Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroekologia i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.xAOS.1B.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agroekologia i ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Słuchacz zdobywa umiejętność rozumienia zależności występujących pomiędzy czynnikami nieożywionymi i biocenozą oraz zrozumienie konsekwencji wpływu człowieka na zjawiska zachodzące w agroekosystemie oraz znaczenia skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, a także wiedzę o technologiach i kierunkach stosowanych w ochronie środowiska.Treści merytoryczne przedmiotu obejmują: Cele i współczesny zakres badań agroekologii. Czynniki abiotyczne i biotyczne warunkujące rozmieszczenie organizmów w agroekosystemach. Bioindykacja jako narzędzie waloryzacji stanu środowiska. Znaczenie oddziaływań między populacjami oraz przyczyny i skutki inwazji populacyjnych. Biocenoza i jej funkcjonowanie. Przejawy i ekologiczne skutki ingerencji człowieka w biocenozie i ekosystemie. Różnice pomiędzy biocenozami naturalnymi i sztucznymi (agrocenozami). Zanieczyszczenia powietrza,wody i gleb, ich skutki i ocena. Technologie i kierunki stosowane w ochronie środowiska

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia i przedmot badań ekologii i agroekologii

2. Nieożywione czynniki siedliska, ich wpływ na organizmy i możliwości regulacji w warunkach agroekosystemu

3. Ożywione czynniki i ich wpływ na organizmy występujące w agrocenozie

4. Wybrane zagadnienia z ekologii organizmów: autotrofy i heterotrofy i ich znaczenie w ekosystemie

5. Wybrane zagadnienia z ekologii populacji: pojęcie populacji, czynniki regulujące liczebność populacji

6. Inwazje populacyjne

7. Wybrane zagadnienia z zakresu biocenologii: kryteria wyróżniania biocenoz, struktury decydujące o trawałości biocenoz

8. Najważniejsze różnice pomiędzy biocenozami naturalnymi i sztucznymi oraz ich wpływ na środowisko

9. Wprowadzanie do zagadnień ochrony środowiska podstawowe pojęcia związane z przedmiotem

10. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia pyłowe, gazowe

11. Wtórne skutki zanieczyszczenia powietrza smogi, niszczenie warstwy ozonowej, efekt cieplarniany

12. Zanieczyszczenia i ochrona wód zasoby wodne Polski, charakterystyka wód, źródła zanieczyszczenia, rodzaje zanieczyszczeń, czystości wód

13. Dewastacja i degradacja gruntów. Rodzaje degradacji gleb

14. Metody rekultywacji gleb zanieczyszczonych chemicznie

15. Technologie i kierunki stosowane w ochronie środowiska

Ćwiczenia laboratoryjne:

2 godz. Tolerancja ekologiczna organizmu i jej wykorzystanie w bioindykacji - metody autekologiczne i synekologiczne - założenia metodyczne do indywidualnych projektów waloryzacji siedlisk rolniczych metodami fitoindykacyjnymi

3 godz. Wykorzystanie autekologicznej metody Ellenberga do oceny warunków siedliskowych pól uprawnych - indywidualne projekty waloryzacyjne dla różnych gleb (gleby kwaśne, węglanowe, mady)

2 godz. Ocena warunków siedliskowych pól uprawnych zlokalizowanych w różnych warunkach glebowych (gleby kwaśne, węglanowe, mady) metodą synekologiczną Hilbiga (grupy ekologiczno-socjologiczne Hilbiga) - indywidualne projekty waloryzacyjne

1 godz. Waloryzacja warunków glebowych pól uprawnych - porównanie rezultatów uzyskanych różnymi metodami, wskaźnikowe gatunki chwastów, wskaźnikowe grupy gatunków

2 godz. Wykorzystanie prostów do oceny stanu atmosfery - skale porostowe

2 godz. Metody oceny liczebności i zagęszczenia populacji roślin i zwierząt i ich zasotosowanie w agroekologii

2 godz. Ocena produkcji pierwotnej agrocenozy - produkacja pierwotna pola

2 godz. Określanie wskaźników jakości powietrza na podstawie danych monitoringu.

2 godz. Oznaczanie i ocena zawartości metali ciężkich w glebie

2 godz. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w roślinach. Ocena wskaźników bioakumulacji i translokacji wybranych metali.

2 godz. Oznaczanie i ocena ilości azotanów (V) w wodzie i ściekach.

2 godz. Określenie ilości metali ciężkich wprowadzonych do gruntu z wybranymi odpadami. Ocena skutków zagrożenia gruntów wywołanych stosowaniem różnego rodzaju materiałów odpadowych.

2 godz. Oznaczanie chlorków w gruntach. Ocena zasolenia gruntów zdegradowanych chemicznie.

2 godz. Obliczanie czasu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych dla wybranego miasta

2 godz. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1. St. WIĄCKOWSKI. Ekologia ogólna. Wyd. Branta 1998.2. J. BANASZAK, H. WIŚNIEWSKI. Podstawy ekologii. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

3. M. MARKOW. Agrofitocenologia - nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych. PWRiL, W-wa 1978.

4. J. PROŃCZUK. Podstawy ekologii rolniczej. PWN, W-wa 1982.

5. Z. KARACZUN, L. INDEKA. Ochrona środowiska. Wyd. Aries, 1999.

6. Z. ZABŁOCKI i in. Pozarolnicze obciążenia środowiska. Wyd. AR w SZczecinie, 1998.

7. S. BARAN, R. TURSKI. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR w Lublinie, 1996.

8. K. GÓRKA, B. POSKROBKO. Ochrona środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku "prawo ochrony środowiska" Dz.U. nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku "O odpadach" Dz. U. Nr 62, poz. 628.

3. aktualne Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące ochrony środowiska.

4. Aktualny Rocznik Statystyczny "Ochrona Środowiska", Wyd. GUS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.