Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.GON.3A.SM.RZAUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nieruchomość (a w szczegolności ziemia) jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Ze względu na trwałość w miejscu i czasie, ziemia jest dobrem specyficznym, do którego może istnieć cała wiązka rozmaitych praw. Jest dobrem stanowiącym już od starożytności przedmiot urzędowych rejestrów i spisów oraz opodatkowania. Nieruchomość jest też dobrem kapitałochłonnym, ale też i dobrem, którego wartość z reguły rośnie w czasie i jest wysoce wrażliwa na zmiany w otoczeniu (fizycznym i prawnym). Poznanie teorii związanej z gospodarowaniem nieruchomościami i funkcjonowaniem rynku nieruchomości jest ważnym elementem procesu dydaktycznego. Pozwala bowiem przygotować studentów do funkcjonowania w praktyce gospodarczej jako wysoko wykwalifikowanych i wszechstronnych pracowników. Przedmiot porusza aktualne i najistotniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem i gospodarką nieruchomościami tj. obrót, wartość, dochód z nieruchomości, podatki i opłaty, a także wywłaszczanie nieruchomości.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rynek nieruchomości. Rodzaje nieruchomości i praw do nieruchomości.

2. Rodzaje wartości nieruchomości. Wartość kosztowa, rynkowa i dochodowa.

3. Istota dyskontowania strumieni pieniężnych i kapitalizacji dochodu z nieruchomości.

4. Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych.

5. Zasady zbywania nieruchomości z zasobu. Przetargi.

6. Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Podmioty władania: osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne. Trwały zarząd.

8. Podatki od nieruchomości.

9. Opłaty adiacenckie.

10. Zmiana przeznaczenia w MPZP a wartość nieruchomości. Opłata planistyczna.

11. Zasady wyodrębniania lokali oraz obliczania udziałów w częściach wspólnych.

12. Zarządzanie nieruchomością wspólną.

13. Realizacja celów publicznych. Wywłaszczanie nieruchomości.

14. Gospodarowanie zasobem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

15. Test zaliczeniowy z gospodarki nieruchomościami.

Ćwiczenia:

1. Analiza lokalnego rynku nieruchomości i jego otoczenia.

2. Popyt, podaż i cena na lokalnym rynku nieruchomości. Dynamiczny model rynku.

3. Wartość dochodowa nieruchomości. Ustalanie stóp procentowych.

4. Dyskontowanie i kapitalizacja w zadaniach.

5. Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

6. Porównanie użytkowania wieczystego z prawem własności.

7. Obliczanie opłat z tytułu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności.

8. Naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

9. Naliczanie podatku od nieruchomości gruntowych i budynkowych.

10. Ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej z tyt. urządzenia infrastruktury technicznej.

11. Naliczenie opłaty planistycznej.

12. Obliczanie udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu. Wyodrębnienie i sprzedaż lokalu.

13. Naliczanie odszkodowania oraz dokonywanie rozliczeń w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

14. Gospodarowanie zasobem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

15. Kolokwium zaliczeniowe. Zadania praktyczne.

Literatura:

Ustawa z dnia 21.08.97r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388 ze zm. - Dz. U. 2000 Nr 80 poz. 903 ? tekst jednolity z późn. zm.)

Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., 2004, Ile jest warta nieruchomość, Wyd. Poltekst, Warszawa

Bryx M., 2007, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wyd. Poltekst, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student jest wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zna specyfikę nieruchomości i funkcjonowania rynku nieruchomości, rozróżnia prawa do nieruchomości. Jest zorientowany w kwestii podatków i opłat w gospodarce nieruchomościami. Umie zdefiniować podstawowe kategorie wartości. Rozumie istotę kapitalizacji prostej dochodu z nieruchomości i dyskontowania strumieni pieniężnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: test wielokrotnego wyboru

Zaliczenie ćwiczeń: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z kolokwium oraz za aktywność podczas ćwiczeń (samodzielne zaprezentowanie rozwiązania zadania grupie ćwiczeniowej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.