Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.TEIN.SI.TTZIX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiane są zagadnienia związane z obsługą systemu operacyjnego MS Windows, podstawowymi urządzeniami peryferyjnymi, funkcjonowaniem globalnej sieci internetowej. Student zdobywa umiejętności z zakresu: przetwarzania tekstów (tworzenie, edycja, formatowanie, przechowywanie i drukowanie dokumentów), arkuszy kalkulacyjnych (obliczenia i ich graficzna prezentacja, proste bazy danych), grafiki prezentacyjnej (umiejętności pozwalające na użycie technik graficznych).

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zapoznanie z obsługą komputera, urządzeniami peryferyjnymi, systemem operacyjnym Windows.

Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Internet – korzyści i zagrożenia.

Podstawy edycji i formatowania tekstów. Tworzenie i formatowanie tabel, elementów graficznych, korzystanie z edytora równań.

Redagowanie dużych dokumentów tekstowych, w tym respektowanie zasad pisania prac naukowych (przypisy, bibliografia, odwołania, zakładki, tworzenie spisów treści oraz ilustracji, efektywne korzystanie ze stylów, wykorzystanie sekcji w dokumencie).

Wykorzystanie możliwości druku seryjnego (listy, etykiety, raporty).

Wprowadzenie do edycji schematów reakcji chemicznych z zastosowaniem specjalizowanych programów narzędziowych.

Podstawy działania i korzystania z arkuszy kalkulacyjnych. Formatowanie komórek, arkuszy. Formatowanie warunkowe. Adresowanie względne i bezwzględne.

Przekształcanie danych w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu wbudowanych funkcji (daty i czasu, matematycznych, statystycznych, tekstowych, finansowych oraz logicznych).

Graficzna interpretacja danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w roli prostej bazy danych.

Tworzenie materiałów prezentacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Dokumentacja MS Windows w zależności od używanej wersji systemu oraz pakietu MS Office.

2) S. Basham, Word 2007 PL. Seria praktyk, Helion , Gliwice 2009

3) M. Gonet, Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. Helion, Gliwice 2010

4) J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Formuły, Helion, Gliwice 2011

5) A. Edney, PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk Helion , Gliwice 2009

Literatura uzupełniająca:

1) G. Kowalczyk, Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2010

2) K. Masłowski, Excel. Funkcje w przykładach, Helion, Gliwice 2015

3) K. Masłowski, Excel 2007/2010 PL. Ćwiczenia zaawansowane, Helion, Gliwice 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi dotyczącą użytkowania komputerów. Zna rolę urządzeń peryferyjnych oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy.

Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej, jest świadomy zarówno korzyści jak i zagrożeń płynących z Internetu.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu operacyjnego oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika prezentacyjna, baza danych.

Umiejętności

Potrafi przygotować dokument tekstowy przeznaczony dla specjalistów dotyczący zagadnień związanych z technologią żywności, zawierający elementy graficzne.

Umie wykorzystywać oprogramowanie do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń tworząc proste i zaawansowane formuły, korzystając z podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi zademonstrować wyniki obliczeń w formie odpowiednio dobranego do potrzeb wykresu.

Potrafi korzystać z oprogramowania w celu tworzenia prostych baz danych, a także gromadzenia, wyszukiwania oraz selekcjonowania potrzebnych informacji.

Potrafi przygotować dokumentację (sprawozdanie) w formie elektronicznej wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego/projektu.

Umie przygotować i przeprowadzić prezentację z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu.

Potrafi pracować w zespole przy realizacji powierzonego zadania projektowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna elementarnej terminologii związanej z technikami informacyjnymi dotyczącymi użytkowania komputerów oraz nie umie wymienić roli urządzeń peryferyjnych. Nie zna zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ergonomią pracy.

Nie posiada wiedzy z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej, nie jest świadomy zarówno korzyści jak i zagrożeń płynących z Internetu.

Nie posiada wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu operacyjnego oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, grafiki prezentacyjnej, baz danych.

Nie potrafi przygotować dokumentu tekstowego według zadanego wzorca.

Nie potrafi wykorzystać arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania prostych obliczeń oraz nie potrafi wykorzystać podstawowych funkcji arkusza.

Nie potrafi tworzyć wykresów.

Nie potrafi korzystać z prostych baz danych, a także nie potrafi wyszukiwać w nich potrzebnych informacji.

Nie potrafi przygotować dokumentacji (sprawozdania) lub jego elementów w formie elektronicznej według zadanego wzorca

Nie potrafi przygotować prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Nie jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu.

Nie potrafi pracować w zespole.

Na ocenę 3

Częściowo zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi oraz umie wymienić urządzenia peryferyjne. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej. Zna korzyści jak i zagrożenia płynące z Internetu, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Posiada elementarną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu operacyjnego oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, grafiki prezentacyjnej.

Potrafi przygotować dokument tekstowy według zadanego wzorca.

Potrafi przeprowadzić proste obliczenia oraz umie wykorzystać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi utworzyć prosty wykres na podstawie zadanego wzorca.

Potrafi korzystać z prostych baz danych, a także potrafi wyszukiwać w nich potrzebne informacje.

Potrafi przygotować elementy doku-mentacji (sprawozdania) w formie elektronicznej według zadanego wzorca

Potrafi przygotować prostą prezentację z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu, ale nie uwzględnia tego w praktycznym działaniu.

Bierze udział w pracach zespołu, ale nie potrafi określić swojej roli w zespole i zaplanować w nim swojego udziału

Na ocenę 4

Zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi oraz umie wymienić urządzenia peryferyjne. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy i częściowo uwzględnia w swoich działaniach.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej. Zna korzyści jak i zagrożenia płynące z Internetu, i częściowo uwzględnia je w praktycznym działaniu.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu operacyjnego oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, grafiki prezentacyjnej, baz danych.

Potrafi przygotować dokument tekstowy według zadanego wzorca z dodatkowymi własnymi elementami graficznymi.

Stosuje określoną metodę do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń wykazując się przy tym umiejętnościami korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi utworzyć wykres stosując zaawansowane techniki formatowania wykresów na podstawie zadanego wzorca.

Potrafi korzystać z prostych baz danych, a także potrafi wyszukiwać potrzebne informacje przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi.

Potrafi przygotować pełną dokumen-tacje (sprawozdanie) w formie elektronicznej według zadanego wzorca z dodatkowymi własnymi elementami graficznymi.

Potrafi przygotować prezentację z wykorzystaniem technik multimedialnych z dodatkowymi własnymi elementami graficznymi oraz animacjami.

Jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu i częściowo uwzględnia w swoich działaniach.

Potrafi przyjmować różne role w trakcie pracy zespołowej

Na ocenę 5

Zna elementarną terminologię związaną z technikami informacyjnymi oraz zna rolę urządzeń peryferyjnych. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej. Zna korzyści jak i zagrożenia płynące z Internetu, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu operacyjnego oraz różnych aplikacji miedzy innymi: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, grafiki prezentacyjnej, baz danych oraz proponuje odpowiednią aplikację do rozwiązania konkretnego problemu.

Potrafi przygotować dokument tekstowy przeznaczony dla specjalistów dotyczący zagadnień związanych z technologią żywności, zawierający elementy graficzne.

Dobiera i ocenia metodę do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń wykazując się przy tym umiejętnościami korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi samodzielnie dobrać i stworzyć odpowiedni typ wykresu do rozwiązania konkretnego problemu.

Stosuje odpowiednie narzędzia w celu utworzenia prostej baz danych, a także potrafi gromadzić, wyszukiwać potrzebne informacje stosując zaawansowane techniki wyszukiwania.

Potrafi samodzielnie określić wymaganą postać dokumentacji, a następnie na tej podstawie w pełni udokumentować projekt.

Umie przygotować i przeprowadzić prezentację z wykorzystaniem technik multimedialnych z dodatkowymi własnymi elementami graficznymi oraz animacjami.

Jest świadomy roli i miejsca technologii informacyjnej w samodoskonaleniu i samokształceniu, przypisuje jej znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Potrafi zarządzać pracą zespołu i koordynować jego działania. Potrafi skutecznie rozwiązywać spory i konflikty w trakcie pracy zespołowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)