Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZAL.4A.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opanowanie technik zarzadzania czynnikiem ludzkim w organizacji i zdobycie podstaw teoretycznych zarzadzania ludźmi

Marketing personalny, dobór kadr do organizacji, rozmowa z kandydatem, selekcja i szkolenie pracowników, techniki motywowanie i oceniania pracowników, mierniki oceny zatrudnienia, strategiczny wymiar zarzadzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Istota zarządzania zasobami ludzkimi. Cele zarządzania kadrami.(1h)

2.Znaczenie kultury organizacji z zarządzaniu kadrami.(1h)

3.Marketing personalny, strategiczny wymiar zarzadzania zasobami ludzkimi (1h)

4.Planowanie kadr w przedsiębiorstwie i organizacji.(1h)

5.Zasady doboru pracowników do organizacji – rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna.(1h)

6.Cel i zakres rozmowy wstępnej i kwalifikacyjnej.(1h)

7.Rozwój pracowników i szkolenie personelu.(1h)

8.Istota i techniki motywowania materialnego i niematerialnego pracowników (1h)

9.Systemy opłaty pracy w przedsiębiorstwie.(1h)

10.Metody oceny pracowników.(1h)

11.Współczesne techniki oceny i analizy stanowisk pracy.(1h)

12.Ilościowe i jakościowe mierniki oceny zatrudnienia w organizacji.(1h)

13.System informacji personalnej.(1h)

14.Organizacja działu personalnego i pionu zarządzania kadrami.(1h)

15.Koszty pracy w przedsiębiorstwie.(1h)

Ćwiczenia:

1.Ustalenie i charakterystyka celów zarządzania zasobami ludzkimi i funkcji personalnej.(1h)

2.Cechy kultury organizacji i ich wpływ na zarządzanie kadrami.(1h)

3.Elementy marketingu personalnego.(1h)

4.Metody planowania kadr w organizacji – ustalenie wielkości zatrudnienia w organizacji.(1h)

5.Zasady rekrutacji i dekretacji pracowników.(1h)

6.Techniki przyjmowania ludzi do pracy – spojrzenie pracodawcy.(1h)

7.Techniki przyjmowania ludzi do pracy – spojrzenie kandydata do pracy(1h)

8.Rodzaje szkoleń pracowników i ich wpływ na rozwój pracownika.(1h)

9.Funkcje płac w firmie i ich rodzaje.(1h)

10.Zasady ustalania wysokości płacy roboczej dla kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych.(1h)

11.Metody oceny stanowisk pracy – wartościowanie pracy.(1h)

12.Zastosowanie metod absolutnych i relatywnych do oceny pracownika.(1h)

13.Ustalanie i interpretacja ilościowych i jakościowych wskaźników oceny zatrudnienia.(1h)

14.Opracowanie systemu informacji personalnej.(1h)

15.Zarządzanie strategiczne personelem w organizacji.(1h)

Literatura:

Pocztowski A; Zarządzanie zasobami ludzkimi.Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia pod red. Tadeusza Listwana. Wyd. AE Wrocław, 1999

Kostera Monika; Zarzadzanie personelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, 1999

Król M.i inni; Zarzadzanie zasobami ludzkimi, PWN, W-wa, 2006

Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie pod red. Małgorzaty Gablety. Wyd. AE, Wrocław, 1998

Film: Jak motywować ludzi do pracy. Synergia, Gdańsk 2003

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)