Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZTI.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne I
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami pisania prac naukowych a w szczególności pracy magisterskiej Student ma możliwość zaprezentowanie założeń do pracy magisterskiej. Dodatkowo uzyskuje on umiejętność wyszukiwania informacji na dowolny, wskazany temat, przygotowania i przedstawienia ich w formie prezentacji graficznej oraz precyzyjnego porozumiewania się.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawowe zasady pisania pracy naukowej.

Zasady planowania eksperymentów w zakresie doświadczeń czynnikowych.

Prezentacja wskazanego przez prowadzącego problemu naukowego lub popularno naukowego. Dopuszczalne tematy zaproponowane przez studenta.

Prezentacja założeń do pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

3. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

4. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

5. Czasopisma krajowe (np. Żywność, Nauka Technologia, Jakość; Przemysł Spożywczy itp.) i zagraniczne (np. Journal of Food Engineering; Carbohydrate Polymers itp.) z technologii I inżynierii żywności.

6. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

Literatura uzupełniająca

1. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

2. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady pisania pracy naukowej.

Zna zasady planowania eksperymentu.

Umiejętności

Wyszukuje informacje na dowolny, wskazany temat. Przedstawia ją w formie prezentacji graficznej.

Formułuje założenia do pracy naukowej, określa jej cel i zakresy, właściwie dobiera literaturę przedmiotu. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Posiada umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i porozumiewania się w zakresie wskazanej tematyki.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych produkcją żywności i problematyką pokrewną

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych zasad pisania pracy naukowej

Nie zna zasad planowania eksperymentu

Nie potrafi wyszukać informacji na zadany temat i przedstawić jej w formie prezentacji graficznej

Formułuje założenia do pracy naukowej, określa jej cel i zakres, właściwie dobiera literaturę przedmiotu. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Nie posiada umiejętności precyzyjnego formułowania myśli i porozumiewania się w zakresie wskazanej tematyki.

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

Nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

Zna niektóre zasady pisania pracy naukowej

Zna wybiórczo zasady planowania eksperymentu

Wyszukuje informację na wskazany temat i w ograniczonym stopniu przedstawia ją w formie prezentacji graficznej.

W stopniu podstawowym formułuje założenia do pracy naukowej, określa jej cel i zakres, właściwie dobiera literaturę przedmiotu. Nie wykazuje umiejętności prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

Wykazuje w wąskim zakresie umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i porozumiewania się w zakresie wskazanej tematyki

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

Nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

Zna wymagane zasady pisania pracy naukowej, ale ma trudności wykorzystać je w praktyce

Zna wymagane zasady planowania eksperymentu

Wyszukuje informację na wskazany temat i przedstawia ją w formie prezentacji graficz-nej

W stopniu zadowalającym potrafi napisać pracę naukową

Potrafi w szerszym zakresie formułować myśli i porozumiewać się w zakresie wskazanej tematyki.

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

Jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

Zna wymagane zasady pisania pracy naukowej i wykorzystuje je w praktyce

Uwzględnia w swoich działaniach zasady planowania eksperymentu

Potrafi przygotować prezentację na dowolny temat

Potrafi prawidłowo napisać pracę naukową

Potrafi precyzyjnie formułować myśli i porozumiewać się w zakresie wskazanej tematyki.

W trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)