Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZTN.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne I
Jednostka: Katedra Biotechnologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium specjalizacyjne I umożliwia studentom zapoznanie się tematyką badawczą katedry w zakresie biotechnologii żywności i wybór tematu pracy magisterskiej oraz gromadzenie literatury przedmiotu. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania pracy magisterskiej oraz przebiegiem egzaminu magisterskiego. Uzyskuje umiejętność wyszukiwania artykułów naukowych z baz danych oraz źródeł drukowanych oraz przygotowywania na podstawie literatury krajowej i zagranicznej prezentacji (ustnych i pisemnych) na temat związane z ogólnie z przetwórstwem mleka a następnie z tematyką swojej pracy magisterskiej. Nabywa przez to wiedzę o najnowszych trendach w zakresie biotechnologii żywności.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie zasad ukończenia studiów II stopnia oraz przygotowania pracy magisterskiej i prac seminaryjnych wraz z zasadami wyszukiwania i korzystania z literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Przedstawienie problematyki badawczej katedra w zakresie biotechnologii żywności. Wybór tematów prac magisterskich i ustalenie tematyki prac seminaryjnych.

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnej na wybrany temat z szeroko pojętej problematyki biotechnologii żywności w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną.

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnej na temat związany z problematyką pracy magisterskiej z biotechnologią żywności w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

3. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

4. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady ukończenia studiów II stopnia i przygotowania pracy dyplomowej. Uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych trendów i kierunkach badań naukowych w zakresie wiedzy o biotechnologii żywności.

Umiejętności

Formułuje cel, zakres prezentacji, wyszukuje z różnych źródeł i zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne prezentacji z zakresu szeroko pojętej tematyki biotechnologia żywności, a także w zakresie tematu swojej pracy magisterskiej w oparciu o literaturę polskojęzyczną i obcą, z wykorzystaniem programu Power point lub innego. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji informacji z różnych źródeł i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej i pisemnej z zakresu tematyki biotechnologia żywności

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką biotechnologia żywności, a także tematyką prac magisterskich

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Nie zna nowych trendów i kierunków badań naukowych z zakresu biotechnologii żywności

nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy dyplomowej oraz nie wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Słabo zna nowe trendy i kierunki badań naukowych z zakresu biotechnologii żywności

w stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia swojej pracy/prezentacji (pisemnie lub ustnie)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnię ich w swoich działaniach. Dobrze zna nowe trendy i kierunków badań naukowych z zakresu biotechnologii żywności

w stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację (pisemnie lub ustnie)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnię je w swoich działaniach. Bardzo dobrze zna nowe trendy i kierunki badań naukowych z zakresu biotechnologii żywności

potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementów pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mika
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Byczyński
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Robert Duliński, Magdalena Mika, Małgorzata Pierzchalska, Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak, Agnieszka Wikiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.