Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna I A: Dietetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TSP1.SM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna I A: Dietetyka
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Aktualne zalecenia żywieniowe. Rodzaje norm żywienia. Klasyfikacja diet.

Otyłość etiologia i patogeneza. Czynność endokrynna adypocytów.

Diety niekonwencjonalne stosowane w redukcji masy ciała.

Naturalne substancje wspomagające proces redukcji masy ciała.

Rola polifenoli w prewencji wybranych chorób niezakaźnych- aktualny stan wiedzy.

Sterole i stanole roślinne w prewencji chorób układu krążenia-aktualny stan wiedzy

Wybrane składniki bioaktywne w prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych.

Postępowanie dietetyczne w odwodnieniu i oparzeniach.

Postępowanie dietetyczne w chorobach neurodegeneracyjnych.

Żywienie drogą przewodu pokarmowego. Mieszanki przemysłowe wykorzystywane w leczeniu jelitowym. Żywienie pozajelitowe.

Ćwiczenia

Opracowanie jadłospisów jednodniowych dla pacjentów cierpiących na różne schorzenia.

Przygotowanie wybranych diet stosowanych w dietoterapii. Oznaczanie zawartości witaminy C i suchej masy w wybranych dietach.

Oznaczanie zawartości polifenoli ogółem i antocyjanów w wybranych dietach.

Analityczna ocena zawartości energii białka tłuszczu i popiołu w przygotowanych dietach.

Analityczna ocena zawartości energii i chlorku sodu w przygotowanych dietach.

Oznaczanie zawartości izotiocyjanianów w wybranych produktach spożywczych.

Oznaczenie zawartości żelaza w wybranych racjach pokarmowych i produktach spożywczych.

Oznaczanie zawartości wapnia wybranych produktach spożywczych.

Oznaczanie zawartości karotenoidów ogółem w wybranych dietach.

Edukacja żywieniowa

Literatura:

Jarosz M., 2017. Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu,. Wyd. IŻŻ Warszawa

Peckenpaugh N. Gajewska D., (red wyd. pl.). 2011. Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner

Ciborowska H., Rudnicka A., 2018 Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. wyd. 4. PZWL Warszawa.

Payne A., Barker H. 2010. „Dietetyka i żywienie kliniczne”. Elsevier Urban & Partner Daniluk J. Jurkowska J., (red.) 2005. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin.

Jarosz M.(red). 2017 Normy żywieniowe dla populacji Polski. Wyd. . IŻŻ, 2017

Efekty uczenia się:

Student zna w pogłębionym stopniu

w pogłębionym stopniu metodologię badań oraz ma zaawansowaną wiedzę o innowacyjnych procesach, trendach rozwojowych i kierunkach badań naukowych w zakresie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka;

teorie, fakty, procesy oraz związane z nimi metody stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwej dla wybranej specjalizacji;

istotę uznania żywności jako źródła składników odżywczych i bioaktywnych, które można modyfikować w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływ na zdrowie człowieka, oraz zna istotę nutrigenomiki we współczesnej nauce o żywieniu człowieka.

Student potrafi

pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.;

precyzyjnie, zwięźle i właściwie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym na poziomie B2+. Potrafi uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję, w której prezentuje swoje stanowisko, uzasadnia je, argumentuje za przyjęciem lub odrzuceniem hipotezy.

pracować w zespole pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą, planować i realizować swoje uczenie się oraz motywować w tym zakresie innych.

Student jest gotów do

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy technologicznej i/lub w badaniach naukowych.

uczestniczenia w pracach naukowych z zakresu żywienia człowieka, dietetyki oraz badania jakości żywności oraz odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

świadomej odpowiedzialności za poufność niektórych działań, szczególnie dotyczących ujawniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz danych osobowych.

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie :

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych przygotowywanych jako streszczenia o długości nie więcej niż 250 słów i jadłospisu - udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych (min. 60% punktów dla oceny pozytywnej - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Aneta Kopeć, Jerzy Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)