Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.EKF4A.SI.RROBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem ekofizjologii roślin jest badanie powiązań pomiędzy organizmami i ich wyższymi poziomami organizacji oraz środowiskiem. Zadaniem tej nauki jest określenie reakcji organizmów na czynniki środowiska i ich zmiany. Analizowane są przede wszystkim takie procesy fizjologiczne, jak: gospodarka wodna, fotosynteza, oddychanie, pobieranie pokarmów z podłoża oraz wzrost i rozwój. Uczestnicy kursu powinni zrozumieć związki pomiędzy środowiskiem a budową i procesami fizjologicznymi pojedynczych organizmów roślinnych a także ich zbiorowisk. W ramach tego kursu nie przedstawia szerzej treści dotyczących reakcji roślin na stres, ponieważ jest to przedmiotem specjalistycznego kursu pt Fizjologia stresów.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Pobieranie i transport wody w roślinach (2 godz)

1.1.Znaczenie wody dla plonowania

1.2. Siły działające na wodę w układzie gleba-roślina-atmosfera

1.3. Gleba a dostępność wody

1.4. Gleba jako środowisko

1.5. Wpływ uwodnienia tkanek na wybrane procesy fizjologiczne

2. Ekofizjologia transpiracji (2 godz)

2.1. Przyczyny wysokiego zużycia wody przez rośliny

2.2. Mechanizm dyfuzji pary wodnej z liści

2.3. Wpływ czynników zewnętrznych na transpirację i ruchy szparek

2.4. Zależność transportu długodystansowego wody od czynników zewnętrznych

2.5. Paradoks funkcjonowania szparek i przystosowania do suszy

3. Pobieranie i transport składników mineralnych (2 godz)

3.1. Mechanizmy pobierania pokarmów z gleby

3.2. Własności gleby czynnikiem gospodarki mineralnej

3.3. Pobieranie pokarmów a własności korzeni

3.4. Fizyczne czynniki pobierania pokarmów

3.5. Prawa odżywiania mineralnego

3.6. Reakcje roślin na zasolenie

4. Oddychanie (2 godz)

4.1. Fizjologiczne i biochemiczne rodzaje oddychania

4.2. Gleba źródłem CO2 dla roślin

4.3. Czynniki oddychania

5. Czynniki asymilacji CO2 (4 godz)

5.1. Wpływ bezpośredni oświetlenia

5.2. Następczy efekty oświetlenia

5.3. Absorpcja promieniowania przez rośliny

5.4. Współdziałanie oświetlenia z innymi czynnikami

5.5. CO2

5.6. Temperatura

5.7. Woda

5.8. Nawożenie azotowe

5.9. Tlen

5.10. Inne czynniki

6. Czynniki wzrostu i rozwoju roślin oraz ich organów (3 godz)

6.1. Kiełkowanie

6.2. Liść

6.3. Łodyga

6.4. Korzeń

6.5. Nasiona i owoce

6.6. Całe rośliny

6.7. Zależności allometryczne

6.8. Wpływ światła niebieskiego na rośliny

6.9. Indukcje rozwoju pod wpływem czerwieni

6.10. Termoindukcja rozwoju

-----------------------------------------

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

1. Gospodarka wodna (8 godz.)

1.1. Czynniki pęcznienia nasion

1.2. Zależność procesu osmozy od czynników zewnętrznych, wyznaczanie wsp. temperaturowego dla pobierania wody

1.3. Wpływ warunków wegetacji na potencjał wody, potencjał osmotyczny i zawartość wody w tkankach

1.4. Czynniki transpiracji, ruchów szparek i oporu dyfuzyjnego

2. Żywienie mineralne (4 godz.)

2.1. Wpływ zasolenia i pH podłoża na wzrost, antagonizm jonów, niezbędność boru dla roślin, wpływ bakterii brodawkowych na wzrost

2.2. Sprawdzian

3. Fotosynteza (8 godz.)

3.1. Pomiar PAR, przepuszczalność organów roślin dla światła, absorpcja PAR

3.2. Wpływ światła, temperatury i azotu w glebie na syntezę chlorofilu a i b

3.3. Wykazanie zależności intensywności przepływu strumieni energii przez PSII od czynników stresowych

3.4. Wpływ czynników zewnętrznych na intensywność asymilacji CO2

4. Oddychanie (4 godz.)

4.1. Wpływ temperatury na intensywność oddychania, wykazanie wpływu O2 na chemizm oddychania

4.2. Sprawdzian

5. Wzrost (2 godz.)

5.1. Wpływ temperatury i światła na wzrost, uszkodzenia roślin chłodowrażliwych przez niską temperaturę, zależność wzrostu od barwy promieniowania i bocznego oświetlenia

6. Rozwój (4 godz.)

6.1. Stratyfikacja, wernalizacja, regeneracja, roślin in vitro

6.2. Zaliczenie

ĆWICZENIA TERENOWE (Krakowski Ogród Botaniczny) (5 godz.)

Zapoznanie się z kolekcjami roślin i przystosowaniami do zróżnicowanych środowisk:

1. rośliny górskie

2. rośliny mięsożerne

3. rośliny wodne

4. epifity

5. paprocie

6. kaktusy

7. sagowce

8. palmy; typy pokroju

9. tropikalne rośliny użytkowe

10. storczyki

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zurzycki J., Michniewicz M. (red.) 1985. Fizjologia roślin, PWRiL, Warszawa.

Kreeb K., 1979. Ekofizjologia roślin. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.

Górecki R., S. Grzesiuk (red.). 2002. Fizjologia plonowania roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)