Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.GRIN.NI.TTZTX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat zasad tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i procesów technologicznych z uwzględnieniem obowiązujących norm.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Zasady konstrukcji krzywych płaskich. Rzutowanie prostokątne punktu, odcinka, brył wielościennych i obrotowych.

Kreślenie krzywych płaskich.

Rzutowanie prostokątne.

Rzut aksonometryczny.

Szkicowanie. Rysunek wykonawczy. Wymiarowanie.

Rysunek złożeniowy i montażowy.

Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny.

Wykresy techniczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dobrzański T.1998. Rysunek techniczny maszynowy. WNT.

Uzupełniająca:

1. Bober A., Dudziak M. 1999. Zapis konstrukcji. PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe metody i zasady rzutowania oraz tworzenia podstawowych konstrukcji geometrycznych wykorzystywanych w procesie tworzenia dokumentacji technicznej procesów technologicznych, maszyn i urządzeń. Zna podstawowe metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny wraz z wymaganymi normami w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku.

Umiejętności

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczna do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych.

Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję urządzeń oraz przebieg procesu technologicznego z wykorzystaniem różnych metod zapisu.

Kompetencje społeczne

Rozumie role komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie zna podstawowych metod i zasad rzutowania oraz tworzenia podstawowych konstrukcji geometrycznych. Nie zna podstawowych metody i zasad graficznego zapisu konstrukcji maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny wraz z wymaganymi normami w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku.

Nie potrafi dobrać metody do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Nie potrafi przedstawić alternatywnych rozwiązań zapisu tej samej konstrukcji. Nie potrafi przeprowadzić i poddać analizie przykładowej konstrukcji geometrycznej.

Nie potrafi wykorzystać istniejącej dokumentacji technicznej do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Nie potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję urządzeń oraz przebieg procesu technologicznego z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Nie potrafi przedstawić przykładów zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Nie potrafi dobrać odpowiedniego rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Nie rozumie roli komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Nie potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego.

Na ocenę 3

Student zna podstawowe metody i zasady rzutowania oraz tworzenia podstawowych konstrukcji geometrycznych, ale nie potrafi ich uzasadnić. Zna podstawowe metody i zasad graficznego zapisu konstrukcji maszyn, urządzeń oraz procesów technologiczny wraz z wymaganymi normami w zakresie wymiarowania, tolerowania, uproszczeń rysunkowych i symboli graficznych stosowanych w różnych odmianach rysunku.

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Nie potrafi przedstawić alternatywnych rozwiązań zapisu tej samej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić przykładową konstrukcję i poddać ją analizie.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczną do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję prostych elementów i procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Potrafi przedstawić przykłady zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Rozumie rolę komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Nie potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego.

Na ocenę 4

Student zna podstawowe metody oraz tworzenia podstawowych konstrukcji geometrycznych, nie potrafi ich uzasadnić. Zna podstawowe metody i zasad graficznego zapisu konstrukcji wraz z wymaganymi normami. Nie zna zasad tworzenia nieznormalizowanych symboli. Potrafi podać przykłady wykorzystania metod rzutowania. Nie potrafi przedstawić przykładów alternatywnego zapisu tej samej konstrukcji.

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Potrafi przedstawić alternatywne rozwiązania zapisu tej samej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić przykładową konstrukcję i poddać ją analizie.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczną do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję wybranych złożonych elementów konstrukcyjnych i złożonych procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Potrafi przedstawić przykłady zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Rozumie rolę komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego. Nie potrafi kierować zespołem.

Na ocenę 5

Student zna podstawowe metody i zasady rzutowania oraz tworzenia podstawowych konstrukcji geometrycznych, potrafi je uzasadnić. Zna podstawowe metody i zasad graficznego zapisu konstrukcji wraz z wymaganymi normami. Zna zasady tworzenia nieznormalizowanych symboli graficznych. Potrafi podać przykłady wykorzystania metod rzutowania. Potrafi przedstawić przykłady alternatywnego zapisu tej samej konstrukcji.

Potrafi dobrać metodę do wymaganej formy graficznego zapisu myśli konstrukcyjnej. Potrafi przedstawić alternatywne rozwiązania zapisu tej samej konstrukcji. Potrafi przeprowadzić dowolna konstrukcję i poddać ją analizie.

Potrafi wykorzystać istniejącą dokumentację techniczną do zrozumienia zasady działania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Potrafi przedstawiać graficznie konstrukcję dowolnych złożonych elementów konstrukcyjnych i dowolnych procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych metod zapisu. Potrafi przedstawić przykłady zapisu konstrukcji inżynierskich wraz z wymiarowaniem. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaju rysunku do wymaganej formy przedstawienia konstrukcji lub przebiegu procesu.

Rozumie rolę komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin w procesie tworzenia dokumentacji procesów. Potrafi pracować w zespole przy realizacji zadania projektowego, przyjmując w nim różne role, z uwzględnieniem kierowniczej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)