Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.SD.6A.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel seminariów dyplomowych jest pomoc studentom w przygotowaniu się do egzaminu dyplomowego a w szczególności:

- usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie problemów będących przedmiotem pytań w trakcie egzaminu dyplomowego,

- przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz prezentacji zdobytych wiadomości na forum publicznym,

- przygotowanie studentów do udziału w dyskusji i obrony prezentowanego stanowiska.

Pełny opis:

Program seminariów:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie programu seminariów, kryteriów i zasad oceniania, ustalenie terminów składania prac kontrolnych oraz prezentowania referatów).

2-3. Zasady przygotowania prac pisemnych - studim najcześciej popełnianych błedów występujących w pracach z poprzedniego semestru.

4-6. Doskonalenie zasad przygotowania prezentacji. Wystąpienia wzorcowe wykładowców.

7-9. Egzamin dyplomowy - jak dobrze się zaprezentować. Dobre maniery, zasady konstrukcji wypowiedzi, omówienie najczęstszych błędów i sytuacji praktycznych.

10-12. Warsztaty merytorczne: Otoczenie instytucjonalne gospodarki żywnościowej w Polsce.

13-15. Warsztaty merytorczne: Czynniki produkcji w rolnictwie (zasoby czynników produkcji i ich pomiar, struktura, cechy szczególne).

16-18. Warsztaty merytorczne: Rodzaje i metody analizy ekonomicznej.

19-21. Warsztaty merytorczne: Miary efektywności produkcji (efektywność techniczna i ekonomiczna).

22-24. Warsztaty merytorczne: Miary względne i bezwzględne opłacalności produkcji (NB, SNB, dochód rolniczy brutto, netto, z tyt. zaangażowanego kapitału i zarządzania; wskaźniki opłacalności).

25-27. Warsztaty merytorczne: Płatności bezpośrednie – obszarowe jako instrument oddziaływania na produkcję i producentów.

28-30. Warsztaty merytorczne: Problemy rozwoju obszarów wiejskich UE.

31-33. Warsztaty merytorczne: Cele zasady Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej zasadnicze reformy.

34-36. Warsztaty merytorczne: Fundusze strukturalne UE i programy operacyjne w latach 2007-2013 w Polsce

37-39. Warsztaty merytorczne: Specyfika i zasady funkcjonowania rynków rolnych w Unii Europejskiej.

40-42. Warsztaty merytorczne: Globalizacja stosunków międzynarodowych.

43. Omówienie wymogów formalnych przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

44-45. Zaliczenie seminarium.

Literatura:

Belohlavkova V., 2004: 33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację. Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Zeszyty naukowe wyższych uczelni ekonomicznych.

Satoła Ł., Wojewodzic T. Egzamin dyplomowy (fragment poradnika pisania prac dyplomowych - maszynopis)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów student:

A/ wiedza:

- definiuje pojęcia z zakresu wiedzy o agrobiznesie, wiedzy o Unii Europejskiej występujące w zestawie zagadnień egzaminacyjnych,

- posiada wiedzę pozwalającą mu rozwinąć zawarte w zestawie zagadnienia problemowe wskazując na prawidłowości, zasady, narzędzia, zależności przyczynowo-skutkowe, klasyfikacje itp.

B/ umiejętności:

- pozyskuje informacje merytoryczne z zasobów bibliotecznych i internetowych,

- opracowywuje pisemnie problem teoretyczny z zakresu ekonomii i zarządzania

- bierze udział w dyskusji merytorycznej oraz ocenie technicznej wystąpień koleżanek i kolegów.

C/ kompetencje społeczne:

- szanuje inne osoby biorące udział w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie liczby uzyskanych punktów, student musi uzyskać punkty w każdym z trzech poniższych zakresów:

- przygotowanie pisemnego eseju na temat zawierający się zagadnieniach problemowych do egzaminu dyplomowego przydzielony przez prowadzącego zajęcia (0-15 punktów),

- przygotowanie i prezentacja referatu zgodnego z jednym z tematów warsztatów (0-15 punktów),

- aktywność w trakcie zajęć.

Uzyskanie w sumie 21 punktów - ocena dostateczna, pozostałe oceny zgodnie ze skalą ustaloną na początku semestru.

Bilans nakładu pracy studenta:

- zajęcia seminaryjne – 45 godz.

- konsultacje – 5 godz.

Razem: 50 godz. : 25 = 2 (czyli 2 pkt ECTS)

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- studiowanie literatury związanej z zagadnieniami do egzaminu dyplomowego – 30 godz

- przygotowanie prezentacji multimedialnej – 20 godz.

- sporządzenie eseju – 20 godz.

Razem godz. praktyczne: 100 godz. : 25 = 4 (czyli 4 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 6 pkt ECTS

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.