Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna II: Wybrane aspekty higieny i bezpieczeństwa żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP2.SM.TTDDO.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II: Wybrane aspekty higieny i bezpieczeństwa żywności
Jednostka: Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami związanymi z zapewnieniem higieny i bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem produkcji potraw dietetycznych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Ocena higieniczna poszczególnych etapów produkcji posiłków dietetycznych. Zanieczyszczenia krzyżowe

Stosowane metody analityczne w ocenie bezpieczeństwa żywności

Prognozowanie mikrobiologiczne

Współczesne zagrożenia chemiczne i fizyczne żywności

Monitoring, atestacja i certyfikacja żywności

System HACCP - doskonalenie

Żywność ekologiczna – aspekty zdrowotne i postawy konsumentów

Zasady higieny żywienia w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Szkoła promująca zdrowie.

Oczekiwania i obawy współczesnego konsumenta

Zastosowanie programów komputerowych do symulacji wzrostu, przeżywalności i inaktywacji mikroorganizmów w żywności

Oznaczanie zanieczyszczeń powstających podczas obróbki termicznej żywności

Wykrywanie śladów metali w żywności pochodzących z naczyń kuchennych

Identyfikacja pozostałości środków myjąco-czyszczących w żywności

Oznaczanie zawartości soli kuchennej i fosforu w produktach wysoko przetworzonych

Higiena podczas przygotowywania posiłków – monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Oznaczanie zawartości białka oraz składu aminokwasowego w odżywkach dietetycznych metoda chromatograficzną

Oznaczanie zawartości pirydoksyny w suplementach diety metodą elektroforezy kapilarnej

Zajęcia terenowe – gospodarstwo ekologiczne

Zajęcia terenowe w wybranych zakładach żywienia zbiorowego.

Literatura:

Podstawowa

1. Kołożyn-Krajewska D. (red.), Higiena produkcji żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2003

2. Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa 2007.

3. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Wyd. SITSpoż NOT, Warszawa 1999.

Uzupełniająca:

1. Obowiązujące akty prawne w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej

2. Czasopisma branżowe (m.in. Przegląd Gastronomiczny, Przemysł Spożywczy)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych powstających podczas przygotowywania potraw oraz metod ich identyfikacji z wykorzystaniem metod instrumentalnych.

Zna i rozumie zasady stosowania modeli matematycznych w mikrobiologii prognostycznej żywności.

Wykazuje znajomość zasad dotyczących badań monitoringowych żywności, certyfikatów i oznaczeń nadawanych środkom spożywczym w Polsce.

Rozumie podstawy kształtowania diety dzieci i młodzieży i jej wpływu na zdrowie człowieka.

Umiejętności

Samodzielnie przeprowadza i opisuje doświadczenia naukowe według wskazówek prowadzącego oraz krytycznie analizuje otrzymane wyniki doświadczeń.

Samodzielnie wyszukuje informacje naukowe (m.in. dotyczące dopuszczalnymi poziomów zanieczyszczeń żywności) z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonuje ich interpretacji, porównuje z wartościami doświadczalnymi oraz prawidłowo wyciąga wnioski. Opracowuje ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

Przeprowadza zaawansowane obliczenia chemiczne, prawidłowo przedstawia wyniki (w postaci graficznej) oraz przygotowuje sprawozdania korzystając z zaawansowanych narzędzi informatycznych (programy komputerowe). Samodzielnie stosuje specjalistyczne programy komputerowe mikrobiologii prognostycznej w celu określenia przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się w formie pisemnej.

Kompetencje społeczne

Potrafi aktywnie współpracować w grupie, wykonując w niej powierzone zadania.

Rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia.

Ma świadomość ryzyka i potrafi oceniać skutki wykonywanych czynności.

Prawidłowo identyfikuje priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie posiada wiedzy dotyczącej zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych powstających podczas przygotowywania potraw oraz metod ich identyfikacji z wykorzystaniem metod instrumentalnych.

Nie zna zasad stosowania modeli matematycznych w mikrobiologii prognostycznej żywności.

Nie wykazuje znajomości zasad dotyczących badań monitoringowych żywności, certyfikatów i oznaczeń nadawanych środkom spożywczym w Polsce.

Nie rozumie podstaw kształtowania diety dzieci mi młodzieży i jej wpływu na zdrowie człowieka.

Umiejętności

Nie przeprowadza i nie opisuje doświadczeń naukowych.

Nie wyszukuje informacji naukowych. Nie opracowuje ich analizy z poprawną dokumentacją.

Nie przeprowadza zaawansowanych obliczeń chemicznych, nie przygotowuje sprawozdań korzystając z zaawansowanych narzędzi informatycznych. Nie stosuje specjalistycznych programów komputerowych mikrobiologii prognostycznej w celu określenia przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Nie wykazuje umiejętności precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się w formie pisemnej.

Kompetencje społeczne

Nie potrafi aktywnie współpracować w grupie, wykonując w niej powierzone zadania.

Nie rozumie potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia.

Nie ma świadomości ryzyka i nie potrafi oceniać skutki wykonywanych czynności.

Nie identyfikuje priorytetów służących realizacji określonego zadania.

Na ocenę 3

Wiedza

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych powstających podczas przygotowywania potraw oraz metod ich identyfikacji z wykorzystaniem metod instrumentalnych.

Zna, ale nie rozumie zasad stosowania modeli matematycznych w mikrobiologii prognostycznej żywności.

Wykazuje podstawową znajomość zasad dotyczących badań monitoringowych żywności, certyfikatów i oznaczeń nadawanych środkom spożywczym w Polsce.

Rozumie w miernym stopniu podstawy kształtowania diety dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie człowieka.

Umiejętności

Przeprowadza i opisuje doświadczenia naukowe ze znaczną pomocą prowadzącego ćwiczenie, pobieżnie analizuje otrzymane wyniki doświadczeń.

Wyszukuje informacje naukowe z podstawowej, ogólnodostępnej literatury, dokonuje ich ogólnej interpretacji, porównuje z wartościami doświadczalnymi oraz pobieżnie wyciąga wnioski. Opracowuje ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją w sposób poprawny.

Przeprowadza zaawansowane obliczenia chemiczne ze znaczną pomocą prowadzącego ćwiczenie, przedstawia wyniki (w postaci graficznej) oraz przygotowuje sprawozdania w sposób poprawny korzystając z podstawowych narzędzi informatycznych. Stosuje specjalistyczne programy komputerowe mikrobiologii prognostycznej w celu określenia przydatności do spożycia produktów spożywczych przy znacznej pomocy prowadzącego ćwiczenie.

Wykazuje w ograniczonym zakresie umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się w formie pisemnej.

Kompetencje społeczne

W stopniu podstawowym potrafi współpracować w grupie.

W stopniu podstawowym rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia.

Ma niską świadomość ryzyka, ale potrafi oceniać skutki wykonywanych czynności.

W stopniu podstawowym identyfikuje priorytety służące realizacji określonego zadania.

Na ocenę 4

Wiedza

Ma ogólną wiedzę dotyczącą zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych powstających podczas przygotowywania potraw oraz metod ich identyfikacji z wykorzystaniem metod instrumentalnych.

Zna i rozumie większość zasad stosowania modeli matematycznych w mikrobiologii prognostycznej żywności.

Wykazuje ogólną znajomość zasad dotyczących badań monitoringowych żywności, certyfikatów i oznaczeń nadawanych środkom spożywczym w Polsce.

Rozumie w ogólnym stopniu podstawy kształtowania diety dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie człowieka.

Umiejętności

Przeprowadza i opisuje doświadczenia naukowe według wskazówek prowadzącego przy jego znikomym udziale oraz ogólnie analizuje otrzymane wyniki doświadczeń.

Wyszukuje informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonuje ich ogólnej interpretacji, porównuje z wartościami doświadczalnymi oraz wyciąga wnioski w stopniu zadowalającym. Opracowuje ich ogólną analizę z poprawną dokumentacją.

Przeprowadza zaawansowane obliczenia chemiczne ze znikomą pomocą prowadzącego ćwiczenie, przedstawia wyniki (w postaci graficznej) oraz przygotowuje sprawozdania korzystając z ogólnodostępnych narzędzi informatycznych (programy komputerowe). Stosuje specjalistyczne programy komputerowe mikrobiologii prognostycznej w celu określenia przydatności do spożycia produktów spożywczych przy znikomej pomocy prowadzącego ćwiczenie.

Wykazuje dobrą umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się w formie pisemnej.

Kompetencje społeczne

Potrafi w sposób umiarkowany współpracować w grupie, wykonuje w niej powierzone zadania w sposób zadowalający.

W stopniu umiarkowanym rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia.

Ma przeciętną świadomość ryzyka i potrafi oceniać skutki wykonywanych czynności.

W stopniu umiarkowanym identyfikuje priorytety służące realizacji określonego zadania.

Na ocenę 5

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych powstających podczas przygotowywania potraw oraz metod ich identyfikacji z wykorzystaniem metod instrumentalnych.

Zna i rozumie zasady stosowania modeli matematycznych w mikrobiologii prognostycznej żywności.

Wykazuje znajomość zasad dotyczących badań monitoringowych żywności, certyfikatów i oznaczeń nadawanych środkom spożywczym w Polsce.

Rozumie podstawy kształtowania diety dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie człowieka.

Umiejętności

Samodzielnie przeprowadza i opisuje doświadczenia naukowe według wskazówek prowadzącego oraz krytycznie analizuje otrzymane wyniki doświadczeń.

Samodzielnie wyszukuje informacje naukowe (m.in. dotyczące dopuszczalnymi poziomów zanieczyszczeń żywności) z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonuje ich interpretacji, porównuje z wartościami doświadczalnymi oraz prawidłowo wyciąga wnioski. Opracowuje ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

Przeprowadza zaawansowane obliczenia chemiczne, prawidłowo przedstawia wyniki (w postaci graficznej) oraz przygotowuje sprawozdania korzystając z zaawansowanych narzędzi informatycznych (programy komputerowe). Samodzielnie stosuje specjalistyczne programy komputerowe mikrobiologii prognostycznej w celu określenia przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Wykazuje bardzo dobrą umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się w formie pisemnej.

Kompetencje społeczne

Potrafi aktywnie współpracować w grupie, wykonując w niej powierzone w zadania.

Rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia.

Ma świadomość ryzyka i potrafi oceniać skutki wykonywanych czynności.

Prawidłowo identyfikuje priorytety służące realizacji określonego zadania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)