Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.CHE1A.NI.RROAX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program obejmuje najważniejsze zagadnienia z chemii ogólnej i nieorganicznej ze szczególnym uwzględnieniem budowy materii, kinetyki reakcji, równowagi w roztworach elektrolitów i procesów oksydacyjno-redukcyjnych. Poszerza i ugruntowuje niezbędną wiedzę zdobytą w szkole średniej. Student nabywa umiejętności pracy w laboratorium chemicznym, zapoznaje się z podstawowymi czynnościami w zakresie jakościowej i ilościowej analizy chemicznej (ważenie, odmierzanie cieczy z różną dokładnością, sporządzanie roztworów, w tym roztworów mianowanych, analiza ilościowa w zakresie alkacymetrii i oksydymetrii, pomiar pH i.t.d.).

Pełny opis:

Wykład

Elementy budowy materii.

Cząstki elementarne. Elektronowa struktura atomu. Elektroujemność. Potencjał

jonizacji. Wiązania chemiczne. Zależność między budową atomu a właściwościami

chemicznymi pierwiastków na tle ich położenia w układzie okresowym.

Kinetyka reakcji.

Szybkość reakcji chemicznych. Reakcje odwracalne i stan równowagi

chemicznej. Stała równowagi reakcji chemicznej. Reguła przekory.

Równowagi w roztworach elektrolitów.

Dysocjacja elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji. Teorie dysocjacji kwasów i

zasad. Iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodorowych pH. Hydroliza

soli. Roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności.

Procesy oksydacyjno-redukcyjne.

Powstawanie potencjału elektrod. Równanie Nernsta. Potencjał normalny i szereg

napięciowy pierwiastków. Typy elektrod. Kierunek reakcji samorzutnej. Reakcje

utlenienia i redukcji.

Wybrane zagadnienia systematyki nieorganicznej, charakterystyka pierwiastków bloków

s, p, d.

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Regulamin pracowni chemicznej, zasady BHP, szkło laboratoryjne i

podstawowe czynności laboratoryjne: odmierzanie cieczy, ogrzewanie nad

palnikiem, sączenie, rozpuszczanie, krystalizacja.

Reakcje chemiczne: syntezy, analizy, wymiany, zobojętnienia, redoks,

wytrącanie i rozpuszczanie osadów.

2. Analiza jakościowa -elementy analizy kationów i anionów

3. Kolokwium: Reakcje chemiczne i właściwości podstawowych grup związków nieorganicznych.

Równowagi w roztworach elektrolitów: dysocjacja, iloczyn jonowy wody,

hydroliza soli, potencjometryczne wyznaczanie pH roztworów.

4. Wstęp do ilościowej analizy objętościowej, sporządzanie roztworów HCl i NaOH o stężeniu ok. 0,1M.

5. Mianowanie roztworów NaOH oraz HCl i wykorzystanie ich do prostych oznaczeń alkacymetrycznych.

6. Kolokwium: Alkacymetria i pH roztworów.

Wstęp do oksydymetrycznych metod ilościowej analizy objętościowej.

7. Mianowanie roztworu manganianu(VII) potasu i oznaczanie zawartości jonów żelaza(II) w roztworze.

8. Uzupełnianie zaległości. Zaliczenia.

Literatura:

1. Erndt A. "Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej", PWN Warszawa 1986.

2. Erndt A. i współpr. "Chemia nieorganiczna i analityczna" skrypt do ćwiczeń, wyd. AR Kraków, 1989.

3. Litwin M., Styka-Wlazło S., Szymońska J. ;Chemia ogólna i nieorganiczna;, Nowa Era, Warszawa 2004.

4. Tomasik P. "Podstawy chemii. Cz.I. Chemia ogólna, chemia nieorganiczna", Wyd. AR Kraków, 1998.

5. Bielański A. ;Podstawy chemii nieorganicznej&;, PWN warszawa 1987.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)