Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.STST.SM.TBSBZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka stosowana
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami statystki matematycznej i zastosowaniem ich do wnioskowania statystycznego w naukach o żywności.

Pełny opis:

W ramach kursu słuchacz zdobywa następujące wiedzę i umiejętności:

Tworzenie i analiza szeregu rozdzielczego, tworzenie histogramu wyznaczanie podstawowych miar statystycznych.

Korzystanie z tablic statystycznych do poszukiwania wartości funkcji statystycznych.

Testowanie hipotez parametrycznych, elementy analizy wariancji

Testowanie hipotez nieparametrycznych

Literatura:

1. Z. Helwig „Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej” PWN Warszawa 1971.

2. W. Krysicki i inni „Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach – cześć I i część II” PWN Warszawa 2000.

3. A. Aczel „Statystyka w zarządzaniu” PWN Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – populacja generalna, próba reprezentatywna, zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, kwantyl. Zna podstawowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa.

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – populacja generalna, próba reprezentatywna, zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, kwantyl. Zna podstawowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa.

Zna podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – populacja generalna, próba reprezentatywna, zmienna losowa, rozkład gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, kwantyl. Zna podstawowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa.

Potrafi korzystać z tablic statystycznych. Potrafi powiązać rozkład gęstości prawdopodobieństwa z rozkładem otrzymanym doświadczalnie.

Umie wyznaczyć szereg rozdzielczy i wykonać histogram, wyliczyć podstawowe miary statystyczne. Potrafi zinterpretować otrzymane rezultaty.

Umie pozyskać estymatory z próbki reprezentatywnej.

Potrafi postawić hipotezy statystyczne dla danego zagadnienia oraz przeprowadzić testowanie i zinterpretować otrzymane wyniki.

Umie przygotować dokumentację – raport z przeprowadzonej analizy statystycznej.

Potrafi przeprowadzić wielopoziomową analizę statystyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium zaliczeniowego - udział w ocenie końcowej modułu 100%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)