Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZTA.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne I
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium specjalizacyjne I umożliwia studentom zapoznanie się tematyką badawczą katedry w zakresie analizy i oceny jakości, w tym analizy sensorycznej w kontroli jakości żywności, badaniami skrobi pod względem jej struktury, właściwości i metod modyfikacji chemicznej oraz enzymatycznej, właściwości reologicznych żywności oraz badaniem bioaktywnych składników żywności oraz gromadzenie literatury przedmiotu. Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania pracy magisterskiej oraz przebiegiem egzaminu magisterskiego. Uzyskuje umiejętność wyszukiwania artykułów naukowych z baz danych oraz źródeł drukowanych oraz przygotowywania na podstawie literatury krajowej i zagranicznej prezentacji (ustnych i pisemnych) na temat związane z ogólnie z analiza i oceną jakości żywności, a następnie z tematyką swojej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Omówienie zasad ukończenia studiów II stopnia oraz przygotowania pracy magisterskiej i prac seminaryjnych wraz z zasadami wyszukiwania i korzystania z literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów. Przedstawienie problematyki badawczej katedra w zakresie analizy i oceny jakości żywności. Wybór tematów prac magisterskich i ustalenie tematyki prac seminaryjnych

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnej na wybrany temat z szeroko pojętej problematyki analizy i oceny jakości żywności w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną.

Przedstawienie przez studentów prezentacji seminaryjnej na temat związany z problematyką pracy magisterskiej z zakresu analizy i oceny jakości żywności w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.) 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

3. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

4. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

5. (np. Przemysł Spożywczy, Żywność Nauka Technologia Jakość, Nauka Przyroda Technologie, Acta Scientarium Polonarum) i zagraniczne (np. Starch, Food Technology, Food Chemistry ) z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności.

Literatura uzupełniająca:

1. Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady ukończenia studiów II stopnia i przygotowania pracy dyplomowej. Uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych trendów i kierunkach badań naukowych w zakresie analizy i oceny jakości żywności.

Umiejętności

Formułuje cel, zakres prezentacji, wyszukuje z różnych źródeł i zestawia literaturę, konstruuje tabele, wykresy i schematy graficzne prezentacji z zakresu szeroko pojętej tematyki analizy żywności, a także w zakresie tematu swojej pracy magisterskiej w oparciu o literaturę polskojęzyczną i obcą, z wykorzystaniem programu Power Point lub innego. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji informacji z różnych źródeł i wyciągania wniosków

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania prezentacji ustnej i pisemnej z zakresu analizy i oceny jakości żywności

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z analizą żywności i nowymi trendami w analizie instrumentalnej składników i produktów żywnościowych, a także tematyką prac magisterskich

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Nie zna nowych zagadnień z zakresu analizy i oceny jakości żywności

nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy dyplomowej oraz nie wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień nie wykazuje żadnej aktywności

nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Słabo zna nowe trendy badań naukowych z zakresu analizy i oceny jakości żywności

w stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia swojej pracy/prezentacji (pisemnie lub ustnie)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje niską aktywność

nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnię ich w swoich działaniach. Dobrze zna nowe trendy i kierunków z zakresu analizy i oceny jakości żywności

w stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację (pisemnie lub ustnie)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje umiarkowaną aktywność

jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnię je w swoich działaniach. Bardzo dobrze zna nowe trendy i kierunki badań naukowych z zakresu analizy i oceny jakości żywności

potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementów pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

w trakcie dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień wykazuje dużą aktywność

jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)