Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.OPR4A.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony bio- i georóżnorodności oraz obiektów cennych dla dziedzictwa przyrodniczego Europy występujących w Polsce. Umiejętność posługiwanie się skutecznymi instumentami ochrony przyrody i stosowania zdobytej wiedzy w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Przyroda jako zbiór różnorodnych wartości: ekonomicznych, poznawczych, edukacyjnych, estetycznych. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody. Metody oceny oraz ochrony żywych zasobów przyrody. Konwencje międzynarodowe i deklaracje w sprawie ochrony bioróżnorodności. Strategia ochrony przyrody Unii Eurpejskiej. Sieć ekologiczna Natura 2000. Ochrona dziedzictwa geologicznego. Ochrona przyrody w Polsce (zagrożenie różnorodności biologicznej, organizacja, formy ochrony, akty prawne).

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Przyroda jako zbiór różnorodnych wartości: ekonomicznych, poznawczych, edukacyjnych i estetycznych. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody. Konwencja o różnorodności biologicznej. [2 godz.]

2. Inne konwencje międzynarodowe i deklaracje dotyczące ochrony przyrody. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa.[2 godz.]

3. Paneuropejska Sieć Ekologiczna (Natura 2000, Emerald). Priorytetowość siedlisk i gatunków. Kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000 - OSO i SOO.[2 godz.]

4. Charakterystyka wybranych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej występujących w Polsce.[2 godz.]

5. Gatunki priorytetowe roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujące w Polsce.[2 godz.]

6. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody. Formy ochrony przyrody. Ochrona obszarowa.[2 godz.]

7. Struktura organizacyjna służb ochrony przyrody i system jej finansowania. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Ochrona krajobrazu i dziedzictwa geologicznego (geoochrona). Programy GEOSITES i GEOPARKS. [2 godz.]

8. Najważniejsze zabytki przyrody nieożywionej w Polsce i ich ochrona. Zaliczenie wykładów.[2 godz.]

Tematy ćwiczeń:

1. Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze – projektowanie, przykłady. Analiza rozdziału "Uwarunkowania przyrodnicze" w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ……". Przegląd czasopism i stron internetowych dotyczących ochrony przyrody. [3 godz.]

2. Parki narodowe i rezerwaty przyrody (zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe). Międzynarodowe rezerwaty biosfery UNESCO w Polsce. Najcenniejsze walory przyrodnicze, naukowe i kulturowe Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Babia Góra. [3 godz.]

3. Walory przyrodnicze, naukowe i kulturowe Międzynarodowych Rezerwatów Biosfery: Tatry, Karkonosze, Karpaty Wschodnie, Białowieża, Słowiński, Puszcza Kampinoska, Polesie Zachodnie i Jezioro Łuknajno (referaty studentów). Pieniński Park Narodowy.

4. Parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe). Parki Narodowe: Biebrzański, Wigierski, Narwiański, Ujście Warty i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy jako przykłady obszarów wymienionych na liście Ramsarskiej (referaty studentów).

5. Cele i zasady sporządzania planów ochrony terenów chronionych. Przykładowe plany ochrony parków narodowych. Zagrożenie flory i fauny Polski. Czerwone listy i księgi. Przegląd czerwonych list i ksiąg roślin i zwierząt.[3 godz.]

6. Ochrona gatunkowa w Polsce. Restytucja zagrożonych gatunków. Charakterystyka (występowanie, zagrożenie i ochrona) wybranych gatunków ssaków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i opisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (referaty studentów).[3 godz.]

7. Charakterystyka wybranych gatunków: ptaków (zał. I Dyrektywy Ptasiej) oraz roślin naczyniowych, ryb i bezkręgowców (zał. II Dyrektywy Siedliskowej), opisanych w Polskich Czerwonych Księgach Zwierząt i Roślin (referaty studentów).[3 godz.]

8. Omówienie przygotowanych przez studentów ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych. Prezentacja najlepszych ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych przygotowanych przez studentów. Zaliczenie ćwiczeń. [3 godz.]

Literatura:

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D. J. 2004. Ochrona przyrody, AR, Poznań.

Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z. J. OFMconv, Mirek Z. 2002. Mówić o ochronie przyrody, zintegrowana wizja ochrony przyrody. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków.

Żarska B. 2005. Ochrona Krajobrazu. SGGW, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Roślin, PAN, Kraków.

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce, PWRiL 2001, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.