Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roślin łąk i pastwisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.LKR.UPLIP.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin łąk i pastwisk
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologią uprawy roli oraz podstawowych roślin rolniczych z uwzględnieniem nowych odmian i kierunków użytkowania oraz podstawowych zasad gospodarki na użytkach zielonych

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW (15 godz.)

1. Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce. 1 godz.

2. Siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej. 1 godz.

3. Czynniki zmianowania, płodozmian. Mechaniczna uprawa roli. 1 godz.

4. Uprawa zbóż ozimych. 1 godz.

5. Uprawa zbóż jarych. 1 godz.

6. Technologie uprawy ziemniaka dla różnych kierunków użytkowania. 1 godz.

7. Technologia uprawy buraka cukrowego i innych roślin okopowych korzeniowych. 1 godz.

8. Uprawa roślin oleistych (rzepak, gorczyca). 1 godz.

9. Uprawa wybranych roślin strączkowych (bobik, groch, łubin). 1 godz.

10. Uprawa lucerny, koniczyny czerwonej i ich mieszanek z trawami na gruntach ornych. 1 godz.

11. Charakterystyka użytków zielonych w Polsce i Europie. . Użytek zielony jako ekosystem półnaturalny i jego cechy. 1 godz.

12. Biologia rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (etapy wzrostu, przydatność użytkowa, konkurencyjność). 1 godz.

13. Systematyka i metody oznaczania składu florystycznego runi. 1 godz.

14. Efektywność nawożenia użytków zielonych i koszty produkcji pasz (efektywność nawozowa składników, granica opłacalności, opłacalność różnych typów produkcji zwierzęcej). 1 godz.

15. Zabiegi pratotechniczne 1 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ (30 godz.)

1. Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion. 2 godz.

2. Charakterystyka botaniczna roślin oleistych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion. 2 godz.

3. Charakterystyka botaniczna roślin okopowych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion. 2 godz.

4. Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych, sposoby kiełkowania, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion. 2 godz.

5. Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych drobnonasiennych, rozpoznawanie roślin i nasion. 2 godz.

6. Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych grubonasiennych, rozpoznawanie roślin i nasion. 2 godz.

7. Technologie uprawy pszenicy ozimej i jarej, założenia i projekty do wykonania dla kierunku użytkowania na ziarno pastewne. 2 godz.

8. Projekt technologii uprawy kukurydzy na: ziarno, CCM, zielonkę - kiszonkę oraz kukurydzy cukrowej i pękającej. 2 godz.

9. Projekt technologii uprawy buraka pastewnego i ziemniaka. 2 godz.

10. Znaczenie i uprawa międzyplonów dla celów pastewnych. 2 godz.

11. Uprawa bobiku , grochu jadalnego, łubinu na nasiona i pastewnego na zielonkę, technologia dla odmian tradycyjnych, samokończących i wąskolistnych - projekty kart technologicznych. 2 godz.

12. Projekt technologii uprawy koniczyny czerwonej i lucerny. 2 godz.

13. Rozpoznawanie nasion ważniejszych gatunków traw, zasady układania mieszanek. 2 godz.

14. Rozpoznawanie traw w stanie kwiatowym i bezkwiatowym. 2 godz.

15. Zaliczenie ćwiczeń. 2 godz.

Literatura:

Ogólna uprawa roli i roślin, PWRiL. 1996, praca zbiorowa

Jasińska Z., Kotecki A. (red.): Szczegółowa uprawa roślin wyd. 2. 2003. WAR Wrocław, praca zbiorowa pod red. Z.

Rogalski M. (red.) Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz. 2005,

Chotkowski J. (red.) Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. 2005.Wyd. Wieś Jutra,

Ziółek E., Grzywnowicz - Gazda Z., Lipińska M., Ziółek W. 1987. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. AR Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli

- zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową,

- potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych oraz gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych

Umiejętności:

- rozpoznaje całe rośliny i ich nasiona,

- oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla założonych warunków agrotechnicznych.

Kompetencje społeczne:

- rozumie znaczenie produkcji roślinnej dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz

- ma świadomość etycznej odpowiedzialności związanej z produkcją zdrowej żywności i pasz

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne rozpoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)