Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.WGZ.2A.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, niestacj. licentjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z istotą gospodarki żywnościowej oraz jej rolą w życiu gospodarczym i społecznym kraju. Na treść wykładów składają się zagadnienia wprowadzające w problematykę gospodarki żywnościowej, przedfstawiające sytuację żywnościową świata oraz problemy wyżywienia ludności poszczególnych regionów. W dalszej kolejności treścią wykładów będzie charakterystyka kompleksu żywnościowego w Polsce oraz poszczególnych jego elementów, tj.: produkcji rolniczej, przetwórtswa, przemysłu środków produkcji oraz sfery usług i szeroko pojętego otoczenia.Końcowa część wykładów poświęcona zostanie regionalnym aspektom gospodarki zywnościowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (W):

W1. Wprowadzenie w problematykę gospodarki zywnościowej. Podstawowe pojęcia.W2. Miejsce gospodarki żywnościowej w badaniach naukowych i literaturze.

W3. Sytuacja zywnościowa swiata. Światowa produkcja żywności, a problem ubóstwa i głodu.

W4. Dotychczasowy rozwój sektora żywnościowego i jego miejsce w strukturze gospodarczej kraju.

W5. Potencjał produkcyjny i kierunki poszczególnych składników kompleksu żywnościowego.

W6. Rolnictwo jako wyjściowy (surowcowy) segment sektora żywnościowego.

W7. Problem efektywności i wydajności podstawowych czynników wytwórczych w rolnictwie.

W8. Przemysł przetwórczy i jego rola w rozwoju sektora żywnościowego.

W9. Przemysł środków produkcji dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

W10.Otoczenie rolnictwa i gospodarki żywnościowej (obrót rolny, handel, usługi).

W11. Rynek żywnościowy i czynniki wpływające na jego rozwój.

W12. Problemy równowagi w rozwoju sektora żywnościowego i pozostałych dziedzin gospodarki.

W13. Regionalne aspekty żywności i jej związki ze środowiskiem przyrodniczym.

W14. Rola międzynarodowych powiązań w unowocześnianiu krajowej gospodarki żywnościowej.

W15. Tendencje w dalszym rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. Zaliczanie przedmiotu.

Tematyka ćwiczeń (C):

C1. Zasady i cele polityki rolno-żywnościowej państwa.

C2. Znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju.

C3. Otoczenie instytucjonalne gospodarki żywnościowej (ARR, ARiMR i inne)

C4. Braki żywności w niektórych miejscach na Ziemia problem ubóstwa.

C5. Braki żywności w niektórych miejscach na Ziemi a problem ubóstwa.

C6. Dioksyny, "odświeżanie żywności (Constar), ptasia grypa i BSE oraz inne problemy zglobalizowanej gospodarki żywnościowej.

C7. Niekonwencjonalne sposoby produkcji rolniczej.

C8. Rolnictwo ekologiczne i produkcja tzw. zdrowej żywności.

C9. Organizacja sprzedaży produktów rolnych i żywnościowych.

C10. Wyjazd majacy na celu zebranie aktualnych informacji np., na plac "na Rybitwach" w Krakowie.

C11. Fundusze unijne z których można finansować rozwój gospodarki żywnościowej.

C12. Charakterystyka producentów wybranych produktów zywnościowych.

C13. Spożycie wybranych produktów żywnościowych w Polsce per capita.

C14. Udział Polski w międzynarodowym handlu żywnością przed wejściem Polski do UE.

C15. Udział Polski w międzynardowym handlu żywnością- Polska członkiem UE. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Czyżewski A. 1992. Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie.Grabowski S. 1997. Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.

Łuczko-Bakuła W. Chomczuk T i inni. 2004. Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Rejman K. Halicka E. 2001. Gospodarka żywnościowa: przewodnik do ćwiczeń. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Żmija J. Strzelczak L. 2000. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Czuwajmy. Kraków.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.