Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowiskowe funkcje lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.SFL3A.NM.RROOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowiskowe funkcje lasu
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Różnorodność siedliskowa lasów Polski. Wybrane problemy gleb porolnych . Różnorodność flory leśnej Polski, zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i metody ich ochrony . Elementy urządzania lasu, wielkość i struktura zasobów . Surowce drzewne. Surowce niedrzewne, ich właściwości odżywcze i lecznicze. Etapy życia drzewa i drzewostanu oraz podstawowe prace hodowlane.

Pełny opis:

Różnorodność siedliskowa wybranych kompleksów leśnych gór, wyżyn i nizin. Zalesianie gruntów porolnych i geochemiczne przekształcanie gleb porolnych w gleby leśne ; Prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek

Flora leśna Polski ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Polski. Metody ochrony różnorodności biologicznej drzewostanów leśnych ; Dr inż. Zdzisław Bednarz

Wielkość i struktura zasobów leśnych Polski na tle przyrodniczych uwarunkowań ich rozwoju. Zadrzewienia śródpolne oraz ich rola w kształtowaniu środowisk. Funkcje lasu i ich waloryzacja ; Dr hab. inż. Janusz Żuchowski

Charakterystyka ilościowa i jakościowa bazy surowca drzewnego w Polsce. Sposoby pozyskiwania surowców leśnych a zagrożenia różnorodności biologicznej lasu. Odżywcze i lecznicze właściwości wybranych grup leśnych surowców niedrzewnych ; Prof. hab. inż. Anna Barszcz,

Życie lasu od nasiona do drzewa. Podstawowe prace i technologie w gospodarce leśnej Dr inż. Maciej Zwydak

Literatura:

1.Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP, Warszawa.2.Brożek S., Maciaszek W., Zwydak M., Wanic T. 1998. Wpływ olszy szarej i sosny zwyczajnej na przekształcanie gleb porolnych w gleby leśne. Mat. Kongresu Leśników Polskich. Tom II, część 1, s.356-359.

3.Gospodarowanie w lasach drobnej własności;, 2001. Red. A. Gorzelak. Wyd. IBL, Warszawa

4.Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa.

5.Innes J.L. 1993: Forest Health: Its Assessment and Status. CAB International Wallingford UK.

6.Koehler W. 1995: Zarys hylopatologii. PWN, Warszawa.

7.Kubiak M., Laurow Z. 1994. Surowiec drzewny. Fundacja SGGW, Warszawa.

8.Matuszkiewicz J. M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa.

9.Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

10.Przybylska K.1995: Waloryzacja lasu. Sylwan, 6.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)