Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.MKB.MIBIO.NI.HZOXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady mają na celu zaznajomienie studentów z światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenia mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Studia mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów, tak ważnej dla rolnika-praktyka, dążącego do wyprodukowania dobrej jakości płodów rolnych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem na skutek działania drobnoustrojów, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1:Świat drobnoustrojów i ich miejsce w przyrodzie. Hstoria rozwoju mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami, mikrobiologia na tle historycznego rozwoju nauk biologicznych.

2:Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów, ewolucja i podstawy genetyki drobnoustrojów.

3:Morfologia drobnoustrojów (Archebacteria, Procaryota, Eucaryota).

4:Fizjologia bakterii, promieniowców i grzybów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów.

5:Ekologia drobnoustrojów i wzajemne interakcje między mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami i organizmami wyższymi. Symbioza, mikoryza, synergizm, antagonizm, antybioza.

6:Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie.

7:Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych, kształtowanych przez człowieka.

8:Główne produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skalę przemysłową.

9:Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów: wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby, priony – wraz z podstawami immunologii i praktycznego wykorzystania zjawisk odpornościowych. Istota i mechanizm patogenezy. Zasady zwalczania patogennych mikroorganizmów i zapobieganie chorobom zakaźnym (surowice, szczepionki). Ważniejsze grupy mikroorganizmów chorobotwórczych.

10:Rola drobnoustrojów w procesach biodegradacji i biodeterioracji produktów naturalnych oraz wytworzonych przez człowieka.

11:Praktyczne wykorzystanie mikroorganizmów w biologii moleku-larnej i inżynierii genetycznej (enzymy restrykyjne). Zastosowanie drobnoustrojów w otrzymywaniu roślinnych i zwierzęcych organizmów transgenicznych.

12:Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym. Praktyczne osiągnięcia współczesnej mikrobiologii w powiększaniu zasobów żywności i pasz.

13:Jak obchodzić się z drobnoustrojami, podstawowe techniki prac laboratoryjnych, zasady prac sterylnych, urządzenia, sposoby wyjaławiania. Pojęcie gatunku, kolonii, szczepu. Podłoża mikrobiologiczne.

14:Nowoczesne automatyczne metody oznaczania przynależności systematycznej mikroorganizmów do gatunku.

15:Przyszłość mikrobiologii, stan aktualny i perspektywy wykorzystania nauki o drobnoustrojach w gospodarce narodowej.

Tematyka ćwiczeń:

1:Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Ważniejsze zasady i metody pracy stosowane w mikrobiologii. Wyposażenie nowoczesnej pracowni mikrobiologicznej.

2:Metody izolacji drobnoustrojów, techniki hodowli i sposoby prowadzenia czystych kultur drobnoustrojów, posiewy na płytkach Petriego. Podłoża mikrobiologiczne. Założenie hodowli drobnoustrojów. Teoretyczne podstawy barwienia drobnoustrojów. Barwniki i ich sporządzanie.

3:Wykonanie preparatów bakteriologicznych – utrwalonych i barwionych. Barwienie bakterii metoda prostą pozytywną.

4:Morfologia bakterii berwionych metodą prostą i berwienie negatywne.

5:Barwienie bakterii metodą Grama. Bakterie gramoujemne (Escherichia coli) i bakterie gramododatnie (Bacillus subtilis).

6:Bakterie wiążące azot atmosferyczny: Azotobacter, Clostridium, Rhizobium, Bradyrhizobium (swobodnie żyjące w glebie i symbiotyczne).

7:Morfologia, znaczenie promieniowców.

8:Morfologia grzybów.

9:Grzyby toksynotwórcze, (mikotoksyny) chromatograficzne oznaczanie mikotoksyn (TLC i HPLC).

10:Mikrobiologiczna analiza wody i gleby.

11:Odczyt analizy wody i gleby, interpretacja wyników.

12:Bakterie fermentacji mlekowej (kwaśne mleko, kefir, jogurt, kiszone ogórki, kiszona kapusta).

13:Ocena stanu sanitarno-higienicznego produktów spożywczych (mleko, mięso, jaja, sery itp.)

14:Bakterie chorobotwórcze: Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Staphylococcus, Clostridium, Streptococcus.

15:Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej. Oznaczanie przynależności systematycznej bakterii i poromieniowców w oparciu o klucz Bergey’a.

Literatura:

1. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. Wydawnictwo Naukowe, PWN Warszawa, 2004

2. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe, PWN Warszawa, 2005

3. Szember A.: Mikrobiologia Rolnicza. PWN, Warszawa 1995

4. Ziemięcka J.: Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych. PWRiL, 1978

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.