Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna II F: Technika obróbki chłodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP2.SM.TTZFZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II F: Technika obróbki chłodniczej
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Historia rozwoju chłodnictwa.

2. Podstawowe wielkości termodynamiczne.

3. Obiegi i urządzenia chłodnicze sprężarkowe.

4. Czynniki chłodnicze i chłodziwa.

5. Sprężarki chłodnicze.

6. Wymienniki ciepła urządzeń chłodniczych i inne aparaty.

7. Urządzenia absorpcyjne i ich aparaty.

8. Eksploatacja urządzeń chłodniczych.

9. Obciążenie cieplne chłodni oraz zamrażalni i wychładzalni.

10. Urządzenia zamrażające powietrzne i kontaktowe.

Tematyka ćwiczeń:

1. Sposoby chłodzenia produktów spożywczych, mieszaniny chłodzące i czynniki chłodnicze.

2. Obiegi chłodnicze sprężarkowe. Projektowanie układów chłodniczych sprężarkowych.

3. Powietrze jako czynnik chłodzący.

4. Chłodzenie powietrza.

5. Schładzanie lodem.

6. Schładzanie lodem.

7. Zastosowanie programu komputerowego do symulacji procesów stosowanych w chłodnictwie i przechowywaniu żywności:

Schładzanie owoców;

Obiegi chłodnicze sprężarkowe;

Zamrażanie żywności;

Rozmrażanie żywności

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej.

8. Wykorzystanie bazy danych dotyczących chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania żywności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gutkowski K.M.: Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa 2003.

2. Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.

3. Jastrzębski W.: Technologia chłodnicza żywności, WSziP, Warszawa 1991.

Literatura uzupełniająca:

1. Gutkowski K.M. Chłodnictwo. Wybrane zagadnienia obliczeniowe, WNT, Warszawa 1973.

2. Szolc T.: Chłodnictwo, PWSZ, Katowice 1977.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: budowę i zasady działania podstawowych typów urządzeń chłodniczych; warunki eksploatacji urządzeń chłodniczych.

Student potrafi: odpowiednio wykorzystać dostępne informacje w postaci pisemnej, graficznej czy werbalnej do rozwiązywania postawionych przed nim problemów dotyczących obróbki chłodniczej; zastosować odpowiednie technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu chłodnictwa i przechowalnictwa żywności; wykorzystać zdobyte informacje do doskonalenia swoich kompetencji inżynierskich w zakresie chłodnictwa i przechowalnictwa żywności.

Student jest gotów do: ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego; wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 10%,

- 4 kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 30%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Banaś
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Jagoda Majcherczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)