Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.GRIN.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Konstrukcja krzywych płaskich. Zasady i metody rzutowania prostokątnego. Rzut aksonometryczny.

Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy.

Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania.

Tolerancje i pasowania. Zasady tolerowania kształtu i położenia. Oznaczenie stanu powierzchni.

Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinetyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy różnych branż. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach.

Systemy CAx. Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki.

Ćwiczenia projektowe

Tematyka zajęć:

Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Rozpoczynania i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów. Wymiarowanie.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny. Elementy projektowania pracowni sensorycznej.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy. Wymiarowanie.

Rysunek złożeniowy i montażowy. Kołnierz szyjkowy. Połączenie kołnierzowo-śrubowe.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Literatura:

Podstawowa

1. Dobrzański T.2013. Rysunek techniczny maszynowy. WNT.

Uzupełniająca

1. Pikoń A. 2006. AutoCAD 2006 i 2006 PL. Wydawnictwo HELION.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna podstawy metod i zasad rzutowania oraz kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych wykorzystywanych w procesie tworzenia dokumentacji technicznej.

Zna podstawowe metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji budynków, instalacji, maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny wraz z wymaganymi normami w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku.

Ma podstawowa wiedzę w zakresie wykorzystania systemów CAx w tworzeniu dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń i procesów występujących w przemyśle.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczna do zrozumienia zasady działania instalacji, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi w prostych przypadkach przedstawiać graficznie konstrukcję urządzeń oraz przebieg procesu technologicznego z wykorzystaniem różnych metod zapisu.

Potrafi w prostych przypadkach wykorzystać systemy CAD do projektowania i zapisu konstrukcji urządzeń i procesów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Rozumie role komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji budowli, instalacji i procesów. Potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Praca pisemna złożona z pytań otwartych, zamkniętych i zadań rysunkowych. Zaliczenie po uzyskaniu minimum 50% punktów – udział w ocenie końcowej 40%.

Ćwiczenia projektowe

Ocena rysunku wykonanego w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu AutoCad – udział w ocenie końcowej 30%.

Ocena rysunków wykonywanych na papierze. Ocena końcowa jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych za poszczególne rysunki – udział w ocenie końcowej 30%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)