Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obliczenia chemiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.OBCH.SI.TBSBY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obliczenia chemiczne
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Układ jednostek SI. Podstawowe, pokrewne i uzupełniające jednostki stosowane w chemii i analizie żywności. Przeliczanie jednostek. Pojęcie mola, masy molowej oraz objętości molowej (gazów). Prawo zachowania materii, prawo stosunków stałych oraz wielokrotnych.

Zastosowanie wprowadzonych pojęć w obliczeniach.

Układanie równań reakcji chemicznych, dobór współczynników stechiometrycznych. Obliczenia chemiczne na podstawie przebiegu reakcji.

Sposoby wyrażania stężenia roztworów: stężenie procentowe, molowe, ułamki (molowe, objętościowe, masowe), ppm. Przeliczanie stężeń. Sposoby sporządzania roztworów o zadanym stężeniu. Mieszanie, rozcieńczanie i zatężanie roztworów.

Podstawy reakcji jonowych w roztworach. Reakcje równowagowe w roztworach - dysocjacja. Stała i stopień dysocjacji. Wprowadzenie pojęcia elektrolitów mocnych i słabych.

Iloczyn jonowy wody, odczyn roztworów oraz skala pH. Obliczanie stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na podstawie wartości pH roztworu. Obliczenia związane ze zmianą stężenia jonów wodorowych w roztworze. Podstawy alkacymetrii. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych. Obliczanie pH roztworów mocnych i słabych kwasów oraz zasad. Dysocjacja kwasów wieloprotonowych. Reakcje zobojętniania kwasów i zasad. Właściwości koligatywne roztworów. Roztwory buforowe i ich wykorzystanie w analizie żywności. Obliczenia składu roztworów buforowych i ich pH.

Podstawy analizy strąceniowej: rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, efekt wspólnego jonu, wytrącanie osadów.

Literatura:

Podstawowa

1. Chemiczne metody analizy ilościowej; A. Cygański; WNT, Warszawa, 2011.

2. Chemia. Podstawy i zastosowania, M.J. Sienko, R. A. Plane, WNT, Warszawa, 2002.

3. Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii; M. Łukasiewicz, O. Michalski, J. Szymońska; Wydawnictwo UR, Kraków 2016

Uzupełniająca

1. Modern Analytical Chemistry; D. Harvey; McGraw Hill, Boston, 2009.

2. Analytical Chemistry; G. D. Chfistian; Wiley, Hoboken, 2004.

3. Podstawy chemii nieorganicznej; A. Bielański, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

podstawowe prawa chemiczne z zakresu stechiometrii i równowag w wodnych roztworach elektrolitów, pojecie kwasu i zasady (teorie Arrheniusa i Brønstedta), zasady wykonywania obliczeń chemicznych przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów.

podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań obliczeniowych z chemii.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

rozwiązać problem stechiometrii procesów chemicznych w oparciu o podstawowe prawa chemiczne poprawnie posługując się jednostkami układu SI, zbilansować reakcje redoks, przeprowadzić ilościową analizę zjawisk i procesów związanych z reakcjami chemicznymi.

potrafi zastosować podstawowe narzędzia matematyczne do opisu równowagi w roztworze, w tym obliczenia stężenia, przeliczenia jednostki stężeń roztworów, obliczenia pH, wykonać obliczenia niezbędne do przygotowania roztworów buforowych oraz do określenia rozpuszczalności substancji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: 6 kolokwiów cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 95% oraz aktywności w trakcie prowadzonych zajęć - udział w ocenie końcowej modułu 5%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.