Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.GRIN.SI.TTZTX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat zasad tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i procesów technologicznych z uwzględnieniem obowiązujących norm, przy użyciu różnych metod zapisu i przechowywania danych graficznych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zasady konstrukcji krzywych płaskich. Rzutowanie prostokątne punktu, odcinka, brył wielościennych i obrotowych.

Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, z dowolnym rozmieszczeniem rzutów, metoda amerykańska. Rzut aksonometryczny

Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy.

Wprowadzanie zmian na rysunkach. Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania. Tolerowanie.

Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinetyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy hydrauliczne, pneumatyczne i techniki cieplnej. Plany sytuacyjne. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach.

Systemy CAx. Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki. Wykorzystanie programów AutoCAD i CorelDRAW

Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Interfejs użytkownika. Rozpoczynania, organizacja i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów. Wymiarowanie.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy. Wymiarowanie.

Rysunek złożeniowy i montażowy.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Wykresy techniczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dobrzański T.1998. Rysunek techniczny maszynowy.WNT.

2. AutoCAD 2004. Podręcznik użytkownika.

Literatura uzupełniająca:

1. Pikoń A. 2006. AutoCAD 2006 i 2006 PL. Wydawnictwo HELION.

2. Bober A., Dudziak M. 1999. Zapis konstrukcji. PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna metody i zasady rzutowania oraz tworzenia podstawowych konstrukcji geometrycznych wykorzystywanych w procesie tworzenia dokumentacji technicznej procesów technologicznych, maszyn i urządzeń.

Zna metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny wraz z wymaganymi normami w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku.

Ma podstawowa wiedzę w zakresie wykorzystania systemów CAD w tworzeniu dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń i procesów występujących w przemyśle spożywczym.

Umiejętności

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczna do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych.

Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję urządzeń oraz przebieg procesu technologicznego z wykorzystaniem różnych metod zapisu.

Potrafi wykorzystać systemy CAD do projektowania i zapisu konstrukcji urządzeń i procesów.

Kompetencje społeczne

Widzi konieczność uwzględnienia w procesie projektowania otoczenia zewnętrznego, poprzez przedstawianie lokalizacji instalacji technicznych względem otoczenia i analizy ich wpływu na środowisko.

Rozumie role komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie zna metod rzutowania wykorzystywanych w tworzeniu dokumentacji technicznej. Nie rozróżnia poszczególnych metod rzutowania i nie potrafi określić ich roli w tworzeniu dokumentacji. Nie potrafi podać podstawowych zasad rzutowania i ich uzasadnić. Nie umie podać przykładów wykorzystania poszczególnych metod. Nie zna i nie potrafi omówić przykładowych konstrukcji geometrycznych.

Student nie zna metod i zasad graficznego zapisu konstrukcji maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny. Nie zna wymaganych norm w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku. Nie potrafi podać przykładów ich zastosowania.

Student nie potrafi wymienić systemów CAx i nie zna roli systemów CAD. Nie zna roli systemów w tworzeniu dokumentacji technicznej. Nie zna strategicznych oczekiwań w stosunku do systemów CAx. Nie zna przykładów oprogramowania wykorzystywanego do zapisu konstrukcji.

Nie potrafi dobrać metody do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Nie potrafi przedstawić alternatywnych rozwiązań zapisu tej samej konstrukcji. Nie potrafi przeprowadzić i poddać analizie przykładowej konstrukcji geometrycznej.

Nie potrafi wykorzystać istniejącej dokumentacji technicznej do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Nie potrafi przedstawiać graficznie konstrukcji urządzeń oraz przebiegu procesu technologicznego z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Nie potrafi przedstawić przykładów zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Nie potrafi dobrać odpowiedniego rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Nie potrafi wykorzystać systemów CAD do projektowania i zapisu konstrukcji urządzeń i procesów.

Nie widzi konieczność uwzględnienia w procesie projektowania otoczenia zewnętrznego, poprzez przedstawianie lokalizacji instalacji technicznych względem otoczenia i analizy ich wpływu na środowisko. Nie zna metod przedstawiania lokalizacji obiektów technicznych.

Nie rozumie roli komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Nie potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego.

Na ocenę 3

Student zna metody rzutowania i rozróżnia je miedzy sobą. Potrafi podać podstawowe zasady rzutowania, ale nie potrafi ich uzasadnić. Potrafi określić ich rolę w tworzeniu dokumentacji. Nie umie podać przykładów wykorzystania poszczególnych metod. Potrafi podać przykładowe konstrukcje, ale nie potrafi ich omówić i poddać analizie.

Student zna metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny. Nie zna wymaganych norm w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku. Nie potrafi podać przykładów ich wykorzystania.

Student potrafi wymienić i klasyfikować systemy CAx i określić role systemów CAD. Nie w pełni rozumie rolę poszczególnych systemów CAx w tworzeniu dokumentacji technicznej i procesie wytwarzania wyrobu. Zna strategiczne oczekiwania w stosunku do systemów CAx ale nie w pełni rozumie ich wagę. Zna przykłady oprogramowania wykorzystywanego do zapisu konstrukcji. Nie zna wad i zalet poszczególnych rozwiązań.

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Nie potrafi przedstawić alternatywnych rozwiązań zapisu tej samej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić przykładową konstrukcję i poddać ją analizie.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczną do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję prostych elementów i procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Potrafi przedstawić przykłady zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Potrafi wykorzystać systemy CAD do przedstawienia prostych elementów z wykorzystanie podstawowych opcji systemów.

Widzi konieczność uwzględnienia w procesie projektowania otoczenia zewnętrznego, poprzez przedstawianie lokalizacji instalacji technicznych względem otoczenia i analizy ich wpływu na środowisko. Nie zna metod przedstawiania lokalizacji obiektów technicznych. Nie rozumie skutków nie uwzględnienia w projektowaniu otoczenia zewnętrznego.

Rozumie rolę komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Nie potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego.

Na ocenę 4

Student zna metody rzutowania i rozróżnia je miedzy sobą. Potrafi podać podstawowe zasady rzutowania i je uzasadnić. Potrafi określić ich rolę w tworzeniu dokumentacji. Umie podać przykłady wykorzystania poszczególnych metod. Potrafi podać przykładowe konstrukcje, ale nie potrafi ich poddać analizie.

Student zna metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji urządzeń oraz procesów technologicznych. Zna wymagane normy w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych. Nie zna zasad tworzenia nieznormalizowanych symboli graficznych. Potrafi podać przykłady wykorzystania metod rzutowania. Nie potrafi przedstawić przykładów alternatywnego zapisu tej samej konstrukcji.

Student potrafi wymienić i klasyfikować systemy CAx i określić role systemów CAD. Rozumie rolę poszczególnych systemów CAx w tworzeniu dokumentacji technicznej i procesie wytwarzania wyrobu. Zna strategiczne oczekiwania w stosunku do systemów CAx i pojmuje ich wagę. Zna przykłady oprogramowania wykorzystywanego do zapisu konstrukcji. Nie zna wad i zalet poszczególnych rozwiązań.

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Potrafi przedstawić alternatywne rozwiązania zapisu tej samej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić przykładową konstrukcję i poddać ją analizie.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczną do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję wybranych złożonych elementów konstrukcyjnych i złożonych procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Potrafi przedstawić przykłady zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Potrafi wykorzystać systemy CAD do przedstawienia złożonych elementów z wykorzystanie podstawowych opcji systemów.

Widzi konieczność uwzględnienia w procesie projektowania otoczenia zewnętrznego, poprzez przedstawianie lokalizacji instalacji technicznych względem otoczenia i analizy ich wpływu na środowisko. Zna metody przedstawiania lokalizacji obiektów technicznych. Nie rozumie skutków nie uwzględnienia w projektowaniu otoczenia zewnętrznego.

Rozumie rolę komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego. Nie potrafi kierować zespołem.

Na ocenę 5

Student zna metody rzutowania i rozróżnia je miedzy sobą. Potrafi podać podstawowe zasady rzutowania i je uzasadnić. Potrafi określić ich rolę w tworzeniu dokumentacji. Umie podać przykłady wykorzystania poszczególnych metod. Potrafi przeprowadzić wymagane konstrukcje geometryczne i umie poddać je analizie.

Student zna metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny. Zna wymagane normy w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku. Zna zasady tworzenia nieznormalizowanych symboli graficznych. Potrafi podać przykłady wykorzystania metod rzutowania. Potrafi przedstawić przykłady alternatywnego zapisu tej samej konstrukcji.

Student potrafi wymienić i klasyfikować systemy CAx i określić role systemów CAD. Rozumie rolę poszczególnych systemów CAx w tworzeniu dokumentacji technicznej i procesie wytwarzania wyrobu. Zna strategiczne oczekiwania w stosunku do systemów CAx i w pełni pojmuje ich wagę. Zna przykłady oprogramowania wykorzystywanego do zapisu konstrukcji. Zna wad i zalet poszczególnych rozwiązań.

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Potrafi przedstawić alternatywne rozwiązania zapisu tej samej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić dowolna konstrukcję i poddać ją analizie.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczną do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję dowolnych złożonych elementów konstrukcyjnych i dowolnych procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Potrafi przedstawić przykłady zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Potrafi wykorzystać systemy CAD do przedstawienia dowolnych elementów z wykorzystanie zaawansowanych opcji systemów.

Widzi konieczność uwzględnienia w procesie projektowania otoczenia zewnętrznego, poprzez przedstawianie lokalizacji instalacji technicznych względem otoczenia i analizy ich wpływu na środowisko. Zna metody przedstawiania lokalizacji obiektów technicznych. W pełni rozumie skutki nie uwzględnienia w projektowaniu otoczenia zewnętrznego.

Rozumie rolę komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego, przyjmując w nim różne role, z uwzględnieniem kierowniczej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)