Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna II: Przetwórstwo mięsa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TS22.NM.TTZTM.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna II: Przetwórstwo mięsa
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami kształtującymi jakość i bezpieczeństwo wyrobów produkowanych z mięsa czerwonego. W czasie trwania kursu studenci nabędą doświadczenie w produkcji wybranych rodzajów kiełbas, wyrobów podrobowych, konserw i przekąsek mięsnych. Będą potrafili ocenić jakość organoleptyczną

i żywieniową wytworzonych w ramach ćwiczeń produktów. Poznają aktualne trendy technologii przetwarzania surowców rzeźnych, sposoby opracowania nowych wyrobów i dokumentacji technologicznej. Zapoznają się z podstawowymi aktami prawnymi unijnymi i krajowymi, przygotowanymi dla branży mięsnej.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Cele przetwórstwa mięsa czerwonego

Kryteria higieny procesu oraz bezpieczeństwa wyrobów wyprodukowanych

z udziałem mięsa czerwonego

Surowce mięsne i pomocnicze do przetwórstwa mięsa czerwonego

Właściwości funkcjonalne mięsa czerwonego

Zabiegi technologiczne w przetwórstwie mięsa czerwonego

Strategia promocji branży mięsa czerwonego w Polsce

Czynniki kształtujące kruchość/twardość, wyciek cieplny i wodochłonność mięsa czerwonego w wyrobach garmażeryjnych

Ocena składu surowcowego, podstawowego składu chemicznego oraz cech organoleptycznych i żywieniowych kiełbas

Ocena składu surowcowego, podstawowego składu chemicznego oraz cech organoleptycznych i żywieniowych wędzonek

Ocena składu surowcowego, podstawowego składu chemicznego oraz cech organoleptycznych i żywieniowych wyrobów blokowych

Ocena składu surowcowego, podstawowego składu chemicznego oraz cech organoleptycznych i żywieniowych wyrobów modelowych, etykietowanie, obliczanie zawartości mięsa w produkcie gotowym, sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jansen W.K., Devine C., Dikeman M.(eds.) 2004. Encyclopedia of Meat Science. Academic Press. Elsevier Sci. Ltd., Oxford, t. 1-3.

2. Litwińczuk Z. (red.). 2004. Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa

3. Olszewski A. 2007.Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, Warszawa

4. Pisula A., Pospiech E. 2011. Mięso – podstawy nauki i technologii. SGGW, Warszawa

5. Rutkowski Antoni. 2004. Stosowanie dozwolonych substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsa, drobiu i ryb. Hortimex, Konin

Literatura uzupełniająca:

1. Gospodarka Mięsna – Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Wyd. SIGMA NOT

2. Mięso i Wędliny – Czasopismo Polskiego Wydawnictwa Fachowego Sp. z o.o.

3. Meat Science – Journal of the American Meat Science Association

4. Przemysł Spożywczy – Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Wyd. SIGMA NOT

Efekty uczenia się:

Wiedza

Określa czynniki jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie mięsa czerwonego. Zna metody monitorowania higieny pomieszczeń, maszyn, powietrza i personelu na etapie przetwarzania surowców mięsnych

i pomocniczych. Ma wiedzę na temat metod utrwalania i rozumie znaczenie mikroflory fizjologicznej

i chorobotwórczej w kształtowaniu jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Zna skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i odżywcze wybranych produktów

z mięsa czerwonego

Rozumie znaczenie przemian egzo- i endogennych w kształtowaniu właściwości funkcjonalnych mięsa czerwonego

Umiejętności

Potrafi samodzielnie oznaczyć podstawowy skład chemiczny, zawartość wybranych substancji dodatkowych oraz wskazać ich wpływ na jakość organoleptyczną i żywieniową wyrobów z mięsa czerwonego. Ocenę prowadzi zgodnie z zaproponowanymi metodami

Potrafi ocenić jakość mikrobiologiczną oraz cechy fizykochemiczne produktów z mięsa czerwonego. Uzyskane wyniki interpretuje a na podstawie odchyleń od wartości normatywnych wnioskuje na temat jakości

i bezpieczeństwa ww. produktów

Kompetencje społeczne

Ma świadomość społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo produkcji żywności

Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji bezpiecznej żywności zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi określić czynników jakości i bezpieczeństwa; z błędami omawia zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz metody ich eliminowania na etapach przetwarzania

Nie potrafi scharakteryzować składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych, mikrobiologicz-nych i odżywczych wybranych produktów z mięsa czerwonego

Nie potrafi scharakteryzować procesów dojrzewania poubojowego; nie wskazuje ich roli w kształtowaniu właściwości funkcjonalnych mięsa drobiowego, mięsa ryb oraz jaj

Nie potrafi oznaczyć podstawowego składu chemicznego, zawartości substancji dodatkowych oraz wskazać ich wpływu na jakość organoleptyczną i żywieniową wybranych produktów z mięsa czerwonego. Nie potrafi właściwie dobrać metod ani wyciągnąć wniosków z uzyskanych wyników

Nie potrafi ocenić jakości mikrobiologicznej oraz cech fizykochemicznych wybranych produktów z mięsa czerwonego.

Nie potrafi interpretować uzyskanych wyników

Nie ma świadomości znaczenia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności; nie potrafi określić priorytetów produkcji bezpiecznej żywności

Nie potrafi uargumentować potrzeby informowania społeczeństwa

o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, nie ma pomysłu promowania zasad racjonalnego żywienia

Na ocenę 3

Ma trudności z określeniem czynników jakości i bezpieczeństwa; z błędami omawia zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz metody ich eliminowania

na etapach przetwarzania

Charakteryzuje z błędami skład chemiczny, właściwości fizykochemi-czne, mikrobiologiczne i odżywcze wybranych produktów z mięsa czerwonego

Charakteryzuje z błędami procesy dojrzewania poubojowego

nie wskazując ich roli w kształtowa-niu właściwości funkcjonalnych wyrobów z mięsa czerwonego

Popełnia błędy podczas oznaczania podstawowego składu chemicznego, zawartości substancji dodatkowych; nie wskazuje ich wpływu na jakość organoleptyczną i żywieniową wybranych produktów z mięsa czerwonego. Ma trudności

z właściwym doborem metod, błędnie wnioskuje z uzyskanych wyników

Z błędami ocenia jakość mikrobiologiczną oraz cechy fizykochemiczne wybranych produktów z mięsa czerwonego.

Z błędami interpretuje uzyskane wyniki

Ma w ogólnym zarysie świadomość znaczenia społecznej, etycznej

i zawodowej odpowiedzialności

za produkcję bezpiecznej żywności; potrafi wymienić podstawowe priorytety produkcji bezpiecznej żywności

Potrafi uargumentować potrzebę informowania społeczeństwa

o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności w ograniczonym zakresie, nie ma pomysłu promowania zasad racjonalnego żywienia

Na ocenę 4

Zna czynniki jakości i bezpieczeństwa; wskazuje zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne; z niewielkimi błędami omawia metody ich elimino-wania na etapach przetwarzania

Z nielicznymi błędami charakteryzuje skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne

i odżywcze wybranych produktów

z mięsa czerwonego

Charakteryzuje procesy dojrzewania poubojowego wskazując ich rolę

w kształtowaniu właściwości funkcjonalnych wyrobów z mięsa czerwonego

Z niewielką pomocą oznacza podstawowy skład chemiczny, zawartość substancji dodatkowych oraz wskazuje ich wpływ na jakość organoleptyczną i żywieniową wybranych produktów z mięsa czerwonego na podstawie właściwie dobranych metod. Popełnia nieznaczne błędy podczas wnioskowania z uzyskanych wyników

Z niewielkimi błędami ocenia jakość mikrobiologiczną oraz cechy fizykochemiczne wybranych produktów z mięsa czerwonego. Popełnia nieznaczne błędy przy interpretacji uzyskanych wyników; na podstawie odchyleń od wartości normatywnych trafnie wnioskuje na temat jakości

i bezpieczeństwa

Ma dużą świadomość znaczenia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności; potrafi wymienić i opisać priorytety produkcji bezpiecznej żywności

Potrafi uargumentować potrzebę informowania społeczeństwa

o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności, nie ma pomysłu promowania zasad racjonalnego żywienia

Na ocenę 5

Wyczerpująco omawia czynniki jakości i bezpieczeństwa; trafnie omawia zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz metody ich eliminowania na etapach przetwarzania

Zna skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne

i odżywcze wybranych produktów

z mięsa czerwonego

Wyczerpująco charakteryzuje procesy dojrzewania poubojowego wskazując ich rolę w kształtowaniu właściwości funkcjonalnych wyrobów z mięsa czerwonego

Potrafi samodzielnie oznaczyć podstawowy skład chemiczny, zawartość substancji dodatkowych

oraz wskazać ich wpływ na jakość organoleptyczną i żywieniową wybranych produktów z mięsa czerwonego na podstawie właściwie dobranych metod i wyciągnąć właściwe wnioski z uzyskanych wyników

Potrafi ocenić jakość mikrobiologiczną oraz cechy fizykochemiczne wybranych produktów z mięsa czerwonego. Uzyskane wyniki poprawnie interpretuje a na podstawie odchyleń od wartości normatywnych trafnie wnioskuje na temat jakości

i bezpieczeństwa

Ma głęboką świadomość znaczenia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności; potrafi wymienić, opisać i ocenić priorytety produkcji bezpiecznej żywności

Potrafi uargumentować potrzebę informowania społeczeństwa

o działaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności oraz promowania zasad racjonalnego żywienia, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)