Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZPR.5A.NL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zrozumienie przez studentów podstawowych pojęć dotyczących elementów składowych gospodarstwa i nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie rolnym.

Cele i funkcje przedsiębiorstwa (gospodarstwa), otoczenie gospodarstwa, elementy składowe podmiotu, powiązanie działów i gałęzi, rachunek kosztów w zarządzaniu gospodarstwem, dochodowość i opłacalność produkcji, ekonomika wielkości gospodarstw i typy gospodarstw, system FADN, rynek produktów rolnych

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia o przedsiębiorstwie, rodzaje przedsiębiorstw, zasady gospodarowania, charakterystyka przedsiębiorstwa według różnych kryteriów.(1h)

2. Funkcje przedsiębiorstwa, otoczenie, mikro i makro firmy.(1h)

3. Stopnie dywersyfikacji produkcji w gospodarstwie i ich powiązanie z alternatywnymi źródłami dochodów.(1h)

4. Elementy składowe gospodarstwa i powiązania między czynnikami produkcji i elementami gospodarstwa.(1h)

5. Koszty w zarządzaniu gospodarstwem.(1h)

6. Rachunki pomocnicze w podejmowaniu decyzji.(1h)

7. Metody kalkulacji kosztów.(1h)

8. Metodyka obliczania (pełnej i niepełnej) standardowej nadwyżki bezpośredniej. Określanie typów gospodarstw i ekonomicznej wielkości gospodarstw.(1h)

9. Opłacalność produkcji wybranych produktów działalności.(1h)

10. Sposoby przywracania równowagi ekonomicznej w gospodarstwie –racjonalizacja produkcji, specjalizacja, koncentracja, kooperacja.(1h)

11. Analiza i ocena gospodarstwa rolnego (1h)

12. Metody planowania produkcji(1h)

13. Charakterystyka rynku produktów roślinnych (1h)

14. Charakterystyka rynku produktów zwierzęcych (1h)

15. Charakterystyka rynku środków do produkcji rolniczej- relacja cen środków produkcji do produktów rolnych (1h)

Ćwiczenia (15h):

1. Wprowadzenie do przedmiotu: czynniki produkcji, pojęcie gospodarstwa, czynniki kształtujące organizację gospodarstwa.(1h)

2. Elementy składowe przedsiębiorstw. Kryteria ich wyodrębniania i powiązania pomiędzy działami i gałęziami.(1h)

3. Wskaźniki charakteryzujące dział produkcji roślinnej: wskaźniki bonitacji, powierzchnia i struktura użytków rolnych, powierzchnia i struktura zasiewów. (1h)

4. Struktura upraw, poziom i struktura nawożenia, efektywność nawożenia i ocena plonowania roślin.(1h)

5. Wskaźniki charakteryzujące dział produkcji zwierzęcej, obrót stada, wskaźniki obrotu stada, struktura stada. (1h)

6. Wskaźniki charakteryzujące dział produkcji zwierzęcej, struktura inwentarza żywego, obsada inwentarza żywego, powierzchnia paszowa w gospodarstwie.(1h)

7. Siła robocza i środki trwałe w gospodarstwie- ustalenie jednostek pełnozatrudnionych, techniczne uzbrojenie pracy i ziemi.(1h)

8. Klasyfikacja kosztów. Koszty stałe, zmienne, koszty skokowo-stałe, jednostkowe koszty stałe i zmienne, koszty bezpośrednie i pośrednie. (1h)

9. Obliczanie nadwyżki bezpośredniej (pełnej i niepełnej) dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej, porównywanie nadwyżki bezpośredniej działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej.(1h)

10. Podział kosztów pośrednich według różnych kluczy podziałowych.(1h)

11. Rachunki pomocnicze do kalkulacji opłacalności, koszt 1kWh, koszt 1 kg MPK, koszty wykonania prac w prod. roślinnej, wycena produktów obrotu wewnętrznego . (1h)

12. Obliczenie opłacalności produkcji wybranych gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej.(1h)

13. Planowanie produkcji i kalkulacji kosztów produktów roślinnych i zwierzęcych (1h)

14. Ustalenie ograniczeń typu mini i max dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej.(1h)

15. Schemat wyboru optymalnego wariantu planu.(1h)

Literatura:

W. Ziętara” Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolnego” FAPA W-wa 2003

Raporty rynkowe IERiGŻ , MRiOŚ

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)