Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.DSAD.SM.TTZTN.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie studentów do korzystania z pakietów programów statystycznych dla opracowania i interpretacji wyników eksperymentów.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawowe parametry opisowej analizy danych (średnie, odchylenie standardowe, błąd standardowy średniej, przedziały ufności, współczynnik zmienności). Graficzne metody prezentacji danych. Opis pakietów statystycznych “STATGRAPHICS PLUS FOR WINDOWS” i “PSI-PLOT” .Co to jest test statystyczny? Błędy wnioskowania statystycznego. Normalny i inne rozkłady danych. Testy Shapiro-Wilka i Kolmogorova-Smirnova.

Testy porównania średnich. Test t-Studenta, test F. Graficzne porównania dwóch zbiorów danych.. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Homogenność wariancji. Testy C’ Cochrana i Bartlett’a. Transformacje danych – prawo potęg Taylora. Zasady obliczania i interpretacji wyników jednoczynnikowej analizy wariancji. Testy planowanych i nieplanowanych porównań.

Skrzyżowana i hierarchiczna analiza wariancji. Doświadczenia wieloczynnikowe. Założenia wieloczynnikowej analizy wariancji i ich weryfikacja. Interpretacja wyników analizy wariancji. Przykłady.

Korelacja. Współczynnik korelacji, Założenia regresji liniowej. Analiza wyników korelacji liniowej. Przykłady zastosowań korelacji liniowej w analizie wyników doświadczeń z obszaru biotechnologii. Regresja nieliniowa. Dopasowanie danych do modelu nieliniowego– przykłady Bezpośrednie metody nieliniowe.

Dane dyskretne, liczba kolonii bakteryjnych na szalce i ich analiza statystyczna. Analiza na danych opisujących proporcje.

Planowanie doświadczeń. Formułowanie celów, populacji i hipotez. Projekt doświadczenia. Czynniki badane, grupy doświadczalne, powtórzenia, bloki, losowość, kowarianty. Struktura eksperymentu.

Wprowadzenie do metod planowania i analizy doświadczeń. Pojęcie i rola teorii eksperymentu. Plany eliminacyjne, optymalizacyjne i inne. Kryteria wyboru planu doświadczenia. Analiza wariancji i eliminowanie czynników nieistotnych. Powierzchnie odpowiedzi i ścieżki najwyższych wzrostów/spadków .Doświadczenia weryfikacyjne. Wnioskowanie

Planowanie eksperymentu. Dokumentacja rezultatów badań. Typy danych, import danych do arkuszy kalkulacyjnych i programów statystycznych.

Przygotowanie danych do analizy statystycznej. Badanie istotności różnic pomiędzy średnimi. Analiza wariancji. ANOVA jednoczynnikowa. Kowariancja. Przykłady obliczeń przy zastosowaniu pakietu statystycznego Statistica.

Przykładowy schemat układu badań w pracy biotechnologicznej - produkcja enzymu. Projektowanie eksperymentu przy zastosowaniu dedykowanego oprogramowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stanisz A. 2000. Przystępny kurs statystyki ( t. I i II). StatSoft Polska

2. Fry J. C. 1993. Biological Data Analysis. A Practical Approach. Oxford University Press

3. Górecka R. 1996. Teoria i technika eksperymentu. Politechnika Krakowska.

4. Wardlaw A.C., 2000. Practical Statistics for Experimental Biologists. J. Willey & Sons.

Literatura uzupełniająca:

1. Collins, C. Seeney, F. 1999. Statistical Experiment Design and Interpretation. An Introduction with Agricultural Examples. J.Willey & Sons.

2. Montgomery, D.C. 1997. Design and Analysis of Experiments. J.Willey & Sons.

3. Żyła, K., Wikiera, A., Chruściński M. 1999. Optymalizacja enzymatycznej defosforylacji i degradacji polisacharydów w pszenno-sojowej mieszance paszowej dla brojlerów. Materiały I Krajowego Kongresu Biotechnologii. Wrocław.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi wyjaśnić źródła błędów pomiarowych, którymi obarczone są dane eksperymentalne w naukach biologicznych oraz błędów wnioskowania statystycznego. Rozpoznaje i potrafi porównać różne sposoby ilościowej oceny błędów.

Wyjaśnia pojęcie test statystyczny. Rozpoznaje i klasyfikuje różne rodzaje testów statystycznych.

Klasyfikuje oraz ocenia poprawność stosowania różnych typów analizy wariancji i regresji w zależności od liczby czynników pomiarowych .

Zna i stosuje różne plany eksperymentów. Dobiera plan eksperymentu do liczby badanych czynników oraz rodzaju testowanych hipotez.

Rozpoznaje wady i zalety kilku pakietów statystycznej analizy danych. Dobiera pakiet właściwy dla rodzaju analizy danych, stopnia złożoności analizowanego problemu, dostępności i ceny.

Umiejętności

Potrafi zaplanować eksperyment biotechnologiczny.

Demonstruje umiejętność eksportu danych z oprogramowania obsługującego aparaturę analityczną w różnych formatach do programów obliczeniowych, ich graficznej prezentacji i statystycznej interpretacji.

Projektuje procedurę ekstrakcji substancji bioaktywnych z żywności za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Kompetencje społeczne

Demonstruje zdolność efektywnej pracy indywidualnej, potrafi pracować w zespole, demonstruje umiejętność kierowania grupą, potrafi podejmować decyzje, planować i organizować pracę oraz wykazuje umiejętność zarządzania czasem

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych współczesnej biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie rozpoznaje istotnych zależności, nie wymienia reguł, nie wykazuje znajomości treści lub zasad klasyfikacji zjawisk i procesów zdefiniowanych w odpowiednich efektach kształcenia (tabela wyżej) lub czyni w stopniu niedostatecznym (mniej niż 50% treści)

Nie potrafi projektować eksperymentów biologicznych. Nie zna metod eksportu danych ilościowych do arkuszy kalkulacyjnych i sposobów przygotowania tych danych do analizy statystycznej. Nie posiada umiejętności analizy istotności różnic pomiędzy średnimi, analizy wariancji, interpretacji i prezentacji graficznej uzyskanych wyników.

Nie jest świadomy zagrożeń środowiskowych współczesnej biotechnologii

Na ocenę 3

Wymienia reguły, ale nie analizuje zależności, lub wymienia zależności ale nie analizuje reguł, lub nie wykazuje znajomości zasad klasyfikacji ale wykazuje dostateczną znajomość treści zdefiniowanych w odpowiednich efektach kształcenia (tabela wyżej)

Potrafi projektować proste eksperymenty biologiczne. Zna metody eksportu niektórych danych ilościowych do arkuszy kalkulacyjnych i sposoby przygotowania tych danych do analizy statystycznej. Posiada umiejętność analizy istotności różnic pomiędzy średnimi. W sposób podstawowy interpretuje i prezentuje graficznie uzyskane wyniki.

Zna zagrożenia środowiskowe ale nie rozumie ich znaczenia

Na ocenę 4

Wymienia reguły i analizuje zależności, wykazuje znajomość zasad klasyfikacji zjawisk i dobrą (75 %) znajomość treści zdefiniowanych w odpowiednich efektach kształcenia (tabela wyżej)

Potrafi projektować eksperymenty biologiczne. Zna metody eksportu danych ilościowych do arkuszy kalkulacyjnych i sposoby przygotowania tych danych do analizy statystycznej. Posiada umiejętności analizy istotności różnic pomiędzy średnimi, analizy wariancji. W stopniu zadowalającym dokonuje interpretacji i prezentacji graficznej uzyskanych wyników.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych i rozumie niektóre ich znaczenia

Na ocenę 5

Wymienia reguły i analizuje zależności, wykazuje bardzo dobrą znajomość zasad klasyfikacji zjawisk i bardzo dobrą (90 %) znajomość treści zdefiniowanych w odpowiednich efektach kształcenia (tabela wyżej)

Potrafi projektować eksperymenty biologiczne. Zna metody eksportu danych ilościowych do arkuszy kalkulacyjnych i sposoby przygotowania tych danych do analizy statystycznej. Posiada umiejętności analizy istotności różnic pomiędzy średnimi, analizy wariancji, interpretacji i prezentacji graficznej wyników złożonych eksperymentów biologicznych.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych, przypisuje im znaczącą wagę i rozumie ich znaczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Żyła
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Robert Duliński, Maja Grabacka, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak, Agnieszka Wikiera, Krzysztof Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Żyła
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Robert Duliński, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak, Agnieszka Wikiera, Krzysztof Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.