Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.GRIN.SI.TBSBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Elementy geometrii wykreślnej. Konstrukcja krzywych płaskich. Zasady i metody rzutowania prostokątnego. Rzut aksonometryczny.

Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy. Rysunek montażowy.

Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania.

Tolerancje i pasowania. Zasady tolerowania kształtu i położenia. Oznaczenie stanu powierzchni.

Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinetyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy różnych branż. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach.

Systemy CAx. Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki. Podstawy programu AutoCad.

Ćwiczenia projektowe

Tematyka zajęć:

Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Rozpoczynania i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów. Wymiarowanie. Tworzenie bloków.

Wykorzystanie programu AutoCad do tworzenia schematów.

Wykorzystanie programu AutoCad do tworzenia rysunków elementów na płaszczyźnie.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny. Elementy projektowania pracowni sensorycznej.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy. Wymiarowanie.

Rysunek złożeniowy i montażowy. Kołnierz szyjkowy. Połączenie kołnierzowo-śrubowe.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Literatura:

Podstawowa

1. Dobrzański T. 2017. Rysunek techniczny maszynowy. WNT.

Uzupełniająca

1. Pikoń A. 2006. AutoCAD 2006 i 2006 PL. Wydawnictwo HELION.

2. Bober A., Dudziak M. 1999. Zapis konstrukcji. PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

podstawy metod i zasad rzutowania oraz kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych wykorzystywanych w procesie tworzenia dokumentacji technicznej.

podstawowe metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji budynków, instalacji, maszyn, urządzeń oraz procesów technologicznych wraz z wymaganymi normami w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku.

podstawowe zasady wykorzystania systemów CAx w tworzeniu dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń i procesów występujących w przemyśle.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej.

wykorzystać istniejącą dokumentację techniczna do zrozumienia zasady działania instalacji, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi w prostych przypadkach przedstawiać graficznie konstrukcję urządzeń oraz przebieg procesu technologicznego z wykorzystaniem różnych metod zapisu.

w prostych przypadkach wykorzystać systemy CAD do projektowania i zapisu konstrukcji urządzeń i procesów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

pracy w zespole przyjmując w nim różne role, rozumie rolę komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji budowli, instalacji i procesów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Praca pisemna złożona z pytań otwartych, zamkniętych i zadań rysunkowych. Zaliczenie po uzyskaniu minimum 50% punktów – udział w ocenie końcowej 40%.

Ćwiczenia projektowe

Ocena rysunków wykonananych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu AutoCad – średnia z dwóch rysunków – udział w ocenie końcowej 30%.

Ocena rysunków wykonywanych na papierze. Ocena końcowa jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych za poszczególnych rysunków – 6 rysunków – udział w ocenie końcowej 30%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)