Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.Fs6.EKM.SI.RRSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia miasta
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 2, semestr:6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką ekologicznego układu miejskiego i jego bioróżnorodnością i możliwością ochrony. Podstawowe zagadnienia dotyczącą czynników abiotycznych (klimat, gleba, woda) oraz biotycznych (flora i fauna) miast, wpływu zieleni na zdrowie ludzi, rozwoju obszarów zurbanizowanych i ich wpływu na tereny otaczające. Doskonalenie ekosystemów miejskich. Ekologia wnętrz (flora i fauna mieszkań).

Pełny opis:

Wykłady:

1-4.Podstawowe zagadnienia charakteryzujące ekosystem miejski.

5-9. Klimat, gleby, woda oraz bioróżnorodność i jej funkcje prozdrowotne. 10-12. Ekosystem miejski i ekorozwój obszarów zurbanizowanych oraz ich wpływ na tereny otaczające.

13-15.Doskonalenie ekosystemu miejskiego i jego ochrona.

Ćwiczenia:

1-2. Mikrosiedlisko wnętrz mieszkalnych.

3-4. Kryteria ekologiczne stosowania materiałów budowlanych i wykończeniowych.

5-6. Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne powietrza w pomieszczeniach.

7-8. Biocenoza wnętrz.

9-10. Fauna chciana i niechciana w miastach.

11-15. Ćwiczenia grupowe (2-3 osobowe zespoły) na terenie miasta Krakowa dotyczące oceny, biologicznego skażenia powietrza zewnętrznego, natężenia ruchu ulicznego, ocena flory i fauny miejskiej (sprawozdanie).

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS 1,2

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 25 godz. 0,8 ECTS

Statystyka przedmiotu:

Literatura:

Podstawowa:

1. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. W-wa, ss. 233.

Uzupełniająca:

1. Jaworska i in.2002. Effect of environmental pollution on Aphis fabae. Ch. i I. Ekol. 9, 10.

2. Jaworska M., Murowana D. 2008. Influence of Environment Pollution on Entomofauna of City Gardens. Ch. i I. Ekol. 15, 1-2.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- studenci posiadają ogólną wiedzę z ekologii i zapoznają się z ekologią stosowaną miasta, specyfiką czynników abiotycznych i biotycznych występujących w aglomeracji miejskiej. Ta podstawa teoretyczna potrzebna jest dla doskonalenia ekosystemu miejskiego oraz jego ochrony, a także dobrobytu jego mieszkańców.

Umiejętności:

- umie pracować w grupie i nabywa umiejętność planowania ekorozwoju miast oraz potrafi sporządzić sprawozdanie.

- student nabywa umiejętności doskonalenia ekologii wnętrz mieszkalnych.

Kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w małym zespole dla wykonania zadania.

- posiada świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość środowiska miejskiego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie - sporządzenie projektu miasta idealnego i prezentacje własne z zakresu ekologicznych problemów terenów zurbanizowanych Świata.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca - średnia składowa: ocena z prezentacji ustnej. udział w dyskusji (ćw. 1-15) oraz ocena ze sprawozdania.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z prezentacji (wykłady) + 0,4 x ocena z oceny podsumowującej (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Gleń-Karolczyk, Natalia Kwiecień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Gleń-Karolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.