Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.GRIN.SI.TTZXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, 2 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe wiadomości na temat zasad tworzenia dokumentacji technicznej budowli, instalacji oraz urządzeń i

procesów technologicznych z uwzględnieniem obowiązujących norm, przy użyciu różnych metod zapisu i przechowywania danych

graficznych. Student poznaje podstawowe metody rzutowania, wykonywania prostych konstrukcji geometrycznych oraz wybrane aspekty

zastosowania systemów CAx w projektowaniu i zapisie konstrukcji różnych branż przemysłu spożywczego.

Pełny opis:

Wykłady:

Systemy CAx. Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki. Podstawy pracy w programie AutoCad.

Wybrane zagadnienia geometrii wykreślnej. Pojęcia podstawowe, wybrane twierdzenia i konstrukcje geometryczne. Zasady i metody

rzutowania prostokątnego. Rzut aksonometryczny.

Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna przedmiotów. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy.

Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania.

Tolerancje i pasowania. Zasady tolerowania kształtu i położenia.

Oznaczanie stanu powierzchni. Chropowatość, falistość, kierunkowość struktury. Oznaczenie obróbki cieplnej na rysunkach.

Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia.

Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinematyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy

różnych branż. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach.

Wykresy techniczne. Gospodarka rysunkowa.

Ćwiczenia:

Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Rozpoczynania i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów.

Tworzenie schematów w programie AutoCad. Bloki, warstwy, tworzenie standardów rysunkowych.

Rysunek wykonawczy z wykorzystaniem programu AutoCad. Zasady wymiarowania w programie.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy istniejącego elementu. Wymiarowanie. Praca zespołowa.

Rysunek złożeniowy i montażowy. Kołnierz szyjkowy. Połączenie kołnierzowo-śrubowe. Praca zespołowa.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dobrzański T. 2013. Rysunek techniczny maszynowy. WNT. Warszawa.

2. Grochowski B. 2006. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN. Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Pikoń A. 2009. AutoCAD 2020 PL : pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

2. Kawka T. 1997. Rysunek techniczny : wykłady uzupełniające dla studentów uczelni rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej,

Sczecin.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

1. Metody i zasady rzutowania oraz kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych wykorzystywanych w procesie tworzenia

dokumentacji technicznej.

2. Metody i zasady graficznego zapisu części maszyn, urządzeń technicznych oraz procesów technologicznych wraz z wymaganymi

normami w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach

rysunku.

3. Zasady wykorzystania systemów CAx w tworzeniu dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń i procesów występujących w przemyśle.

Potrafi:

1. Dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej.

2. Wykorzystać istniejącą dokumentację techniczną do zrozumienia zasady działania instalacji, maszyn, urządzeń i procesów

technologicznych, a w prostych przypadkach potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję urządzeń oraz przebieg procesu

technologicznego z wykorzystaniem różnych metod zapisu.

3. W prostych przypadkach wykorzystać systemy CAD do projektowania i zapisu konstrukcji urządzeń i procesów.

Jest gotów do:

1.Ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

2. Współpracy w zespole projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej, praca złożona z pytań otwartych, zamkniętych i zadań rysunkowych, zaliczenie po uzyskaniu minimum 50%

punktów – udział w ocenie końcowej 40%.

Ocena rysunków wykonanych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu AutoCad - średnia z dwóch rysunków – udział w

ocenie końcowej 30%.

Ocena rysunków wykonywanych na papierze indywidualnie i w zespołach. Ocena pracy w zespole podczas wykonywania rysunków

zespołowych. Ocena końcowa jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych za poszczególne rysunki i oceny pracy zespołowej – udział w

ocenie końcowej 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Witczak
Prowadzący grup: Anna Stępień, Mariusz Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe wiadomości na temat zasad tworzenia dokumentacji technicznej budowli, instalacji oraz urządzeń i

procesów technologicznych z uwzględnieniem obowiązujących norm, przy użyciu różnych metod zapisu i przechowywania danych

graficznych. Student poznaje podstawowe metody rzutowania, wykonywania prostych konstrukcji geometrycznych oraz wybrane aspekty

zastosowania systemów CAx w projektowaniu i zapisie konstrukcji różnych branż przemysłu spożywczego.

Pełny opis:

Wykłady:

Systemy CAx. Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki. Podstawy pracy w programie AutoCad.

Wybrane zagadnienia geometrii wykreślnej. Pojęcia podstawowe, wybrane twierdzenia i konstrukcje geometryczne. Zasady i metody

rzutowania prostokątnego. Rzut aksonometryczny.

Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna przedmiotów. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy.

Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania.

Tolerancje i pasowania. Zasady tolerowania kształtu i położenia.

Oznaczanie stanu powierzchni. Chropowatość, falistość, kierunkowość struktury. Oznaczenie obróbki cieplnej na rysunkach.

Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia.

Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinematyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy

różnych branż. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach.

Wykresy techniczne. Gospodarka rysunkowa.

Ćwiczenia:

Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Rozpoczynania i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów.

Tworzenie schematów w programie AutoCad. Bloki, warstwy, tworzenie standardów rysunkowych.

Rysunek wykonawczy z wykorzystaniem programu AutoCad. Zasady wymiarowania w programie.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy istniejącego elementu. Wymiarowanie. Praca zespołowa.

Rysunek złożeniowy i montażowy. Kołnierz szyjkowy. Połączenie kołnierzowo-śrubowe. Praca zespołowa.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dobrzański T. 2013. Rysunek techniczny maszynowy. WNT. Warszawa.

2. Grochowski B. 2006. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN. Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Pikoń A. 2009. AutoCAD 2020 PL : pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

2. Kawka T. 1997. Rysunek techniczny : wykłady uzupełniające dla studentów uczelni rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej,

Sczecin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Witczak
Prowadzący grup: Anna Stępień, Mariusz Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe wiadomości na temat zasad tworzenia dokumentacji technicznej budowli, instalacji oraz urządzeń i

procesów technologicznych z uwzględnieniem obowiązujących norm, przy użyciu różnych metod zapisu i przechowywania danych

graficznych. Student poznaje podstawowe metody rzutowania, wykonywania prostych konstrukcji geometrycznych oraz wybrane aspekty

zastosowania systemów CAx w projektowaniu i zapisie konstrukcji różnych branż przemysłu spożywczego.

Pełny opis:

Wykłady:

Systemy CAx. Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki. Podstawy pracy w programie AutoCad.

Wybrane zagadnienia geometrii wykreślnej. Pojęcia podstawowe, wybrane twierdzenia i konstrukcje geometryczne. Zasady i metody

rzutowania prostokątnego. Rzut aksonometryczny.

Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna przedmiotów. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy.

Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania.

Tolerancje i pasowania. Zasady tolerowania kształtu i położenia.

Oznaczanie stanu powierzchni. Chropowatość, falistość, kierunkowość struktury. Oznaczenie obróbki cieplnej na rysunkach.

Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia.

Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinematyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy

różnych branż. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach.

Wykresy techniczne. Gospodarka rysunkowa.

Ćwiczenia:

Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Rozpoczynania i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów.

Tworzenie schematów w programie AutoCad. Bloki, warstwy, tworzenie standardów rysunkowych.

Rysunek wykonawczy z wykorzystaniem programu AutoCad. Zasady wymiarowania w programie.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy istniejącego elementu. Wymiarowanie. Praca zespołowa.

Rysunek złożeniowy i montażowy. Kołnierz szyjkowy. Połączenie kołnierzowo-śrubowe. Praca zespołowa.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dobrzański T. 2013. Rysunek techniczny maszynowy. WNT. Warszawa.

2. Grochowski B. 2006. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN. Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Pikoń A. 2009. AutoCAD 2020 PL : pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

2. Kawka T. 1997. Rysunek techniczny : wykłady uzupełniające dla studentów uczelni rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej,

Sczecin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Witczak
Prowadzący grup: Mariusz Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe wiadomości na temat zasad tworzenia dokumentacji technicznej budowli, instalacji oraz urządzeń i

procesów technologicznych z uwzględnieniem obowiązujących norm, przy użyciu różnych metod zapisu i przechowywania danych

graficznych. Student poznaje podstawowe metody rzutowania, wykonywania prostych konstrukcji geometrycznych oraz wybrane aspekty

zastosowania systemów CAx w projektowaniu i zapisie konstrukcji różnych branż przemysłu spożywczego.

Pełny opis:

Wykłady:

Systemy CAx. Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki. Podstawy pracy w programie AutoCad.

Wybrane zagadnienia geometrii wykreślnej. Pojęcia podstawowe, wybrane twierdzenia i konstrukcje geometryczne. Zasady i metody

rzutowania prostokątnego. Rzut aksonometryczny.

Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna przedmiotów. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy.

Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania.

Tolerancje i pasowania. Zasady tolerowania kształtu i położenia.

Oznaczanie stanu powierzchni. Chropowatość, falistość, kierunkowość struktury. Oznaczenie obróbki cieplnej na rysunkach.

Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia.

Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinematyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy

różnych branż. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach.

Wykresy techniczne. Gospodarka rysunkowa.

Ćwiczenia:

Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Rozpoczynania i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów.

Tworzenie schematów w programie AutoCad. Bloki, warstwy, tworzenie standardów rysunkowych.

Rysunek wykonawczy z wykorzystaniem programu AutoCad. Zasady wymiarowania w programie.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy istniejącego elementu. Wymiarowanie. Praca zespołowa.

Rysunek złożeniowy i montażowy. Kołnierz szyjkowy. Połączenie kołnierzowo-śrubowe. Praca zespołowa.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dobrzański T. 2013. Rysunek techniczny maszynowy. WNT. Warszawa.

2. Grochowski B. 2006. Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN. Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Pikoń A. 2009. AutoCAD 2020 PL : pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

2. Kawka T. 1997. Rysunek techniczny : wykłady uzupełniające dla studentów uczelni rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej,

Sczecin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)