Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekopedologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.xEKP1A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekopedologia
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:Poznanie roli gleby w kształtowaniu bioróżnorodności i wzajemnych relacji pomiędzy organizmami i ich zbiorowiskami a właściwościami gleb. Umiejętność poprawnego określania typów siedliskowych lasów i łąk.Treści merytoryczne przedmiotu:Gleba jako wielofunkcyjny komponent środowiska przyrodniczego. Charakterystyka najważniejszych grup mezofauny glebowej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności i intensywności z jaką oddziałują na glebę, Wzajemne relacje pomiędzy glebą a organizmami roślinnymi i zwierzęcymi. Gleby i roślinność różnych typów siedliskowych lasów i łąk na niżu i w górach. Kateny siedliskowe i ich opis w terenie.

Pełny opis:

Tematy wykładów:1. Gleba jako wielofunkcyjny komponent środowiska przyrodniczego.2. Właściwości gleb decydujące o ich roli w ekosystemach.3. Zooedafon klasyfikacja fauny glebowej według wielkości organizmów i sposobów odżywiania.

4. Charakterystyka najważniejszych grup fauny glebowej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności i intensywności z jaką oddziałują na glebę.

5. Rola fauny glebowej w kształtowaniu gleb.

6. Relacje pomiędzy właściwościami gleb a występowaniem i liczebnością w nich różnych organizmów zwierzęcych.

7. Gleby ekosystemów łąkowych.

8. Charakterystyka gleb i roślinności łąkowej siedlisk grądowych.

9. Charakterystyka gleb i roślinności łąkowej siedlisk łęgowych.

10. Charakterystyka gleb i roślinności łąkowej siedlisk bagiennych. Kateny siedliskowe.

11. Gleby ekosystemów leśnych.

12. Typy siedliskowe lasu i kryteria ich wyróżniania.

13. Charakterystyka gleb i roślinności borów na obszarach niżowych.

14. Charakterystyka gleb i roślinności lasów na obszarach niżowych.

15. Typy siedlisk leśnych w Karpatach krótka charakterystyka gleb i roślinności.

Tematy ćwiczeń

1. Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych (przypomnienie: poziomy genetyczne i ich symbole, opis profilu glebowego, klucz do oznaczania roślin, zdjęcie fitosocjologiczne, metody bioindykacyjne oceny siedlisk) [3 godz.]

2. Ćwiczenia terenowe w Puszczy Niepołomickiej - opis profilów glebowych w wybranej katenie, wykonanie zdjęć fitosocjologicznych [8 godz.].

3. Uporządkowanie opisów terenowych polegające na ujednoliceniu nazewnictwa gleb (według Systematyki gleb Polski z 1989 roku i klasyfikacji według FAO-ISRIC i ISSS z 2006 roku) i roślin (według Vascular plants of Poland: a checklist z 2002 roku). Ocena siedlisk metodą bioindykacyjną przy zastosowaniu liczb wskaźnikowych Zarzyckiego i porównanie obliczonych wskaźników edaficznych z właściwościami gleb oznaczonymi metodami polowymi. Zaliczenie. [4]

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN,Warszawa.Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Sikorska E. 1999. Siedliska leśne. Skrypt, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłataja, Kraków.

Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring.Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.

Burges, Raw 1971. Biologia gleby. PWRiL, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.