Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.KSR13.NM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel nauczania

Poznanie elementów środowiska,relacji człowiek-środowisko, rekultywacji terenów zdegradowanych, prawidłowego gospodarowania na użytkach rolnych, modelu fukcjonalno-przestrzennego systemu przyrodniczego oraz strategii ochrony i kształtowania środowiska.

Cel kształcenia

Nabycie umiejętności kształtowania i ochrony krajobrazu, planowania i wykorzystania użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1.Definicje i podstawowe pojęcia, wymagania dotyczące zaliczenia.

Rozwój ochrony oraz kształtowania środowiska i krajobrazu

2.Zagrożenia środowiska w wyniku działalności człowieka (przemysł wydobywczy i przetwórczy, energetyka, motoryzacja, rolnictwo,

melioracje gruntów, wojsko, składowanie odpadów). Skutki antropopresji.

3.Modele przeobrażeń środowiska w planach regionalnych.

4.Ochrona przyrody, środowiska i krajobrazu w przepisach prawnych.

5.Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu elementów krajobrazu.

6.Renaturyzacja oraz rekultywacja zdegradowanych elementów

środowiska (cieki, zbiorniki wodne, tereny rekreacyjne).

7.Rewitalizacja terenów pokopalnianych, poprzemysłowych,

powojskowych, miejskich jako działania naprawcze w kształtowaniu krajobrazu.

8.Granica rolno-leśna i jej wpływ na strukturę użytkowania ziemi.

9.Ochrona użytków rolnych przed erozją.

10.Proekologiczne kierunki w rolnictwie.

11-12.Planowanie i wykorzystanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz.

13.Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

14-15.Model fukcjonalno-przestrzenny systemu przyrodniczego

Tematy ćwiczeń

1-2.Ocena degradacji elementów krajobrazu przez przemysł wydobywczy i przetwórczy - przykłady działań naprawczych.

3-4.Ocena skażenia środowiska ze źródeł rolniczych i pozarolniczych oraz następstw nadmiernego odwodnienia i zawodnienia gruntów - przykłady i możliwości likwidacji ujemnych skutków.

5-6.Lokalne programy i regionalne plany przekształceń środowiska i krajobrazu.

7.Ocena skuteczności renaturyzacji, rekultywacji i rewitalizacji w kształtowaniu krajobrazu na przykładzie własnego miejsca zamieszkania.

8.Prognozowanie erozyjnych strat gleby przy wykorzystaniu metody parametrycznej USLE.

9.Określanie glebochronnej skuteczności płodozmianów.

10.Ocena skutków modyfikacji przebiegu granicy rolno-leśnej na zmianę użytkowania ziemi.

11.Ocena oddziaływania warunków przyrodniczych na produkcję rolną.

12-15.Planowanie i urządzanie użytków ekologicznych.

Literatura:

Bieszczad S., Sobota J. 1999. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR we Wrocławiu.

Dubel K. 1996. Ochrona i kształtowanie środowiska. Oficyna Wyd. MAKAGO, Bytom.

Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1966. Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. Państ. Insp. Ochr. Środ., ser. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków.

Nowacki J. (red.) 2007. Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Poznań.

Stępczak K. 1999. Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.