Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena żywienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.OCZY.NM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena żywienia
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 1 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ocena żywienia łączy w sobie ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć

Żywienie a zdrowie. Techniki badawcze stosowane w badaniach spożycia żywności. Metodologia badań oceny sposobu żywienia.

Metody oceny stanu odżywienia białkiem. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu organizmu związane z jego gospodarką lipidową. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi witaminami. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi składnikami mineralnymi. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Ćwiczenia laboratoryjne

Ocena sposobu żywienia metodą obliczeniową (badanie bilansów żywności i budżetów gospodarstw domowych).

Ocena sposobu żywienia metodą ankietową.

Ocena sposobu żywienia metodą szacunkową.

Zbieranie danych o spożyciu żywności metodą wywiadu żywieniowego 24-godzinnego oraz punktowa ocena jadłospisów.

Ocena stanu odżywienia fluorem

Ocena stanu odżywienia metodami antropometrycznymi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gronowska-Senger A. (2013). Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa

2. Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik (2012) Elsevier Wrocław

3. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (2017). Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M., (2019). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

2. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

3. Zin M., (2009). Ocena żywności i żywienia. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, charakterystykę przewlekłych chorób niezakaźnych, wynikających z błędów żywieniowych;

objawy oraz przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych wynikające ze złego sposobu żywienia i/lub stanu odżywienia, a także uwarunkowania zaburzeń odżywiania. Zna podstawy i możliwości wykorzystania technik stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

samodzielnie wykonać określone zadania badawcze w zakresie nauki o żywności i żywieniu człowieka zdrowego i chorego, przedstawić w formie pisemnej i/lub ustnej opracowanie na temat badanego problemu

wykorzystać, analizować i interpretować wyniki zaawansowanych pomiarów stosowanych w ocenie sposobu żywienia i/lub stanu odżywienia

zaprezentować zasady racjonalnego żywienia i wyjaśnić wpływ sposobu żywienia na zdrowie człowieka, zidentyfikować błędy żywieniowe, wskazać działania korygujące i profilaktyczne w tym zakresie oraz właściwie dobrać metody edukacji zdrowotnej i żywieniowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy.

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym żyje i pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: - sprawozdań indywidualnych oraz grupowych - udział w ocenie końcowej modułu 25%,- testów typu zamkniętego oraz otwartego (min. 60% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bieżanowska-Kopeć
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bieżanowska-Kopeć
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ocena żywienia łączy w sobie ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć

Żywienie a zdrowie. Techniki badawcze stosowane w badaniach spożycia żywności. Metodologia badań oceny sposobu żywienia.

Metody oceny stanu odżywienia białkiem. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu organizmu związane z jego gospodarką lipidową. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi witaminami. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi składnikami mineralnymi. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Ćwiczenia laboratoryjne

Ocena sposobu żywienia metodą obliczeniową (badanie bilansów żywności i budżetów gospodarstw domowych).

Ocena sposobu żywienia metodą ankietową.

Ocena sposobu żywienia metodą szacunkową.

Zbieranie danych o spożyciu żywności metodą wywiadu żywieniowego 24-godzinnego oraz punktowa ocena jadłospisów.

Ocena stanu odżywienia fluorem

Ocena stanu odżywienia metodami antropometrycznymi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gronowska-Senger A. (2013). Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa

2. Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik (2012) Elsevier Wrocław

3. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (2017). Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M., (2019). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

2. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

3. Zin M., (2009). Ocena żywności i żywienia. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bieżanowska-Kopeć
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ocena żywienia łączy w sobie ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć

Żywienie a zdrowie. Techniki badawcze stosowane w badaniach spożycia żywności. Metodologia badań oceny sposobu żywienia.

Metody oceny stanu odżywienia białkiem. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu organizmu związane z jego gospodarką lipidową. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi witaminami. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi składnikami mineralnymi. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Ćwiczenia laboratoryjne

Ocena sposobu żywienia metodą obliczeniową (badanie bilansów żywności i budżetów gospodarstw domowych).

Ocena sposobu żywienia metodą ankietową.

Ocena sposobu żywienia metodą szacunkową.

Zbieranie danych o spożyciu żywności metodą wywiadu żywieniowego 24-godzinnego oraz punktowa ocena jadłospisów.

Ocena stanu odżywienia fluorem

Ocena stanu odżywienia metodami antropometrycznymi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gronowska-Senger A. (2013). Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa

2. Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik (2012) Elsevier Wrocław

3. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (2017). Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M., (2019). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

2. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

3. Zin M., (2009). Ocena żywności i żywienia. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bieżanowska-Kopeć, Ewa Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewowska, Marta Kotuła, Ewa Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ocena żywienia łączy w sobie ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć

Żywienie a zdrowie. Techniki badawcze stosowane w badaniach spożycia żywności. Metodologia badań oceny sposobu żywienia.

Metody oceny stanu odżywienia białkiem. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu organizmu związane z jego gospodarką lipidową. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi witaminami. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi składnikami mineralnymi. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Ćwiczenia laboratoryjne

Ocena sposobu żywienia metodą obliczeniową (badanie bilansów żywności i budżetów gospodarstw domowych).

Ocena sposobu żywienia metodą ankietową.

Ocena sposobu żywienia metodą szacunkową.

Zbieranie danych o spożyciu żywności metodą wywiadu żywieniowego 24-godzinnego oraz punktowa ocena jadłospisów.

Ocena stanu odżywienia fluorem

Ocena stanu odżywienia metodami antropometrycznymi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gronowska-Senger A. (2013). Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa

2. Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik (2012) Elsevier Wrocław

3. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (2017). Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M., (2019). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

2. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

3. Zin M., (2009). Ocena żywności i żywienia. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bieżanowska-Kopeć
Prowadzący grup: Renata Bieżanowska-Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ocena żywienia łączy w sobie ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć

Żywienie a zdrowie. Techniki badawcze stosowane w badaniach spożycia żywności. Metodologia badań oceny sposobu żywienia.

Metody oceny stanu odżywienia białkiem. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu organizmu związane z jego gospodarką lipidową. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi witaminami. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Metody oceny stanu odżywienia wybranymi składnikami mineralnymi. Nadmiary i niedobory pokarmowe - ich wpływ na zdrowie.

Ćwiczenia laboratoryjne

Ocena sposobu żywienia metodą obliczeniową (badanie bilansów żywności i budżetów gospodarstw domowych).

Ocena sposobu żywienia metodą ankietową.

Ocena sposobu żywienia metodą szacunkową.

Zbieranie danych o spożyciu żywności metodą wywiadu żywieniowego 24-godzinnego oraz punktowa ocena jadłospisów.

Ocena stanu odżywienia fluorem

Ocena stanu odżywienia metodami antropometrycznymi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gronowska-Senger A. (2013). Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa

2. Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik (2012) Elsevier Wrocław

3. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (2017). Żywienie Człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M., (2019). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

2. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

3. Zin M., (2009). Ocena żywności i żywienia. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)