Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.INST.SM.TTZXX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka stosowana
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiane są podstawowe zagadnienia związane programowaniem w wybranym języku skryptowym. Implementacja prostych algorytmów numerycznych. Przekazywane są informacje dotyczące projektowania relacyjnych baz danych, tworzenia tabel, relacji, kwerend, formularzy oraz raportów. Student nabywa również praktycznych umiejętności związanych z użytkowaniem oraz tworzeniem prostych baz danych na przykładzie programu Microsoft Access.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Implementacja wybranych algorytmów numerycznych. Zasady implementacji projektu bazy danych – tabele, kwerendy, formularze i raporty.

Wyszukiwanie, filtrowanie informacji w istniejącej bazie danych.

Projektowanie przykładowej bazy danych.

Implementacja przygotowanego projektu bazy danych w programie MS Access.

Tworzenie interfejsu graficznego do obsługi bazy danych. Tworzenie prostych raportów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) N. Wirth, Algorytmy + struktury danych, WNT, Warszawa 2002

2) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2006

3) D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2007

4) M. J. Hernandez, J. L. Viescas, Zapytania SQL dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa 2001

Literatura zupełniająca:

1) D. Sklar, PHP 5. Wprowadzenie, O’Reilly, Helion, Gliwice 2006

2) P. McFedries, Access 2007 PL. Formuły, raporty, kwerendy. Rozwiązania w biznesie, Helion, Gliwice 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania relacyjnych baz danych.

Umiejętności

Potrafi programować proste obliczenia przy zastosowaniu języka skryptowego, korzystając przy tym z prostych algorytmów numerycznych.

Potrafi korzystać z dostępnych baz danych celem wyszukiwania oraz selekcjonowania potrzebnych informacji.

Potrafi zaprojektować prostą bazę danych, opartą o relacyjny model baz danych, a następnie projekt zaimplementować w konkretnym rozwiązaniu tworząc potrzebne kwerendy, formularze oraz raporty.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy znaczenia umiejętności programowania oraz obsługi baz danych w samodoskonaleniu i samokształceniu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie posiada wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania relacyjnych baz danych.

Nie potrafi programować prostych obliczeń przy zastosowaniu języka skryptowego, korzystając przy tym z prostych algorytmów numerycznych.

Nie potrafi korzystać z dostępnych baz danych celem wyszukiwania oraz selekcjonowania potrzebnych informacji.

Nie potrafi zaprojektować prostej bazy danych, opartej o relacyjny model baz danych.

Nie jest świadomy znaczenia umiejętności programowania oraz obsługi baz danych w samodoskonaleniu i samokształceniu.

Na ocenę 3

Wymienia podstawowe elementy składające się na bazę danych.

Potrafi przeprowadzić najprostsze obliczenia przy zastosowaniu wybranego języka skryptowego.

Potrafi korzystać z dostępnych baz danych i wyszukiwać w nich informacje stosując proste techniki wyszukiwania.

Potrafi zaprojektować pojedynczą tabelę w bazie danych, w tym utworzyć odpowiednie pola oraz nadać im odpowiednie właściwości.

Jest świadomy znaczenia umiejętności programowania oraz obsługi baz danych, ale nie uwzględnia tego w praktycznym działaniu.

Na ocenę 4

Wymienia i opisuje podstawowe elementy składające się na bazę danych.

Potrafi programować proste obliczenia przy zastosowaniu wybranego języka skryptowego.

Potrafi korzystać z dostępnych baz danych i wyszukiwać w nich informacje stosując bardziej rozbudowane kwerendy (narzędzie filtra podstawowego).

Potrafi zaprojektować prostą bazę danych składającą się z wielu tabel, opartą o relacyjny model baz danych, w tym utworzyć odpowiednie pola oraz nadać im odpowiednie właściwości.

Jest świadomy znaczenia umiejętności programowania oraz obsługi baz danych i częściowo uwzględnia w swoich działaniach.

Na ocenę 5

Wymienia i opisuje podstawowe elementy składające się na bazę danych. Rozróżnia typy relacji.

Potrafi programować proste obliczenia przy zastosowaniu wybranego języka skryptowego, korzystając przy tym z prostych algorytmów numerycznych.

Potrafi korzystać z dostępnych baz danych i wyszukiwać w nich informacje stosując zaawansowane techniki wyszukiwania (rozbudowane kwerendy oparte o kilka kryteriów wyszukiwania).

Potrafi zaprojektować prostą bazę danych, opartą o relacyjny model baz danych, a następnie projekt zaimplementować w konkretnym rozwiązaniu tworząc potrzebne kwerendy, formularze oraz raporty.

Jest świadomy znaczenia umiejętności programowania oraz obsługi baz danych w samodoskonaleniu i samokształceniu, przypisuje jej znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)