Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona gleb i wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.OGW4A.NI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona gleb i wód
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony gleb i wód w oparciu o treści przedmiotu gleboznawstwo realizowanego w semestrze poprzednim. Poszerzenie wiadomości z zakresu właściwości gleb decydujących o roli gleby w środowisku przyrodniczym. Poznanie i zapobieganie procesom degradacji gleb spotykanym w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Ochrona wód stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych Polski ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przedstawienie podstawowych aktów prawnych polskich i międzynarodowych dotyczących ochrony gleb i wód.

Pełny opis:

Program wykładów:

1.Ochrona gleb - podstawowe akty prawne dotyczace ochrony gleb

2.Funkcje gleb o szczególnym znaczeniu w ochronie środowiska

3. Faza stała gleby - składniki mineralne i organiczne i ich rola w ochronie środowiska glebowego

4. Właściwości sorpcyjne i buforowe gleb i ich wpływ na odporność gleb na degradację

5. Czynniki i rodzaje degradacji gleb występujące na terenie Polski i UE

6.Zagrożenie gleb procesami erozyjnymi, zabiegi przeciwerozyjne

7. Degradacja właściwości fizycznych gleby: zagęszczenie gleby, zmiana stosunków hydrofizycznych i struktury porowatości

8. Degradacja właściwości chemicznych i biologicznych gleby

9. Zasoby wód w Polsce, rodzaje zanieczyszczeń; kategorie czystości,

10. Ochrona wód przed zanieczyszzeniem punktowym i obszarowym, agrotechniczne metody zapobiegania zanieczyszczeniu wód. Najwazniejsze akty prawne dotyczace ochrony wód.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Przygotowanie i wstępna charakterystyka materiału glebowego pobranego w celu określenia wpływu wlaściwości gleb na ich odpornośc na degradację - oznaczenie składu uziarnienia metodą Casagrande w modyfikacji Prószyńskiego, odczynu gleb metodą kolorometryczną i szacunkowa ocena zawartości materii organicznej

2. Oznaczenie składu kompleksu sorpcyjnego gleb o różnej odporności na degradację - oznaczenie sumy zasad wymiennych i kwasowości wymiennej,

3. Ocena odporności badanych gleb na procesy degradacji na podstawie oznaczonych właściwości - uziarnienia, pH , sumy zasad i PWK - interpretacja wyników

4. Podział wód zależnie od mineralizacji, oznaczenie przewodności elektrycznej

5.Oznaczenie suchej pozostalości prób wody o zmierzonym przewodnictwie elektrycznym w celu określenia bilansu jonowego wód

Literatura:

Podstawowa literatura to wydruki wykładów oraz:

1. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb Stanisław Baran, Ryszard Turski wyd. AR Lublin 19952.

2. Hydrogeochemia . Aleksandra Maciaszczyk, Dariusz Dobrzyński. PWN. 2002

Literatura uzupełniająca:

3. Ochrona i rekultywacja środowiska Franciszek Maciak W-wa 2003

4. Ochrona środowiska glebowego Piotr Kowalik PWN W-wa 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)