Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska glebowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.OSR50.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska glebowego
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony gleb. Ochrona gleb to poznanie syndromów jej degradacji, to także znajomość ustaw chroniących gleby i sposobów rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych. w ramach kursu przedstawiona zostanie ochrona gleb w aspekcie ich wielofunkcyjnej roli w środowisku. w celu poznania i ochrony bioróżnorodności gleb - jednostek taksonomicznych, aktywności biologicznej, funkcji środowiskowych komponentów gleby - próchnicy glebowej i właściwości sorpcyjnych. Przedstawione zostaną główne przyczyny procesów prowadzących do degradacji gleb w Polsce i UE, przede wszystkim tych, które związane są z wadliwym wykorzystywaniem zasobów glebowych Zwrócona zostanie uwaga na ograniczanie tych procesów, a także podstawowe zabiegi rekultywacji gruntów zdegradowanych. Przedstawione zostaną podstawy prawne polskie i unijne ochrony gleb.

Pełny opis:

Program wykładów:

1. Rola gleby w ekosystemach - funkcje gleb o szczególnym znaczeniu w ochronie środowiska

2.Pojęcie ochrony gleb - akty prawne międzynarodowe dotyczace ochrony gleb - przedstawienie wybranych o podstawowym znaczeniu,

3.Pojęcie ochrony gleb - akty prawne polskie dotyczace ochrony gleb - przedstawienie wybranych o podstawowym znaczeniu,

4. Faza stała gleby - składniki mineralne i organiczne (humus i edafon) i ich rola w ochronie środowiska glebowego - sekwestracja węgla,

5. Właściwości adsorpcyjne gleb i ich wpływ na odporność gleby na degradację,

6.Rodzaje i przyczyny procesów degradacji gleb,

7. Erozja gleb i ruchy masowe,

8. Zapobieganie procesom erozji glebowej,

9. Przekształcenia geomechaniczne terenu i sposby ich rekultywacji,

10. Degradacja gleb i siedlisk związana z deformacją stosunkow wodnych,

11. Zagrożenia i ochrona gleb organicznych, renaturyzacja gleb zdegradowanych,

12. Zagęszczenie gleb, zmiany struktury i porowatości. Zasklepienie i mechaniczne zanieczyszczenie,

13. Degradacja biologiczna - zmniejszenie zasobów materii organicznej, zmęczenie gleby i zanieczyszczenia biologiczne,

14.Degradacja chemiczna - zakwaszenie, przyczyny i skutki,

15.Zanieczyszczenie metalami ciężkimi i WWA - metody remediacji,

Program ćwiczeń:

1 - 3. Pobranie i przygotowanie materiału glebowego do oznaczań: właściwości fizycznych gleby metodą cylinderków Kopecky'ego, określenie miąższości poziomu próchnicznego i pobranie próbek gleby z warstw tego poziomu, pobranie agregatów glebowych z gleb o różnym stopniu zagęszczenia - 3 godz.

4. Analiza wybranych właściwości fizycznych pobranych gleb: porowatości, pojemności powietrznej i wodnej, gęstości gleby,

5. Omówienie i interpretacja uzyskanych wyników,

6. Struktura gleby, typy struktur, podział struktur agregatowych,

7. Oznaczenie typów, rodzaju i odmiany pobranych agreagatów strukturalnych - wpływ zagęszczenia na degradację struktury glebowej.

8. Określenie odporności gleb na degradację na podstawie zdolności adsorpcyjnych badanych gleb - oznaczenie sumy zasad wymiennych wg. metody Kappena,

9. Oznaczenie kwasowości wymiennej wg metody Sokołowa,

10. Oznaczenie zawartości próchnicy wg zmodyfikowanej metody Tiurina,

11. Obliczenie zasobów próchnicy i wpływu oznaczonych parametrów (ćw. 8-10) na odporność gleb na degradację,

12. Ochrona różnorodności gleb Polski - mapa gleb Polski, gleby terenów górskich i gleby miejskie na przykładzie Krakowa,

13. Czytanie map glebowo-kartograficznych Polski, rozmieszczenie jednostek taksonomicznych na terenie Polski. Użytkowanie gleb w Polsce, granica rolno-leśna,

14. Czytanie map glebowo-rolniczych - określenie jakości gleb - klasy bonitacyjne i przydatność rolnicza - kompleksy glebowo-rolnicze gruntow ornych i użytków zielonych - charakterystyka gleb,

15. Podstawy systematyki gleb świata WRB 2006. Nazwy i właściwości jednostek najczęściej występujących w Polsce i w warunkach klimatu umiarkowanie ciepłego subborealnego Europy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarys gleboznawstwa. Ryszard Turski i in.Wyd. AR. 1999

Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Stanisław Baran, Ryszard Turski Lublin 1997

Literatura uzupełniająca:

Ochrona i rekultywacja środowiska. Franciszek Maciak W-wa 2003

Ochrona środowiska glebowego Piotr Kowalik PWN W-wa 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)