Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.MBEK.SM.TTZTN.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych
Jednostka: Katedra Biotechnologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia studentowi teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodami badań eksperymentalnych stosowanych w badaniach żywności i obejmuje metody biologiczne, chemiczne i instrumentalne. W ramach przedmiotu student zyskuje także wiedzę oraz umiejętności związane z prawidłowym planowaniem eksperymentów naukowych oraz prawidłową interpretacją uzyskanych wyników badań. Praca w laboratorium, szczególnie związania z realizacją badań do prac magisterskich powiązana jest ściśle z przyswojeniem i przypomnieniem podstaw teoretycznych stosowanych metod.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.

Metody badań chemicznych w analizie surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Metody badań instrumentalnych w analizie surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Hodowla komórek. Podstawy i zastosowania

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań

Weryfikowanie przydatności metod analitycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jankiwewicz M. I Kedziora Z. Metody pomiarów i kontroli Jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wyd.AR w Poznaniu, 2001.

2. Bergmayer H.U. Methods of Enzymatic Analysis, Tom 1, 2, 3 i 4. Academic Press Inc., 1974.

3. Bączkowicz M., Fortuna T, Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J. Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

4. P. Patel, Red., Rapid Analysis Techniques in Food Microbiology, 1. Wyd. Springer, 1994.

5. Polskie Normy ISO z zakresu metod badań żywności

6. Pomeranz Y., Meloan C.E., Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Wagner W., Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

2. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki StatSoft Polska, 2007

3. Stokłosa S. Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

4. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy fizykochemiczne chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne hodowli komórek i tkanek.

Umiejętności

Potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy

Świadomie posługuje się aparaturą naukową i potrafi opracować i zinterpretować i otrzymane wyniki

Weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania i w zależności od analizowanego materiału

Kompetencje społeczne

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstaw fizykochemicznych chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstaw teoretycznych hodowli komórkowych.

Nie potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperymentu naukowego

Nie posługuje się aparaturą naukową i nie potrafi zinterpretować otrzymanych wyników

Nie weryfikuje przydatności metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania ani w zależności od analizowanego materiału

Nie potrafi rozwiązać prostych problemów analitycznych

Na ocenę 3

Słabo zna podstawy fizykochemiczne chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności. Słabo orientuję się w zasadach hodowli komórkowych.

Do poprawnego zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu naukowego potrzebuje znaczącego wsparcia prowadzącego

Posługuje się aparaturą naukową ale nie potrafi zinterpretować otrzymanych wyników

Weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania i w zależności od analizowanego materiału w sposób dostateczny

Samodzielnie rozwiązuje niektóre problemy analityczne

Na ocenę 4

Dobrze zna podstawy fizykochemiczne chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności. Zna i wskazuje zastosowania dla hodowli komórkowych.

Z pomocą prowadzącego potrafi poprawnie zaplanować eksperyment naukowy i wykonuje go samodzielnie.

Świadomie posługuje się aparaturą naukową i potrafi zinterpretować większość otrzymanych wyników

Dobrze weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania i w zależności od analizowanego materiału

Samodzielnie rozwiązuje większość problemów analitycznych

Na ocenę 5

Bardzo dobrze zna podstawy fizykochemiczne chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne badań prowadzonych z zastosowaniem hodowli komórkowych.

Potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy

Świadomie posługuje się aparaturą naukową i bardzo dobrze potrafi zinterpretować otrzymane wyniki

Bardzo dobrze weryfikuje przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania i w zależności od analizowanego materiału

Kreatywnie i samodzielnie rozwiązuje problemy analityczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)