Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka ochrony środowiska rolniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.POS1A.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka ochrony środowiska rolniczego
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Zapoznanie z przyczynami i skutkami zakłóconego obiegu pierwiastków w przyrodzie.

Treści merytoryczne

Klasyfikacja zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; możliwości zapobiegania i usuwania ich ujemnych skutków w środowisku; metody zagospodarowania odpadów i oczyszczania ścieków. Przedstawienie oceny stanu różnych elementów środowiska, organizacji ochrony środowiska, zasad tworzenia obszarów chronionych oraz krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1-2. Charakterystyka przedmiotu, wymagania dotyczące zaliczania. Podstawowe pojęcia oraz literatura. Historia rozwoju ochrony środowiska. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Polsce. Obszary ekologicznego zagrożenia.

3-4. Obieg materii w przyrodzie oraz jego zakłócenia wynikające z emisji zanieczyszczeń z różnych gałęzi gospodarki. Naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń środowiska.

5-6. Klasyfikacja zanieczyszczeń oraz drogi ich wnikania od żywych organizmów. Pierwotne zanieczyszczenia i ich rozprzestrzenianie się w atmosferze. Wtórne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Globalne skutki zanieczyszczenia powietrza.

7-8. Źródła zanieczyszczenia wód. Kryteria oceny jakości wód. Klasy jakości wód i stan czystości wód w Polsce. Ścieki – klasyfikacja, zagrożenia dla środowiska, metody oczyszczania. Warunki rolniczej utylizacji ścieków i osadów ściekowych.

9-10. Źródła zanieczyszczenia gleb. Kryteria oceny stanu zanieczyszczenia gleb. Degradacja i dewastacja gleb - przyczyny i możliwości zapobiegania im. Metody oczyszczania gleb z substancji szkodliwych i przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia. Obszary zdegradowane i ich rekultywacja.

11-12. Odpady – klasyfikacja, skala problemu. Metody zagospodarowania odpadów, zagrożenia dla środowiska wynikające z ich składowania. Warunki rolniczej utylizacji odpadów.

13-14. Monitoring ekologiczny - cele, organizacja, wykorzystanie zgromadzonych informacji. Zasady tworzenia obszarów chronionych, ocena skutków zmniejszania się bioróżnorodności – ochrona gatunkowa.

15-16. Organizacja ochrony środowiska i przepisy prawne obowiązujące w Polsce. Międzynarodowe konwencje ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Literatura:

Alloway B.J., Ayres D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. 1999.

Bieszczad S., Sobota J. (red.): Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. 1999.

Dobrzański G. (red.): Ochrona środowiska przyrodniczego. 2001.

Karaczun Z.M., Indeka L.G.: Ochrona środowiska. 1999.

Kozak D., Chmiel B., Niećko J.: Ochrona środowiska. 2001.

Kozłowski S.: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku. 2002.

Pyłka-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska. 1999.

Bieżące informacje z pracy, radia i telewizja.

Materiały dostępne na stronach www Ministerstwa Środowiska

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.