PDA_b_W1 cele, organizację i funkcjonowanie szpitala

PDA_b_W2 metody oceny stanu zdrowia oraz stanu odżywiania pacjenta hospitalizowanego w oddziałach szpitalnych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PDA_b_U1 przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

PDA_b_U2 w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

PDA_b_U3 wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PDA_b_K1 świadomego ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz poufność niektórych działań związanych z odbywaną praktyką

Praktyka dyplomowa A (100 h) - w domu opieki społecznej

WIEDZA - zna i rozumie:

PDA_c_W1 cele, organizację i funkcjonowanie sanatorium, domu spokojnej starości lub domu opieki społecznej dla dorosłych

PDA_c_W2 metody oceny stanu zdrowia oraz stanu odżywiania osób przebywających w sanatorium, domu spokojnej starości lub domu opieki społecznej dla dorosłych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PDA_c_U1 przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

PDA_c_U2 w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

PDA_c_U3 wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - potrafi:

PDA_c_K1 świadomego ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz poufność niektórych działań związanych z odbywaną praktyką

Praktyka dyplomowa B (100 h) - w szpitalu dziecięcym na oddziale szpitalnym

WIEDZA - zna i rozumie:

PDB_a_W1 cele, organizację i funkcjonowanie szpitala dla dzieci

PDB_a_W2 metody oceny stanu zdrowia oraz stanu odżywiania pacjenta hospitalizowanego w oddziałach szpitalnych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PDB_a_U1 przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

PDB_a_U2 w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

PDB_a_U3 wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PDB_a_K1 świadomego ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz poufność niektórych działań związanych z odbywaną praktyką

Praktyka dyplomowa B (100 h) - w kuchni ogólnej i niemowlęcej

WIEDZA - zna i rozumie:

PDB_b_W1 specyfikę działania zakładu żywienia zbiorowego

PDB_b_W2 metody organizacji transportu, warunki magazynowania, schematy procesów produkcyjnych, zasady planowania produkcji oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne funkcjonowania placówki

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PDB_b_U1 przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

PDB_b_U2 w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

PDB_b_U3 wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PDA_B_K1 świadomego ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz poufność niektórych działań związanych z odbywaną praktyką

Praktyka dyplomowa B (100 h) - w żłobku/przedszkolu

WIEDZA - potrafi:

PDB_c_W1 specyfikę działania przedszkola / żłobka oraz zasady żywienia zbiorowego w tego typu placówce

PDB_c_W2 metody organizacji transportu, warunki magazynowania, schematy procesów produkcyjnych, zasady planowania produkcji

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PDB_c_U1 przygotować odpowiednie dokumenty związane z odbyciem praktyki

PDB_c_U2 w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje typowe projekty związane z obszarem dietetyki

PDB_c_U3 wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w instytucjach, przewiduje skutki podejmowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PDB_c_K1 świadomego ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz poufność niektórych działań związanych z odbywaną praktyką

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania - udział w ocenie końcowej 60%.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać pozytywną ocenę za pisemne sprawozdanie z praktyk - udział oceny za sprawozdanie w ocenie końcowej 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Florkiewicz
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Małgorzata Bączkowicz, Renata Bieżanowska-Kopeć, Monika Cioch-Skoneczny, Adam Florkiewicz, Joanna Kapusta-Duch, Katarzyna Petka-Poniatowska, Aleksander Poreda, Marek Sady, Elżbieta Sikora, Jacek Słupski, Bożena Stodolak, Anna Wisła-Świder, Teresa Witczak, Marzena Zając, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć, Iwona Cieślik, Kinga Dziadek, Magdalena Franczyk-Żarów, Aneta Kopeć, Radosława Skoczeń-Słupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć, Kinga Dziadek, Magdalena Franczyk-Żarów, Maja Grabacka, Joanna Kapusta-Duch, Stanisław Kowalski, Katarzyna Petka-Poniatowska, Radosława Skoczeń-Słupska, Gabriela Zięć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: Kinga Dziadek, Magdalena Franczyk-Żarów, Maja Grabacka, Joanna Kapusta-Duch, Stanisław Kowalski, Dorota Najgebauer-Lejko, Ewelina Piasna-Słupecka, Radosława Skoczeń-Słupska, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Magdalena Franczyk-Żarów
Prowadzący grup: Magdalena Franczyk-Żarów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)