Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 2 E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.MBE2.SM.TTZEZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 2 E
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 2 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami planowania i realizacji badań naukowych w zakresie szeroko pojętej biotechnologii żywności. Studenci poznają współczesne metody analityczne, ich możliwości i ograniczenia.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student poznaje:

zasady planowania eksperymentów naukowych (podstawy teoretyczne i realizacja praktyczna); metody badań w analizie mikrobiologicznej surowców, półproduktów i produktów żywnościowych.

Analiza sensoryczna produktów fermentowanych.

Ocena trwałości, stabilności mikrobiologicznej oraz jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego.

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań.

Literatura:

Podstawowa:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2018

Uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984.

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2011

3. Bożyk Z., Rudzki W.: Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie biotechnologii żywności; podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

Potrafi: samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową ze źródeł papierowych i cyfrowych (polsko- i obcojęzycznych) oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów; uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową; przeanalizować wyniki i zinterpretować wyniki pomiarów i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu.

Jest gotów do: rozplanowania działań prowadzących do wykonania badań;

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie postępu w realizacji pracy dyplomowej, z uwzględnieniem samodzielności studenta. Oceniane są m.in. gotowość do wykonania i organizacja części laboratoryjnej badań do pracy magisterskiej, przekazanie i zaprezentowanie promotorowi przeglądu literatury do pracy magisterskiej z załączoną bibliografią (przygotowanych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na WTŻ).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikiera
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Robert Duliński, Maja Grabacka, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak, Agnieszka Wikiera, Krzysztof Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Banaś
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Grzegorz Fiutak, Maja Grabacka, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Agnieszka Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)