Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.xOWO4A.NI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód
Jednostka: Zakład Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zanieczyszczenie środowiska wodnego, którego objawem jest pogorszenie jakości wód i w konsekwencji ograniczenie ich użyteczności, jest dzisiaj problemem wielu obszarów, w tym także wiejskich.Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom aktualnej problematyki związanej z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego.Studenci nabywają umiejętności racjonalnego i skutecznego przeciwdziałania degradacji jakościowej zasobów wodnych.Treści kształcenia obejmują: wiadomości wstępne w tym definicję zlewni i dorzecza oraz analizę obiegu wody w przyrodziew aspekcie potencjalnych możliwości jej zanieczyszczenia, właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne wody, charakterystykę krajowych zasobów wodnych, źródła zanieczyszczenia wód, samooczyszczanie sie wód, ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, prawodawstwo krajowe i unijne w zakresie ochrony wód, oczyszczanie ścieków na obszarach wiejskich.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godz.

1.Wiadomości wprowadzające - definicja zlewni i dorzecza, charakterystyka obiegu wody w przyrodzie oraz analiza potencjalnych mozliwości jej zanieczyszczenia. - 2 godz.

2.Właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne wody, klasy czystości wody, metody oceny jakośći wody. - 2godz.

3.Źródła zanieczyszczenia wód - ich podział i charakterystyka, ekologiczne zasady kształtowania zlewni rolniczej celem kontrolowania zanieczyszczenia wody. - 2godz.

4.Samooczyszczanie się wód, znaczenie użytków zielonych i zadrzewień śródpolnych jako barier biogeochemicznych ograniczających migracje przestrzennych zanieczyszczeń do środowiska wodnego. -2godz.

5. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem - ochrona bierna i czynna, strefy ochronne, monitoring wód, wspomaganie techniczne naturalnych procesów samooczyszczania wód.- 2godz.

6. Ochrona wód w prawodawstwie polskim i unijnym - Prawo wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Dyrektywa Azotanowa - 2godz.

7. Oczyszczanie ścieków na obszarach wiejskich - charaktrystyka stosowanych technologii i urzadzeń. - 2godz.

8. Zaliczenie cyklu wykładów. - 1godz.

Ćwiczenia (audytoryjne)- 15 godz.

1. Ustalenie klasy czystości wody na podstawie stężenia gwarantowanego obliczonego metodą kwantyli (zestawienie danych wyjściowych do obliczeń - wyników analiz trzech parametrów chemicznych wody oraz sprawdzenie ich rozkładu statystycznego, obliczenie wartości średniej i odchylenia standardowego, dobór poziomu gwarancji i ustalenie wartości kwantylowej, obliczenie stężenia gwarantowanego, dyskusja uzyskanych wyników obliczeń- ustalenie klasy czystosci wody). - 4godz.

2.Obliczenie niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków ze względu na wymagania stawiane ich odbiornikowi (zestawienie danych wyjściowych do obliczeń - charakterystyka odbiornika oraz wprowadzanych do niego ścieków,o bliczenie wielkości dobowych ładunków zanieczyszczeń powyzej i ponizej punktu zrzutu scieków oraz przyrostu ładunków zanieczyszczeń, ładunki w ściekach zrzucanych do odbiornika, ustalenie niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków ze względu na: BZT5, zawiesinę ogólną, azot ogólny i fosfor ogólny, dyskusja uzyskanych wyników). - 4godz.

3. Obliczenie dobowego bilansu tlenowego powierzchniowego odbiornika ścieków (zestawienie danych wyjściowych do obliczeń, ustalenie strony aktywnej bilansu,ustalenie strony pasywnej bilansu, dyskusja uzyskanych wyników). - 3godz.

4. Obliczenie parametrów technicznych przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (zestawienie danych wyjściowych do obliczeń, ustalenie ilości oraz składu oczyszczanych ścieków, obliczenie parametrów osadnika gnilnego, obliczenie parametrów drenażu rozsączającego, schemat technologiczny zwymiarowanej oczyszczalni ścieków). - 3godz.

5. Zaliczenie cyklu ćwiczeń - 1godz.

Literatura:

Chełmicki Wojciech - "WODA Zasoby,degradacja, ochrona", PWN W-wa 2001, ss. 352.

Dojlido Jan - "Chemia wód powierzchniowych" Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995, ss. 342

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)