Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.EKO4A.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie słuchacy z powiązaniami pomiędzy róznymi czynnikami (w tym antropogenicznymi) a występowaniem organizmów, populacji i biocenoz oraz ich rozmieszczeniem w siedlisku i procesami zachodzącymi na rónych poziomach organizacji przyrody ożywionej. Praktyczne zastosowanie ekologicznych metod badawczych w rolnictwie i ich przydatność w ochronie przyrody.

Pełny opis:

Wykłady 15 godzin:1. Przedmiot badań ekologii - podstawowe pojęcia i definicje.2. Zasady ekologii organizmu - autekologii.3. Podstawowe zasady z zakresu synekologii (ekologii grup organizmów.

4. Czynniki nieożywione determinujące występowanie i rozmieszczenie organizmów.

5. Czynniki ożywione decydujące o liczebności i rozmieszczeniu populacji.

6.Różnorodność genetyczna populacji, modele genrtyczne.

7.Tolerancja ekologczna organizmów a ich zasięgi geograficzne.

8.Fitogeografia i zoogeografia.

9. Cynniki wpływające na skład i rozmieszczenie biocenoz.

10. Zasady biocenotyczne.

11. Główne biomy świata

12. Składniki ekosystemów.

13.Produkcja pierwotna, wtórna, łańcuchy i sieci troficzne i ich znaczenie.

14. Dynamika ekosystemów - obieg materii i przepływ energii.

15. Różnice pomiędzy biocenozami naturalnymi i agrocenozami w tych samych warunkach siedliskowych.

Ćwiczenia 15 godzin:

1. Autekologiczne metody oceny warunków siedliskowych - bioindykatory i ich wykorzystanie.

2. Wykorzystanie metody fitoindykacyjnej Ellenberga w waloryzacji siedlisk polnych (chwasty jako bioindykatory) - zadania praktyczne.

3. Wykorzystanie skali porostowej do oceny skażeń atmosfery.

4. Wykorzystanie synekologicznej metody Hilbiga (grupy ekologiczno-socjologiczne chwastów) do oceny warunkow siedliskowych - zadania praktyczne.

5. Metody oceny liczebności i zagęszczenia populacji i ich przydatność w badaniach rolniczych.

6. Bilans energetyczny ekosystemu - obliczanie wielkośći produkcji pierwotnej pola uprawnego - zadania praktyczne.

7. Pisemne zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Banaszak J., Wiśniewski H. Podstawy ekologii. Wyd. A. Marszałek. Toruń 2003.Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. Ekologia. PWN. Warszawa 2005.

Wiąckowski St. Ekologia ogólna. Wyd. Branta. 1998.

Krebs Ch.J. Ekologia. Eksperymentaln analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN. Warszawa 1996.

Markow M. Agrofitocenologia - nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych. PWRiL Warszawa 1978.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.