Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji surowców zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.PPSW.SI.TJBJY.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji surowców zwierzęcych
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami produkcji surowców zwierzęcych przy wykorzystaniu różnych systemów gospodarowania oraz wpływem czynników fizjologicznych, genetycznych, środowiskowych na jakość surowców pochodzenia zwierzęcego. absolwent poznaje konwencjonalne i nowoczesne zasady produkcji zwierzęcej, w tym standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych. Charakteryzuje rodzaje i źródła surowców wykorzystywanych w produkcji żywności.

Ma wiedzę na temat roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania, bioróżnorodności w kontekście produkcji bezpiecznej żywności, identyfikuje problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej jakości żywności i ocenia zagrożenia wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia/skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Gospodarcze znaczenie chowu bydła

Mleczne rasy bydła i ich przydatność w doskonaleniu pogłowia krajowego

Uwarunkowania produkcji mleka dobrej jakości

Wpływ czynników na wydajność i skład mleka krowiego

Możliwości modyfikacji składu mleka krowiego

Ocena użytkowości mięsnej bydła

Metody oceny wartości rzeźnej bydła

Przydatność ras bydła do produkcji wołowiny kulinarnej

Metody pozyskiwania zwierząt do produkcji wołowiny dobrej jakości

Czynniki wpływające na jakość wołowiny, obrót bydłem rzeźnym

Znaczenie gospodarcze świń

Pochodzenie i udomowienie świń.

Rasy świń

Zasady żywienia świń

Różne sposoby klasyfikacji tusz wieprzowych

Metody oceny wartości tucznej i rzeźnej świń

Właściwości odżywcze mięsa wieprzowego

Czynniki determinujące efektywność tuczu świń

Wykorzystanie genetyki w poprawie jakości mięsa wieprzowego

Czynniki determinujące poziom dobrostanu świń podczas chowu, transportu i obrotu przedubojowego

Użytkowanie mięsne roślinożernych zwierząt futerkowych

Nieśne użytkowanie drobiu - rasy kur nieśnych wykorzystywane przy tworzeniu mieszańców towarowych, wczesność dojrzewania, okres użytkowania, czynniki środowiskowe wpływające na produkcję jaj konsumpcyjnych.

Mięsne użytkowanie drobiu grzebiącego- kury mięsne i indyki, wczesność dojrzewania, okres użytkowania, czynniki środowiskowe wpływające na produkcję jaj wylęgowych

Technologia tuczu drobiu grzebiącego. Odchów brojlerów kurzych i indyczych

Technologia tuczu ptactwa wodnego. Brojlery kacze i gęsie. Owsiany tucz gęsi jako polska specjalność

Ekologiczna produkcja jaj konsumpcyjnych i mięsa drobiowego. Nowe alternatywy dla produkcji drobiarskiej- wykorzystanie ptaków ze stada objętego ochroną zasobów genetycznych, strusie, perliczki, przepiórki

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Ocena użytkowości mlecznej bydła

Zasady żywienie krów mlecznych

Wskaźniki użytkowości mlecznej bydła

Wskaźniki użytkowości rozpłodowej bydła

Dój i higiena pozyskiwania mleka krowiego

Systemy produkcji żywca wołowego

Wskaźniki zdolności opasowej bydła

Przyżyciowe metody oceny wartości rzeźnej bydła

Poubojowe metody oceny wartości rzeźnej bydła

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej

Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń

Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów

Pielęgnacja i odchów prosiąt

Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania

Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania

Czynniki wpływające na efektywność rozrodu świń

Metody krzyżowania towarowego świń

Wady mięsa wieprzowego - przyczyny występowania i wskaźniki jakości

Ekologiczna produkcja wieprzowiny, systemy gwarantowania jakości mięsa wieprzowego

Króliki - towarowa produkcja mięsna

Technologia produkcji jaj konsumpcyjnych. Wykonanie projektu fermy kur typu nieśnego wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym

Ocena wydajności poubojowej brojlerów kurzych

Technologia produkcji brojlerów kurzych.

Wykonanie projektu fermy odchowu brojlerów wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym

Literatura:

Podstawowa

1. Hodowla bydła, pod redakcją Z. Litwińczuka PWRiL, 2005

2. Technologia mięsa drobiowego. Praca zbiorowa pod red. T. Grabowskiego. PWRiL. Warszwa,1993.

3. Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, PWRiL, 2004

Uzupełniająca

1. Grudniewska B. Hodowla i użytkowanie świń, Wydawnictwo ART Olsztyn, 1998

2. Hodowla bydła pod redakcją A. Węglarza, AR Kraków, 2003

3. Króliki towarowa produkcja mięsna. B. Barabasz, J. Bieniek. PWRiL, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Opisuje konwencjonalne i nowoczesne zasady produkcji zwierzęcej, w tym standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych. Charakteryzuje rodzaje i źródła surowców wykorzystywanych w produkcji żywności.

Ma wiedzę na temat roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w kontekście produkcji bezpiecznej żywności.

Identyfikuje problemy zdrowotne (W tym a aspekcie zdrowia publicznego) wynikające z niewłaściwej jakości żywności i ocenia zagrożenia wynikające z biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia/skażenia żywności oraz wskazuje metody zmniejszające ryzyko ich występowania

Charakteryzuje warunki sanitarno-higieniczne i weterynaryjne jakie powinny być spełnione w procesie produkcji, transporcie, przechowywaniu i dystrybucji żywności. Wymienia i opisuje wymagania sanitarne/weterynaryjne w produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Wykonuje zadanie obliczeniowe lub badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego. Właściwie opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki. Poprawnie formułuje wnioski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności o wysokiej jakości zdrowotnej oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie testu jednokrotnego wyboru (min. 60% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie wykładów na podstawie testu jednokrotnego wyboru (min. 60% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)