Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia specjalizacyjna II: Toksykologia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP2.SM.TTZCH.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II: Toksykologia II
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poszerzenie i ugruntowanie wiadomości z zakresu toksykologii żywności

Pełny opis:

Treść kształcenia

1. Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji

2. Wchłanianie i biotransformacja ksenobiotyków

3. Wpływ różnych czynników na powstawanie i przebieg zatruć

4. Mechanizm działania trucizn

5. Biochemiczne wskaźniki wchłaniania trucizn

6. Alergia i nietolerancja pokarmowa

7. Żywność a leki

8. Naturalne nieodżywcze składniki żywności a bezpieczeństwo żywności

9. Radionuklidy w żywności

10. Choroby odzwierzęce i pasożytnicze

11. Zatrucia pokarmowe

12. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

13. Szkodniki i pasożyty zwierzęce, szkodniki magazynowe

14. Nowe technologie pozyskiwania i przetwórstwa żywności w aspekcie toksykologicznym

1. Obliczanie LD50 na podstawie danych eksperymentalnych, zapoznanie studentów ze sposobem przeprowadzania badań toksyczności ostrej i metodami wyliczania dawki LD50.

2. Oznaczenie zawartości garbników i polifenoli ogółem metodą spektrofotometryczną

3. Wpływ procesów technologicznych na zawartość tiocyjanianów w warzywach

4. Oznaczanie niklu w produktach spożywczych

5. Oszacowanie pobrania metali ciężkich i węglowodorów polichlorowych z racją pokarmową na podstawie spożycia produktów i danych o zawartości w nich badanych składników

6. Oznaczanie kwasu sorbowego w soku metodą bromianometryczną. Oznaczenie zawartości substancji słodzących metodą spektrofotometryczną

7. Oszacowanie pobrania wybranych substancji dodatkowych na podstawie jadłospisów

8. Oznaczanie pozostałości fungicydów – pochodnych kwasu ditiokarbaminianowego w materiale roślinnym

9. Oznaczanie migracji formaldehydu z papieru opakowaniowego. Oznaczanie migracji chlorków z papieru opakowaniowego

10. Biomarkery wchłaniania trucizn. Wybrane próby czynnościowe nerek, wątroby i trzustki w badaniach toksykologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Seńczuk W. (red): Toksykologia. Wyd. IV. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2002.

• H. Młodecki, L. Piekarski: Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL Warszawa 1982.

• Gertig H., Duda G., Żywność a zdrowie i prawo. Wyd. II. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2004.

• J. Brandys (red.): Toksykologia. Wybrane zagadnienia. Wyd. UJ. Kraków 1999.

• Toksykologia – przewodnik do ćwiczeń (skrypt) Wyd. SGGW Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

• Gawęcki J. (red.), Rejpcio Z. (red.) Bezpieczeństwo żywności i żywienia.Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014.

• Orzeł D. (red.), Biernat J. (red.) Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2012

• Sadowska A. (red.)Rakotwórcze i trujące substancje roślinne. Wyd. SGGW 2004

• Jarosz M. (red.), Dzieniszewski J. (red.) Interakcje leków z żywnością i alkoholem. Wyd. Med. Borgis,W-wa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu toksykologii żywności; potrafi scharakteryzować naturalne nieodżywcze składniki żywności i umie objaśniać ich związek z bezpieczeństwem żywności;

Potrafi podać różnice oraz przyczyny powstawania alergii i nietolerancji pokarmowych; wyjaśnia wpływ różnych czynników na powstawanie i przebieg zatruć; wskazuje choroby odzwierzęce i pasożytnicze; rozróżnia szkodniki i pasożyty zwierzęce oraz szkodniki magazynowe

Umie opisać proces wchłaniania i biotransformacji ksenobiotyków, jak również określić związek pomiędzy żywnością a lekami; zna mechanizmy działania trucizn

Umie zidentyfikować nowe technologie pozyskiwania i przetwórstwa żywności w aspekcie toksykologicznym i potrafi scharakteryzować skażenia żywności

Umiejętności

Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizy dotyczące składu chemicznego i posługuje się sprzętem laboratoryjnym w stopniu zaawansowanym

Samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na jakość żywności oraz zdrowie

Potrafi przygotować pracę pisemną w postaci sprawozdania, wykorzystując podstawowe pojęcia teoretyczne, a także inne źródła

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych pojęć i definicji z zakresu toksykologii żywności; nie potrafi scharakteryzować naturalnych nieodżywczych składników żywności i nie umie objaśniać ich związku z bezpieczeństwem żywności

Nie potrafi rozróżniać alergii i nietolerancji pokarmowych; nie podaje czynników mających wpływ na powstawanie i przebieg zatruć; nie zna chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz nie umie wymienić szkodników i pasożytów zwierzęcych, jak również szkodników magazynowych

Nie umie opisać procesu wchłaniania i biotransformacji ksenobiotyków, jak również nie potrafi określić związku pomiędzy żywnością a lekami; nie rozróżnia mechanizmów działania trucizn oraz nie klasyfikuje biochemicznych wskaźników wchłaniania trucizn

Nie umie zidentyfikować nowych technologii pozyskiwania i przetwórstwa żywności w aspekcie toksykologicznym. Nie zna skażeń mikrobiologicznych żywności oraz nie definiuje pojęcia radionuklidów w żywności

Nie potrafi przeprowadzić analiz dotyczących składu chemicznego i nie ma umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym

Nie potrafi dobrać i zastosować odpowiedniej metody analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Nie posiada umiejętności sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi

Nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Nie rozumie potrzeby informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Nie rozumie potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Na ocenę 3

Ma niepełną wiedzę na temat podstawowych pojęć i definicji z zakresu toksykologii żywności; potrafi scharakteryzować tylko niektóre naturalne, nieodżywcze składniki żywności i nie umie objaśniać ich związku z bezpieczeństwem żywności

Rozpoznaje i klasyfikuje alergie i nietolerancje pokarmowe, ale nie potrafi wymienić większości czynników mających wpływ na powstawanie i przebieg zatruć. Nie posiada wystarczającej wiedzy na temat chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz szkodników i pasożytów zwierzęcych, jak również szkodników magazynowych

Posiada podstawową wiedzę na temat biochemicznych wskaźników wchłaniania trucizn, ale nie potrafi rozróżniać mechanizmów ich działania. Niekompletnie charakteryzuje proces wchłaniania i biotransformacji ksenobiotyków i w niewystarczający sposób opisuje związek pomiędzy żywnością a lekami

W stopniu podstawowym ma wiedzę na temat nowych technologii pozyskiwania i przetwórstwa żywności w aspekcie toksykologicznym oraz na temat radionuklidów w żywności

Rzadko potrafi przeprowadzić analizy składu chemicznego i obsługiwać sprzęt laboratoryjny

Rzadko potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Potrafi sporządzać sprawozdania w stopniu podstawowym, ale nie ma umiejętności porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi.

Potrafi pracować i współdziałać w grupie w stopniu podstawowym, ale nie przyjmować różnych ról

Słabo rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Słabo rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Na ocenę 4

Ma zadowalającą wiedzę na temat podstawowych pojęć i definicji z zakresu toksykologii żywności; potrafi scharakteryzować większość naturalnych nieodżywczych składników żywności, ale nie umie objaśniać ich związku z bezpieczeństwem żywności

W stopniu zadowalającym rozpoznaje i klasyfikuje alergie i nietolerancje pokarmowe i potrafi wymienić większość czynników mających wpływ na powstawanie i przebieg zatruć. Posiada zadowalającą wiedzę na temat chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz szkodników i pasożytów zwierzęcych, jak również szkodników magazynowych

Posiada zadowalającą wiedzę na temat biochemicznych wskaźników wchłaniania trucizn, ale nie potrafi w pełni rozróżniać mechanizmów ich działania. Charakteryzuje proces wchłaniania i biotransformacji ksenobiotyków, ale związek pomiędzy żywnością a lekami opisuje w sposób niekompletny

W stopniu zadowalającym ma wiedzę na temat nowych technologii pozyskiwania i przetwórstwa żywności w aspekcie toksykologicznym

Potrafi przeprowadzić większość analiz dotyczących składu chemicznego i w sposób zadowalający posługuje się sprzętem laboratoryjnym

Nie za każdym razem potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Posiada zadowalającą umiejętność sporządzania sprawozdań i porównywania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi

Potrafi sprawnie pracować i współdziałać w grupie w stopniu podstawowym, ale nie przyjmować różnych ról

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Na ocenę 5

Ma kompletną wiedzę na temat podstawowych pojęć i definicji z zakresu toksykologii żywności; potrafi scharakteryzować naturalne nieodżywcze składniki żywności i objaśniać ich związek z bezpieczeństwem żywności

Klasyfikuje alergie i nietolerancje pokarmowe i potrafi wymienić wszystkie czynniki mające wpływ na powstawanie i przebieg zatruć. Posiada kompletną wiedzę na temat chorób odzwierzęcych i pasożytniczych. Umie wymienić szkodniki i pasożyty zwierzęce, jak również szkodniki magazynowe

Posiada kompletną wiedzę na temat biochemicznych wskaźników wchłaniania trucizn i potrafi rozróżniać mechanizmy ich działania. Charakteryzuje proces wchłaniania i biotransformacji ksenobiotyków i opisuje związek pomiędzy żywnością a lekami

W stopniu kompletnym ma wiedzę na temat nowych technologii pozyskiwania i przetwórstwa żywności w aspekcie toksykologicznym

Potrafi przeprowadzić analizy dotyczące składu chemicznego i w sposób zadowalający posługuje się sprzętem laboratoryjnym

Za każdym razem samodzielnie dobiera i stosuje odpowiednią metodę analizy w celu rozwiązania problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności

Posiada umiejętność sporządzania sprawozdań i porównania wyników własnych z aktualnymi rozporządzeniami i danymi literaturowymi

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, a także promowania zasad racjonalnego żywienia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej studiowanego kierunku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sikora
Prowadzący grup: Barbara Borczak, Elżbieta Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sikora
Prowadzący grup: Dominik Domagała, Elżbieta Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.