Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin z biochemią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.FRB3A.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin z biochemią
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem studiów fizjologii roślin z biochemią jest poznanie procesów życiowych, czyli funkcjonowania organizmów roślinnych, jako podstawy wzrostu, rozwoju i plonowania, uwarunkowanych procesami pobierania, wymiany i przemiany materii i energii, uzależnionych w swej efektywności od działania różnych czynników. Studia poszczególnych procesów fizjologicznych będą dotyczyć: a) współczesnej problematyki i metodyki badawczej, b) fizyko chemicznych i molekularnych podstaw ich mechanizmów, c) znaczenia dla organizmów roślinnych i całej biosfery, c) wpływu poszczególnych czynników wewnętrznych (uwarunkowanych genetycznie) i zewnętrznych (środowiskowych) oraz specyfiki i znaczenia ich współdziałania, d) aspektów praktycznych łączących się z potrzebami i oczekiwaniami różnych dyscyplin nauk rolniczych oraz praktyki rolniczej.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. WPROWADZENIE (0,5 godz.)- Określenie treści i zakresu przedmiotu

2. MOLEKULARNA ORGANIZACJA ŻYCIA (6 godz.):

2.1. Budowa i właściwości grup związków organicznych istotnych dla funkcjonowania żywych organizmów.

2.2. Enzymy.

2.3. Budowa błon biologicznych.

2.4. Kod genetyczny i biosynteza białek.

2.5. Kumulowanie energii w związkach wysokoenergetycznych.

3. ORGANIZACJA FUNKCJONALNA KOMÓRKI ROŚLINNEJ (0,5 godz.)

4. GOSPODARKA WODNA ROŚLIN (3 godz.):

4.1. Własności osmotyczne komórek, dyfuzja i osmoza.

4.2. Mechanizmy pobierania i przewodzenia wody.

4.3. Transpiracja.

4.4. Możliwości regulacji bilansu wodnego w praktyce rolniczej. 4.5. Potrzeby wodne roślin.

5. POKARMY MINERALNE ROŚLIN (3 godz.):

5.1. Rola poszczególnych składników mineralnych.

5.2. Wpływ czynników zewnętrznych na pobieranie składników mineralnych.

5.3. Fizjologiczna mechanizmy pobierania i transportu jonów.

5.4. Prawa rządzące żywieniem mineralnym roślin.

6. FOTOSYNTEZA (4 godz.):

6.1. Metody pomiarów fotosyntezy.

6.2. Mechanizm fotosyntezy i jego modyfikacje u różnych roślin.

6.3. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki fotosyntezy aspekty praktyczne.

7. ANABOLIZM I KATABOLIZM WĘGLOWODANÓW, BIAŁEK I TŁUSZCZÓW, PROCESY ODDECHOWE (6 godz.):

7.1. Procesy degradacji cukrów.

7.2. Katabolizm i biosynteza tłuszczów i kwasów tłuszczowych.

7.3. Biosynteza i katabolizm podstawowych aminokwasów.

7.4. Mechanizmy regulacji procesów metabolicznych i przenoszenia energii.

8. PRZEWODZENIE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (ASYMILATÓW) (1godz.).

9. WZROST I RUCHY ROŚLIN (2 godz.).

10. ROZWÓJ ROŚLIN (2 godz.):

10.1. Cykle życiowe roślin.

10.2. Różnicowanie tkanek i fotomorfogeneza.

10.3. Charakterystyka etapów rozwoju.

10.4. Indukcje rozwojowe.

11. PODSTAWY ODPORNOŚCI ROŚLIN NA DZIAŁANIE SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (2 godz.).

Treści ćwiczeń:

1. PODSTAWY BIOCHEMII (15 godz.):

1.1. Węglowodany.

1.2. Lipidy.

1.3. Aminokwasy.

1.4. Białka.

1.5. Enzymy.

1.6. Kwasy nukleinowe.

1.7. Barwniki fotosyntetyczne.

1.8. Właściwości błon komórkowych.

2. GOSPODARKA WODNA ROŚLIN (6 godz.):

2.1. Pęcznienie.

2.2. Osmoza.

2.3. Pobieranie i transport wody.

2.4. Transpiracja.

3. GOSPODARKA MINERALNA ROŚLIN (3 godz.):

3.1. Wzrost roślin na pożywce pełnej i na pożywkach pozbawionych poszczególnych pierwiastków, objawy niedoboru.

3.2. Antagonizm jonów.

3.3. Wpływ zasolenia i odczynu podłoża na wzrost roślin.

4. FOTOSYNTEZA (6 godz.):

4.1. Fluorescencyjne pomiary aktywności fazy jasnej fotosyntezy.

4.2. Wykrywanie produktów fotosyntezy.

4.3. Metody pomiarów fotosyntezy u roślin lądowych.

4.4. Czynniki wpływające na natężenie fotosyntezy.

5. ODDYCHANIE (3 godz.):

5.1. Metody pomiaru oddychania.

5.2. Czynniki wpływające na oddychanie.

5.3. Oddychanie tlenowe i beztlenowe nasion (wykrywanie produktów, aktywność dehydrogenaz).

6. WZROST ROŚLIN (3 godz.):

6.1. Metody pomiaru wzrostu.

6.2. Wskaźnikowa analiza wzrostu roślin.

6.3. Wyznaczanie stref wzrostu roślin.

6.4. Wpływ czynników zewnętrznych i hormonów roślinnych na wzrost.

7. RUCHY ROŚLIN (3 godz.):

7.1. Fototropizm.

7.2. Geotropizm.

7.3. Termonastia.

7.4. Epinastia.

8. ROZWÓJ ROŚLIN (3 godz.):

8.1. Przyczyny i metody przerywania spoczynku nasion.

8.2. Określenie szybkości i zdolności kiełkowania nasion.

8.3. Wpływ wernalizacji na rozwój generatywny roślin.

8.4. Wpływ długości dnia na rozwój roślin dnia długiego i dnia krótkiego.

8.5. Wpływ auksyny na dominację wierzchołkową.

8.6. Biegunowość pędu.

8.7. Wpływ auksyny i kwasu giberelinowego na ukorzenianie się siewek.

8.8. Regeneracja całej rośliny z liścia.

8.9. Wpływ auksyny na opadanie liści.

9. PODSTAWY ODPORNOŚCI ROŚLIN NA DZIAŁANIE SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (STRESY) (3 godz.): Pomiar przepuszczalności membran komórkowych metodą konduktometryczną

Literatura:

W. Filek, Materiały pomocnicze z wykładów z fizjologii roślin z biochemią

A.J. Lack, D.E. Evansm, Biologia roślin, PWN Warszawa, 2003.

W. Filek, J. Kościelniak, F. Dubert, M. Rapacz, G. Skrudlik, Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Wydawnictwo AR Kraków, 2007.

David B. Hames, Nigel M. Hooper "Biochemia. Krótkie wykłady" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Jerzy Kączkowski "Podstawy biochemii" WNT, Warszawa 2005.

Z. Piskornik. Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz. I i II. Wyd. AR Kraków 1994 (lub nowsze wydanie ).

W. Czerwiński. Fizjologia roślin. PWN Warszawa 1976.

J. Kopcewicz, S. Lewak (red.), Podstawy fizjologii roślin. PWN, Warszawa, 2002.

A. Szweykowska, Fizjologia roślin. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1997 lub nowsze wydanie.

Z. Krzywański, D. Wójcik-Wojtkowiak, Zarys fizjologii roślin. Wykłady i ćwiczenia, AR Poznań, 2002.

M. Kozłowska (red.), Fizjologia roślin, PWR i L, Poznań, 2007.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)