Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna II: Technika obróbki chłodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP2.SM.TTZTC.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II: Technika obróbki chłodniczej
Jednostka: Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości dotyczących technicznych aspektów pracy urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych oraz szczegółowe zapoznanie studentów z wpływem stosowanych technologii chłodzenia i mrożenia oraz wstępnej obróbki surowców na cechy uzyskiwanych wyrobów.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Historia rozwoju chłodnictwa

Podstawowe wielkości termodynamiczne

Obiegi i urządzenia chłodnicze sprężarkowe

Czynniki chłodnicze i chłodziwa

Urządzenia absorpcyjne

Techniki bardzo niskich temperatur

Sprężarki chłodnicze

Wymienniki ciepła urządzeń chłodniczych i inne aparaty

Aparaty urządzeń absorpcyjnych

Eksploatacja urządzeń chłodniczych

Obciążenie cieplne chłodni oraz zamrażalni i wychładzalni

Urządzenia zamrażające powietrzne i kontaktowe

Urządzenia zamrażające kriogeniczne

Sposoby chłodzenia produktów spożywczych, mieszaniny chłodzące i czynniki chłodnicze

Obiegi chłodnicze sprężarkowe

Projektowanie układów chłodniczych sprężarkowych

Powietrze jako czynnik chłodzący

Chłodzenie powietrza

Schładzanie lodem

Określanie czasu schładzania i zamrażania żywności

Zastosowanie programu komputerowego do symulacji procesów stosowanych w chłodnictwie i przechowywaniu żywności:

Schładzanie owoców

Obiegi chłodnicze sprężarkowe

Zamrażanie żywności

Rozmrażanie żywności

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej

Wykorzystanie bazy danych dotyczących chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania żywności

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gutkowski K.M.: Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa 2003.

2. Gutkowski K.M. Chłodnictwo. Wybrane zagadnienia obliczeniowe, WNT, Warszawa 1973.

3. Szolc T.: Chłodnictwo, PWSZ, Katowice 1977.

Literatura uzupełniająca:

1. Jastrzębski W.: Technologia chłodnicza żywności, WSziP, Warszawa 1991.

2. Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma ogólną wiedzę na temat budowy i zasady działania podstawowych typów urządzeń chłodniczych

Potrafi ocenić i w razie potrzeby skorygować warunki eksploatacji urządzeń chłodniczych

Umiejętności

Student posiada umiejętność odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji w postaci pisemnej, graficznej czy werbalnej do rozwiązywania postawionych przed nim problemów dotyczących obróbki chłodniczej

Student potrafi zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu chłodnictwa i przechowalnictwa żywności

Student potrafi wykorzystać zdobyte informacje do doskonalenia swoich kompetencji inżynierskich w zakresie chłodnictwa i przechowalnictwa żywności

Kompetencje społeczne

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej odpowiednie role

Student potrafi prawidłowo zidentyfikować oraz rozstrzygnąć problemy związane z wykonywaniem zawodu technologa żywności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie ma żadnej wiedzy na temat budowy i zasady działania podstawowych typów urządzeń chłodniczych

Nie potrafi ocenić ani skorygować warunków eksploatacji urządzeń chłodniczych

Nie potrafi rozwiązywać problemów dotyczących obróbki chłodniczej za pomocą dostępnych informacji

Nie zna lub nie potrafi odpowiednio zastosować narzędzi do zdobywania informacji. Nie potrafi przetwarzać posiadanych informacji.

Nie potrafi wykorzystać zdobytych informacji do doskonalenia swoich kompetencji inżynierskich

Nie potrafi współpracować z innymi osobami w grupie, nie bierze odpowiedzialności za efekty pracy grupy

Nie jest świadomy potencjalnych problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Na ocenę 3

Ma podstawową wiedzę na temat albo tylko budowy albo tylko ogólnej zasady działania podstawowych typów urządzeń chłodniczych

Potrafi ocenić warunki eksploatacji urządzeń chłodniczych

Potrafi w minimalnym zakresie rozwiązywać problemy, ale ma duże problemy z właściwym wykorzystaniem dostępnych informacji

Zna podstawowe narzędzia umożliwiające zdobycie informacji. Ma duże problemy z ich przetwarzaniem.

Potrafi ograniczonym zakresie wykorzystać informacje do podniesienia swoich kompetencji

Angażuje się w minimalnym zakresie w pracę grupy, ma kłopoty z przyjęciem odpowiedniej roli

W niewielkim stopniu potrafi zidentyfikować oraz rozstrzygnąć dylematy zawodowe.

Na ocenę 4

Ma ogólną wiedzę na temat budowy i zasady działania podstawowych typów urządzeń chłodniczych

Potrafi ocenić i w razie potrzeby skorygować warunki eksploatacji urządzeń chłodniczych

Rozwiązuje problemy dotyczące obróbki chłodniczej z niewielkimi problemami z wykorzystaniem dostępnej wiedzy

Stosuje w odpowiedni sposób dostępne narzędzia i potrafi przetwarzać w pewnym zakresie uzyskane dane.

Potrafi wykorzystać większość zdobytych informacji do podniesienia swoich kompetencji

Jest zaangażowany w pracę grupy, nie ma większych kłopotów z przyjęciem różnych ról

Jest świadomy istnienia problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach

Na ocenę 5

Ma ogólną wiedzę na temat budowy i zasady działania podstawowych typów urządzeń chłodniczych, którą potrafi wykorzystać w kreatywny sposób

Potrafi ocenić i w razie potrzeby skorygować warunki eksploatacji urządzeń chłodniczych i podać przyczyny wystąpienia nieprawidłowości

Rozwiązuje w pełni postawione problemy z odpowiednim wykorzystaniem dostępnej wiedzy

Potrafi odpowiednio dobrać technologię informatyczną do rozwiązania konkretnego problemu i nie ma kłopotów z przetwarzaniu uzyskanych informacji.

Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte informacje do podnoszenia swoich kompetencji inżynierskich

Jest bardzo aktywny w grupie, przyjmuje w niej różne role w zależności od rodzaju postawionego problemu

Jest świadomy istnienia problemów i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu i potrafi je rozstrzygnąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)