Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZPR.5A.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zrozumienie przez studentów podstawowych pojęć dotyczących elementów składowych gospodarstwa i nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie rolnym.Cele i funkcje przedsiębiorstwa (gospodarstwa), otoczenie gospodarstwa, elementy składowe podmiotu, powiązanie działów i gałęzi, rachunek kosztów w zarządzaniu gospodarstwem, dochodowość i opłacalność produkcji, ekonomika wielkości gospodarstw i typy gospodarstw, system FADN, rynek produktów rolnych

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Podstawowe pojęcia o przedsiębiorstwie, rodzaje przedsiębiorstw, zasady gospodarowania , charakterystyka przedsiębiorstwa według różnych kryteriów (1h)

2.Funkcje przedsiębiorstwa, otoczenie, mikro i makro firmy.(1h)

3. Stopnie dywersyfikacji produkcji w gospodarstwie i ich powiązania z alternatywnymi źródłami dochodów. (1h)

4. Elementy składowe gospodarstwa i ich powiązania między czynnikami produkcji i elementami gospodarstwa.(1h)

5.Koszty w zarządzaniu gospodarstwem. (1h)

6.Rachunki pomocnicze w podejmowaniu decyzji.(1h)

7.Metody kalkulacji kosztów.(1h)

8.Metodyka obliczania (pełnej i niepełnej) standardowej nadwyżki bezpośredniej. Określanie typów gospodarstw i ekonomicznej wielkości gospodarstw.(1h)

9. Opłacalność produkcji wybranych produktów działalności.

10.Sposoby przywracania równowagi ekonomicznej w gospodarstwie- racjonalizacja produkcji, specjalizacja, koncentracja, kooperacja. (1h)

11. Analiza i ocena gospodarstwa rolnego (1h)

12.Metody planowania produkcji (1h)

13. Charakterystyka rynku produktów roślinnych (1h)

14.Charakterystyka rynku produktów zwierzęcych.(1h)

15.Charakterystyka rynku środkó do produkcji rolniczej- relacja cen środków produkcji do produktów rolnych. (1h)

Ćwiczenia:

1.Wprowadzenie do przedmiotu: czynniki produkcji, pojęcie gospodarstwa, czynnki kształtujące organizację gospodarstwa.(1h)

2.Elementy składowe przedsiębiorstw. Kryteria ich wyodrębniania i powiązania pomiędzy działami i gałęziami.(1h)

3. Wskaźniki charakteryzujące dział produkcji roślinnej: wskaźniki bonitacji, powierzchnia i struktura użytków rolnych, powierzchnia i struktura zasiewów.(1h)

4.Struktura upraw, poziom i struktura nawożenia, efektywność nawożenia i ocena plonowania roślin.(1h)

5. Wskaźniki charakteryzujące dział produkcji zwierzęcej, obrót stada, wskaźniki obrotu stada, struktura stada.(1h)

6.Wskaźniki charakteryzujące dział produkcji zwierzęcej, struktura inwentarza żywego, obsada inwentarza żywego,powierzchnia paszowa w gospodarstwie.(1h)

7.Siła robocza i środki trwałe w gospodarstwie- ustalenie jednostek pełnozatrudnionych, techniczne uzbrojenie pracy i ziemi.(1h)

8.Klasyfikacja kosztów. Koszty stałe, zmienne, koszty skokowo-stałe, jednostkowe koszty stałe i zmienne, koszty bezpośrednie i pośrednie.(1h)

9. Obliczanie nadwyżki bezpośredniej (pełnej i niepełnej) dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej, porównywanie nadwyżki bezpośredniej działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej.(1h)

10.Podział kosztów pośrednich według różnych kluczy podziałowych.(1h)

11. Rachunki pomocnicze do kalkulacji opłacalności, koszt 1kWh, koszt 1 kg MPK, koszty wykonania prac w prod. roślinnej, wycena produktów obrotu wewnętrznego.(1h)

12.Obliczanie opłacalności produkcji wybranych gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej.(1h)

13.Planowanie produkcji kalkulacji kosztów produktów roślinnych i zwierzęcych.(1h)

14.Ustalenie ograniczeń typu mini i max dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej.(1h)

15.Schemat wyboru optymalnego wariantu planu.(1h)

Literatura:

W. Ziętara” Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolnego” FAPA W-wa 2003

Raporty rynkowe IERiGŻ , MRiOŚ

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)