Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.DSAD.SM.TTDDD.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych według teorii eksperymentu naukowego oraz metod statystycznej analizy oraz modelowania zależności pomiędzy danymi otrzymanymi w wyniku doświadczeń naukowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

WYKŁADY:

Zarys teorii eksperymentu (DOE). Schemat i metody planowania badań doświadczalnych.

Opracowywanie wyników pomiarów – kontrola danych, zapis liczb, niepewność pomiarowa. Elementy statystyki opisowej.

Wykorzystanie testów statystycznych. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Relacje między zmiennymi. Wykresy korelacyjne, współczynnik korelacji i determinacji. Modelowanie zależności między zmiennymi. Analiza regresji.

Analiza wariancji. Podstawy analizy podobieństwa, metoda głównych składowych.

ĆWICZENIA:

Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Hodowli Komórek. Zasady planowania eksperymentu in vitro z wykorzystaniem linii komórkowych. Metody analizy wyników. Bioinformatyczne bazy danych.

Podstawowe etapy prowadzenia eksperymentu, określenie problemu badawczego, budowa i weryfikacja hipotezy badawczej, najczęstsze błędy w analizie wyników badań. Polskie akty prawne dotyczące badań na zwierzętach – zasady przeprowadzenia doświadczeń.

Planowanie eksperymentu naukowego w zakresie badań ankietowych. Metody analizy wyników.

Literatura:

Podstawowa:

1. Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. III uzup. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

2. Rabiej M.: Statystyka z programem Statistica. Helion, Gliwice, 2012.

Uzupełniająca:

1. Konieczka P., Namieśnik J.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WN-T, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - Absolwent zna i rozumie:

- zasady planowania i przeprowadzania w praktyce doświadczeń naukowych.

- ma rozszerzoną wiedzę z zakresu technik statystycznej kontroli danych pomiarowych.

- metody poszukiwania i modelowania zależności pomiędzy zmiennymi.

- zasady walidacji metod analitycznych.

UMIEJĘTNOŚCI - Absolwent potrafi:

- samodzielnie planować, przeprowadzać i opisać eksperymenty naukowe.

- obsługiwać aparaturę naukowo-badawczej wykorzystywaną w eksperymentach naukowych

- samodzielnie, dogłębnie i krytycznie analizować wyniki przeprowadzanych doświadczeń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Absolwent jest gotów do:

- aktywnej współpracy w grupie.

- ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia.

- świadomego podejmowania działań zmierzających do ograniczania ryzyka oraz przewidywania skutków wykonywanych czynności.

- prawidłowego określania priorytetów służących realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu opisowego (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnych sprawozdań - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sadowska-Rociek
Prowadzący grup: Ewelina Piasna-Słupecka, Anna Sadowska-Rociek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sadowska-Rociek
Prowadzący grup: Kinga Dziadek, Aneta Koronowicz, Anna Sadowska-Rociek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.