Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.BTS1A.NM.RROOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia środowiska
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu będzie zaznajomienie studentów z zastosowaniem najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych jakim jest biotechnologia w usuwaniu powstających zanieczyszczeń w środowisku i zapobieganiu w ich powstawaniu. Studentom zostaną zaprezentowane najnowsze procesy biologiczne, a głównie mikrobiologiczne mających zastosowanie w ochronie i uzdrawianiu środowiska naturalnego. Oprócz szczegółowego technicznego omówienia działania oczyszczalni ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, studenci zostaną zaznajomieni z biologicznymi metodami utylizacji odpadów komunalnych, regeneracją gleb zanieczyszczonych różnymi związkami chemicznymi, biometalurgią oraz zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł energii jak biomasa i biogaz. Omówione zostaną także metody zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez stosowanie nowych jakościowo technologii biochemicznych. Pojęcie i znaczenie bioochrony.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Ekologiczne podstawy biotechnologii środowiskowej. Charakterystyka najważniejszych grup mikroorganizmów czynnych w efektywnych biologicznych metodach utylizacji ścieków i odpadów w zależności od pochodzenia i rodzaju odpadów i zanieczyszczeń. Współczesne tendencje w biotechnologii środowiskowej. 2 godz.

2.Ilości i rodzaje ścieków oraz ich charakterystyka. Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym. Normy Polskie i Normy Unii Europejskiej.Klasyczne procesy biologicznego oczyszczania i utylizacji ścieków. Biotechnologia osadu czynnego. Mikrobiologiczne metody usuwania związków biogennych (azot, fosfor) ze ścieków. 2 godz.

3.Techniczne rozwiązania stosowane przy złożach biologicznych i osadu czynnego. 2 godz.

4.Biologiczna degradacja odpadów stałych. Utylizacja odpadów. Organizmy biorące udział w czasie kompostowania. Metody kompostowania. Gospodarka odpadami. Recykling.Odpady przemysłu rolno-spożywczego. Utylizacja i możliwości ich wyko-rzystania jako surowców do procesów biotechnologicznych (serwatka, melasa, odpady przetwórstwa owoców i warzyw, przemysłu fermentacyjnego, odpady przetwórstwa rzeźnego, kości, krew itp.).Produkcja i zagospodarowywanie biogazu. Wykorzystanie biogazu ze skła-dowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków i dużych gospodarstw rolnych. Biologiczne oczyszczanie gazów. 2 godz.

5.Produkcja, wykorzystanie i przerób biomasy organizmów i mikroorganizmów oraz ich produktów jako niekonwencjonalnych źródeł energii. Biopaliwa np. ester metylowy oleju rzepakowego (RME Raps Methyl Ester), palmowego (PME) lub sojowego (SME).Bioregeneracja gleb skażonych substancjami chemicznymi. Mikrobiologiczne procesy degradacji pestycydów, związków ropopochodnych i związków policyklicznych (WWA, PCB).Biometalurgia. Biogeochemia pozyskiwania surowców mineralnych. Mikro-organizmy chemotroficzne. Mechanizmy ługowania pośredniego i bezpośredniego. Warunki prowadzenia procesów ługowania. Ługowanie hałd, stert, in situ. Ługowanie rud miedzi i rud uranu. Przewidywane kierunki rozwoju. Wykorzystanie mikroorganizmów w pozyskiwaniu ropy naftowej. Przyszłość biotechnologii Środowiskowej. Perspektywy wykorzystania GMO mikroorganizmów do efektywniejszej degradacji czynników zanieczyszczających środowisko. 2 godz.

Program ćwiczeń:

1.BHP na zajęciach z biotechnologii środowiska. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego:

2.Metody działające w oparciu o tlenowe reaktory z utwierdzoną biomasą

3.Metody beztlenowe

4.Mtody osadu czynnego

5.Mrfologia kłaczków osadu czynnego jako wskaźnik jego pracy:

- powstawanie osadu czynnego

- charakterystyka kłaczków osadu czynnego (postać, struktura, trwałość i wielkość)

- skład kłaczków:

6.Występowanie określonych grup fizjologicznych, rodzajów i gatunków pierwotniaków jako wskaźnik przebiegu niektórych procesów podczas biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynneg

7.Obserwacje makro i mikroskopowe osadu czynnego

8.Badania mikroskopowe (określanie morfologii kłaczków)

9.Biologiczne metody usuwania azotu ze ścieków:

10.Mikrobiologiczny aspekt nitryfikacji - barwienie bakterii nitryfikacyjnych metodą Grama

11.Denitryfikacja. Defosfatacja ścieków - biologiczne usuwanie fosforu w wyniku nadmiarowego pobierania

12.Barwienie ziaren polifosforanów w komórkach bakteryjnych metodą Neissera

Literatura:

1.Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa, 2005

2.Miksch K.: Biotechnologia środowiska. Biblioteka Fundacji Ekologicznej;, Katowice, 1995

3.Zamorska J., Papciak D.: Wybrane zagadnienia biotechnologii środowiskowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.