Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.SD.6A.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel seminariów dyplomowych jest pomoc studentom w przygotowaniu się do egzaminu dyplomowego a w szczególności:

- usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie problemów będących przedmiotem pytań w trakcie egzaminu dyplomowego,

- przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz prezentacji zdobytych wiadomości na forum publicznym,

- przygotowanie studentów do udziału w dyskusji i obrony prezentowanego stanowiska.

Pełny opis:

Referowanie przez studentów tematyki związanej z wiedzą o Unii Europejskiej, wiedzy o agrobiznesie, statystyce, informatyce, rachunkowości, finansach, bankowości:

1. Znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju oraz cele polityki rolno-żywnościowej państwa.

2. Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej na tle krajów Unii Europejskiej.

3. System podatkowy w rolnictwie.

4. Kompleksowy rozwój agrobiznesu.

5. Sytuacja polskiego rolnictwa przed i po integracji Polski ze strukturami UE

6. Fundusze strukturalne UE i programy operacyjne w latach 2007-2013 w Polsce

7. Zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych w przedsiębiorstwie i

sposoby przeciwdziałania nieautoryzowanemu wypływowi informacji z systemów

informatycznych.

8. Pomiar stopnia zmienności zjawisk społeczno-ekonomicznych.

9. Przydatność decyzyjna progu rentowności, dźwigni operacyjnej i finansowej w

Przedsiębiorstwie.

10. System bankowy w Polsce.

Literatura:

Belohlavkova V., 2004: 33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację. Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Zeszyty naukowe wyższych uczelni ekonomicznych.

Satoła Ł., Wojewodzic T. Egzamin dyplomowy (fragment poradnika pisania prac dyplomowych - maszynopis)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów student:

A/ wiedza:

- definiuje pojęcia z zakresu wiedzy o agrobiznesie, wiedzy o Unii Europejskiej występujące w zestawie zagadnień egzaminacyjnych,

- posiada wiedzę pozwalającą mu rozwinąć zawarte w zestawie zagadnienia problemowe wskazując na prawidłowości, zasady, narzędzia, zależności przyczynowo-skutkowe, klasyfikacje itp.

B/ umiejętności:

- pozyskuje informacje merytoryczne z zasobów bibliotecznych i internetowych,

- opracowywuje pisemnie problem teoretyczny z zakresu ekonomii i zarządzania

- bierze udział w dyskusji merytorycznej oraz ocenie technicznej wystąpień koleżanek i kolegów.

C/ kompetencje społeczne:

- szanuje inne osoby biorące udział w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie liczby uzyskanych punktów, student musi uzyskać punkty w każdym z trzech poniższych zakresów:

- przygotowanie pisemnego eseju na temat zawierający się zagadnieniach problemowych do egzaminu dyplomowego przydzielony przez prowadzącego zajęcia (0-15 punktów),

- przygotowanie i prezentacja referatu zgodnego z jednym z tematów warsztatów (0-15 punktów),

- aktywność w trakcie zajęć.

Uzyskanie w sumie 21 punktów - ocena dostateczna, pozostałe oceny zgodnie ze skalą ustaloną na początku semestru.

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Seminarium dyplomowe R.SD.6A.SL.RZAXX

Zajęcia seminaryjne 15

konsultacje 5

Razem godzin: 20

Liczba punktów ECTS: 1

Penetracja literatury i innych źródeł oraz przygotowanie referatu 30

Przygotowanie eseju na wybrany spośród zaproponowanych temat 20

Razem godzin: 50

Liczba punktów ECTS: 2

RAZEM GODZINY PRAKTYCZNE: 70

Ogółem liczba punktów ECTS: 3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)