Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczne aspekty ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.Fs2.EAOR.SM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne aspekty ochrony roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Rolnictwo, 2 sem. II stopień, stacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu ochrony roślin

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badawczymi oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z metodami wyceny strat powodowanych przez agrofagi, prowadzeniem kalkulacji kosztów i analizy efektywności ekonomicznej w ochronie roślin, wyliczaniem progów ekonomicznej szkodliwości agrofagów.

Pełny opis:

Wykłady:

1-3. Rachunek ekonomiczny jako instrument podejmowania decyzji - koszty i ich podział kalkulacyjny.

4-6. Czynniki kształtujące wysokość kosztów chemicznych zabiegów ochrony roślin.

7. Rozwój rolnictwa a ekonomiczno-społeczne aspekty ochrony roślin.

8-9. Podstawy ekonomicznej oceny skutków występowania agrofagów. Pojęcia: straty bezpośrednie, pośrednie, tolerowane. Przegląd metod wyceny strat powodowanych przez agrofagi.

10-11. Progi ekonomicznej szkodliwości – teoretyczne podstawy a zastosowanie w praktyce. Pojęcia: próg zagrożenia, próg szkodliwości, próg opłacalności, próg zwalczania. Rozwój koncepcji wartości progowych. Znaczenie progów szkodliwości w IPM. Weryfikacja deterministycznych wartości progowych.

12-13. Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin. Efektywność techniczne, efektywność produkcyjna. Efektywność ekonomiczna. Wskaźnik pokrycia kosztów, opłacalność zabiegu, procentowy wskaźnik zwrotu kosztów zabiegu, orientacyjny wskaźnik opłacalności zabiegu.

14-15. Mierniki intensywności chemicznej ochrony roślin.

Ćwiczenia audytoryjne:

1-2. Kwalifikacja kosztów do bezpośrednich i pośrednich. Klucze podziałowe kosztów pośrednich.

3-4. Obliczanie kosztów eksploatacji agregatów do ochrony roślin i obciążanie kosztami eksploatacji magazynów na środki chemiczne.

5-6. Koszty alternatywne ochrony własnym sprzętem i poprzez usługi zewnętrzne

7-9. Obliczenia i analiza kosztów w ochronie roślin. Praca w zespołach 2-3 osobowych - zadania. Ocena sprawozdania.

10-11. Analiza efektywności ekonomicznej ochrony zbóż przed agrofagami. Praca w zespołach 2-3 osobowych - zadania. Ocena sprawozdania.

12-13. Porównanie efektywności ekonomicznej różnych sposobów ochrony roślin. Praca w zespołach 2-3 osobowych - zadania. Ocena sprawozdania.

14-15. Ekonomiczne ryzyko zabiegów ochrony roślin na przykładzie produkcji ziemniaka. Praca w zespołach 2-3 osobowych - zadania. Ocena sprawozdania.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz.

w tym:

wykłady 15 godzin

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 25 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dąbrowski Z. "Progi ekonomicznej szkodliwości - teoretyczne podstawy a zastosowanie w praktyce". Progr. Plant Protect., 44(1), 2004

2. Golinowska M. "Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin". Progr. Plant Protect., 41 (1), 2001.

Uzupełniająca:

1. Mierzejewska W. "Rachunek kosztów w ochronie roślin". Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 363:9-21, 1989.

2. Mierzejewska W."Zarządzanie ochroną roślin w mezo i mikroskali" Postępy Nauk Roln., 3: 83 -101, 1982.

3. Gospodarek J., Gleń-Karolczyk K., Boligłowa E. 2016. The effect of non-chemical and chemical broad bean protection against diseases and pests on the feeding of pea weevils (Sitona spp.). J. Res. Appl. Agric. Eng., 61 (3): 151-155.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki ochrony roślin;

- umie zastosować odpowiednią metodę oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin w praktyce,

umiejętności:

- potrafi przeprowadzić rachunek kosztów w ochronie roślin,

- w ramach zespołu dokonuje rozdziału zadań oraz przygotowuje projekt ochrony roślin dla określonej rośliny uprawnej;

- potrafi dobrać i przedyskutować najefektywniejszą pod względem ekonomicznym metodę ochrony danej uprawy przed agrofagami,

- umie sporządzić raport z wykonania określonego zadania związanego z problematyką zajęć.

kompetencje społeczne:

- współpracuje w zespole w celu wykonania zadania

- jest w stanie krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i ją uzupełnić w celu rozwiązania problemów

- myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte i zamknięte

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

- wykonanie zadań - sporządzenie kalkulacji kosztów ochrony upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych (w zespołach 2-3 osobowych). Podczas oceniania uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole, stopień wykorzystania literatury przedmiotu.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Janina Gospodarek, Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Janina Gospodarek, Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.